Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Завідувач кафедри: Віталій Михайлович Філь, кандидат біологічних наук, доцент.

Попередній завідувач кафедри: Алєксєєв Олександр Іванович, кандидат медичних наук, доцент.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; e-mail: kafedra_anatomii@ukr.net

 

Історія розвиту кафедри анатомії, фізіології та валеології

Згідно наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 204 від 4 вересня 1998 року була створена кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, до складу якої ввійшли загальноуніверситетська кафедра вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни і частина кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету. Завідувачем кафедри став доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Микола Іванович Кузьмак.

Перша кафедра за час існування має довгу та особливу історію: із „курсів медичних сестер”, які були організовані 1960 року у складі М. Ю. Гольденберга і М. М. Васильчика, вона з роками переросла у самостійну структуру – кафедру цивільної оборони. Із 1972 до 1986 р. її незмінним завідувачем був відомий хірург Прикарпатського краю, кандидат медичних наук Ю.С. Бачинський. Талановитий фахівець, досвід якого гартувався у військових госпіталях часів Великої Вітчизняної війни, вміло передавав свої знання студентам. Співробітниками кафедри цивільної оборони були: М. Й. Романяк, доктор мед. наук, професор, М. Ф. Набок, канд. мед. наук, хірург за фахом, викладачі – Л. М. Кубліцька, В. М. Полянська, Л. Г. Левкут, В. В. Саратовський, Є. І. Пєшкін, а також лікарі-практики. Під керівництвом Ю. С. Бачинського на кафедрі здійснювалася підготовка медичних сестер запасу для цивільної оборони. Колектив постійно підтримував тісні зв’язки з лікувальними закладами міста Дрогобича і району, у клінічних відділеннях студенти набували практичних навичок догляду за хворими, надання першої медичної допомоги тощо.

У 1986 році на базі кафедри цивільної оборони була організована кафедра основ медичних знань, яку очолив М. Ф. Набок.

У 1990 році у зв’язку з новими вимогами до підготовки вчителя у час відродження і становлення національної школи кафедра основ медичних знань була реорганізована у кафедру валеології та охорони здоров’я дітей. Завідувачем новоорганізованого навчального підрозділу був обраний професор М. І. Кузьмак. За час функціонування кафедри валеології та охорони здоров’я дітей (1990 – 1998) її працівниками були досвідчені медики, біологи: доктор мед. наук, професор М. Й. Романяк, доктор біологіч. наук, М. І. Кузьмак, канд. мед. наук М. Ф. Набок, викладачі – М. І. Бойцун, В. В. Лабай, Б. І. Лабай, І.Є. Копко, О. В. Виграновський, Н. С. Єрохіна, Т. І. Мудрик, лаборанти – О. С. Кулінська, М. С. Кузьмин.

Кафедра анатомії, фізіології та валеології створена на базі кафедри анатомії, фізіології та хімії у зв’язку з реорганізацією та згідно з рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2003 року (протокол № 7) та від 19 червня 2003 року (протокол № 11) п. 16 Статуту університету. Наказ № 277 від 29 серпня 2003 року.

 

Міжнародна співпраця кафедри анатомії, фізіології та валеології

Міжнародна неурядова організація DISOP, Бельгія (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/mizhnarodna-organizaciya-disop/

Жешувський університет, Польща (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/uniwersytet-rzeszowski/

Товариство VZW “Oradea”, м. Орадя, Румунія (режим доступу):

http://www.vzworadea.eu/

Вища школа КАТНО, Бельгія (режим доступу):

katho.be/

 

Колектив кафедри анатомії, фізіології та валеології

Професорсько-викладацький склад кафедри: 11 викладачів, з них 1 професор, 8 доцентів, кандидатів наук, 2 викладачі.

Навчально-допоміжний персонал кафедри: 4 працівники, з них 1 завідувач лабораторій, 3 старші лаборанти.

 

Напрям наукових досліджень кафедри анатомії, фізіології та валеології

Тематика НДР кафедри: „Методологічні проблеми формування та збереження індивідуального рівня здоров’я організму за дії природних та преформованих лікувальних факторів Дрогобицького регіону”

Термін виконання: 2014 – 2018 рр.

Керівник роботи: Філь Віталій Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології

 • Впровадження інформаційних технологій у визначенні рівня соматичного здоров’я (Філь В. М.).
 • Оцінка вегетативної регуляції функцій в організмі за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець (Флюнт І. – С. С.).
 • Застосування новітніх апаратних методів лікування сечокам’яної хвороби (Прийма О. Б.).
 • Вплив мінеральних вод Трускавця на функцію шлунка у хворих з гіпоацидним гастритом (Шипитяк Є. Г.).
 • Вплив кріотерапії в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на ожиріння (Матрошилін О. Г.).
 • Оцінка соматичного рівня здоров’я в різних вікових групах на основі комплексного медико-біологічного контролю (Копко І. Є.).
 • Моніторингові дослідження рівня індивідуального здоров’я студентів та учнів шкіл Дрогобиччини (Ковальчук Г. Я.).
 • Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в освітній процес (Волошин О. Р.).
 • Вплив екологічних чинників на функціональний стан організму людини (Матис В. М.).
 • Вплив на вегетативні функції організму фіточаїв на основі лікарських рослин Прикарпаття (Матис М. М.).
 • Дослідження впливу фармакологічних властивостей Calendula officialis L. на здоров’я людини в залежності від впливу на рослини біостимуляторів росту (Лупак О. М.).

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра анатомії, фізіології та валеології

 

 1. Перший (бакалаврський) рівень:
 • анатомія людини;
 • анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • анатомія і фізіологія людини;
 • валеологія;
 • вікова фізіологія і валеологія;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • долікарська медична допомога у невідкладних станах;
 • методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності у початковій школі;
 • основи анатомії та фізіології нервової системи;
 • основи здорового способу життя;
 • основи медичних знань та охорона здоров’я дітей;
 • основи медичних знань;
 • основи раціонального та оздоровчого харчування;
 • педіатрія;
 • спортивна медицина;
 • спортивна фізіологія;
 • теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників;
 • фізіологія людини;
 • фізіологія рухової активності.

 

 1. Другий (магістерський) рівень:
 • основи геронтології.

 

Особистий склад кафедри

 

Філь Віталій Михайлович

Філь Віталій Михайлович

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію „Вплив оздоров-лювального напою „Трускавецька кришта-лева з алое” на фізіолого-біохімічний статус організму” за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор 136 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми використання інформаційних технологій при визначенні стану здоров’я молоді.

email: fillvitalij@gmail.com

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Доктор медичних наук, професор.

У 2004 році успішно захистив докторську дисертацію „Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС” за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія у Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України (м. Київ). Автор 134 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми урології, сексопатології, фізіотерапії, патологічної фізіології, теоретичної фізики.

email: fluntigor777@gmail.com

Прийма Олег Богданович

Прийма Олег Богданович

Кандидат медичних наук, доцент.

У 1994 році успішно захистив кандидатську дисертацію „Лейкоцитарні фактори зниження опірності організму при крововтратах” за спеціальністю 14.00.27 – хірургія у Львівському державному медич-ному інституті МОЗ України. Автор 106 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної медицини в галузі урології, гнійна урологія і хірургія, ендотоксикоз.

email:

Шипитяк Євстахій Григорович

Шипитяк Євстахій Григорович

Кандидат медичних наук, доцент.

У 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію „Диференційна діагностика запальних і метастатичних плевритів при захворюваннях раком легені, молочної залози та яєчника” за спеціаль-ністю 14.00.14 – онкологія в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького АН України. Автор 16 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної медицини в галузі онкології.

Матрошилін Олексій Григорович

Матрошилін Олексій Григорович

Кандидат медичних наук, доцент.

У 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію „Обоснование энергетической адекватности диетического питания в санаториях гастроэнтеро-логического профиля” за спеціальністю 14.00.05 – внутрішні хвороби в Інституті харчування АМН СРСР (Москва). Автор 67 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасних методів немендикаментозного відновного лікування різних нозологічних форм захворювань, питання раціонального харчування спортсменів.

Копко Ірина Євгенівна

Копко Ірина Євгенівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію „Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія у Львівському інституті біології тварин. Автор 47 наукових та навчально-мето-дичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження актуальних питань валеологічної освіти та оздоровлення населення, підготовки кадрів валеологів.

email:

Ковальчук Галина Ярославівна

Ковальчук Галина Ярославівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію „Фізіологічна активність мінеральної води “Нафтуся” до і після її мікробної депривації” за спеціаль-ністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у Інституті фізіології імені О. О. Бого-мольця НАН України (м. Київ). Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: нові прояви фізіологічної активності мінеральної води „Нафтуся”, дослідження рівня індиві-дуального здоров’я студентів та учнів шкіл Дрогобиччини, впровадження сучасних педагогічних технологій у практику викладання дисциплін валеологічного спрямування.

email: galynakovalchuk5@gmail.com

Волошин Олена Романівна

Волошин Олена Романівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію „Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Автор 45 наукових та навчально методичних праць.

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання молоді, інноваційні методи навчання, імплементація здоров’я-зберігаючих технологій у навчальних закладах України.

email:

Матис Василь Мирославович

Матис Василь Мирославович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

У 2012 році успішно захистив кандидатську дисертацію „Формування урожайності і якості насіння ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Передкарпаття” за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво у Вінницькому національному аграрному університеті кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Автор 41 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної біології та екології.

Матис Марія Мирославівна

Матис Марія Мирославівна

Викладач.

Автор 46 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної біології та екології.

email: matys.mariia@gmail.com

Лупак Оксана Миколаївна

Лупак Оксана Миколаївна

Викладач, аспірант.

Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми біології, валеології, фармако-гнозії та екології.

email: oksana_lupak@ukr.net

Ікало Галина Василівна

Ікало Галина Василівна

Завідувач лабораторій кафедри.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Кулінська Оксана Семенівна

Кулінська Оксана Семенівна

Старший лаборант-діловод кафедри.

У 1983 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю Педагогіка і методика початкового навчання та отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, а у 2001 році у вищевказаному навчальному закладі отримала другу вищу освіту за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і присвоєно кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

Німилович Мар’яна Степанівна

Німилович Мар’яна Степанівна

Старший лаборант кафедри.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю ПМСО. Біологія та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

Хом’як Галина Михайлівна

Хом’як Галина Михайлівна

Старший лаборант кафедри.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю Фізична реабілітація та отримала кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації.

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років

Філь В. М., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Копко І. Є. Фізіологія людини (модуль І) : методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – 80 с.
 2. Гудзан Н. Ф. Тестові завдання для контролю з курсу методи дослідження у лікарському контролі : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”] / Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь, О. Г. Матрошилін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 3. Копко І. Є. Анатомія кісток та їх з’єднань : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”] / І. Є.Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 160 с.
 4. Кузьмак М. І. Тестові завдання для контролю з курсу фізіологія людини і тварин / М. І. Кузьмак, О. І. Алєксєєв, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 260 с.
 5. Філь В. М. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики : курс лекцій / В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 272 с.
 6. Копко І. Є. Фізіологія людини (модуль ІІ): методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. – 2013. – 81 с.
 7. Шимонко І. Т. Основи медичних знань / І. Т. Шимонко, Ю. Л. Рогаля, С. Я. Волошанська, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 270 с.
 8. Кузьмак М. І. Фізіологія людини і тварин. Лабораторні роботи : навчальний посібник [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки „Біологія” (№ 1/11-19372 від 11.12.2013)] / М. І. Кузьмак, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 326 с.
 9. Копко І. Є. Анатомія людини : навчальний посібник до практичних занять [для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 194 с.
 10. Матрошилін О. Г. Фізіологія та гігієна харчування : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.040102 «Біологія» та 6.040101 «Хімія»] / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 11. Флюнт І. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки «Біологія» заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 12. Копко І. Є. Фізіологія людини : навчальний посібник / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.
 13. Матрошилін О. Г. Педіатрія : курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.

 

Флюнт І. – С. С., доктор медичних наук, професор

 1. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.
 2. Флюнт І. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки «Біологія» заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.

 

Прийма О. Б., кандидат медичних наук, доцент

 1. Алєксєєв О. І. Медико-біологічні та валеологічні основи статевого виховання дітей та підлітків : курс лекцій [для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.04010201 „Біологія”] / О. І. Алєксєєв, О. Б. Прийма. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с.
 2. Прийма О. Б. Анатомія та еволюція нервової системи людини : тексти лекцій / О. Б. Прийма, В. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 134 с.
 3. Матис В. М. Основи анатомії та фізіології нервової системи : тестові завдання / В. М. Матис, О. Б. Прийма. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 90 с.

 

Шипитяк Є. Г., кандидат медичних наук, доцент

 1. Шипитяк Є. Г. Вікова фізіологія та валеологія. Тестові завдання : методичні рекомендацій до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.020302 „Історія”] / Є. Г. Шипитяк, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 2. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.

 

Матрошилін О. Г., кандидат медичних наук, доцент

 1. Матрошилін О. Г. Фізіотерапія : навчальний посібник [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.00203 „Здоров’я людини”] / О. Г. Матрошилін, О. І. Алєксєєв, Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 2. Гудзан Н. Ф. Тестові завдання для контролю з курсу методи дослідження у лікарському контролі : методичні матеріали до самостійної роботи студентів / Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь, О. Г. Матрошилін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 48 с.
 3. Матрошилін О. Г. Гігієна харчування під час занять фізичними вправами : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8. 01020101 Фізичне виховання] / О. Г. Матрошилін. – Дрогобич : Редакційно – видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 61с.
 4. Матрошилін О. Г. Фізіологія та гігієна харчування : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.040102 «Біологія» та 6.040101 «Хімія»] / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 5. Матрошилін О. Г. Педіатрія : курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.

 

Копко І. Є., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Копко І. Є. Фізіологія людини (модуль І) : методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ, 2011. – 80 с.
 2. Копко І. Є. Фізіологія людини (модуль ІІ) : методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання” / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. – 2013. – 81 с.
 3. Копко І. Є. Фізіологія людини : навчальний посібник / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.

 

Ковальчук Г.Я., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія. Курс лекцій : навчальний посібник [для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.020303 „Філологія”] / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 226 с.
 2. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія : практичні заняття: навчальний посібник [для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки 6.040201 „Математика” та 6.040203 „Фізика”] / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 3. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології : методичні матеріали до самостійної роботи / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 71 с.
 4. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та гігієна : практичні заняття / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 151 с.
 5. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія : практичні заняття: навчальний посібник [для фахівців ОР «Бакалавр» заочної форми навчання небіологічних спеціальностей] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 66 с.
 6. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології : методичні вказівки до проведення практичних занять [для студентів заочної форми навчання ОКР «Спеціаліст» спеціальностей 7.01020101 «Фізичне виховання» та 7.01020302 «Фізична реабілітація»] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 100 с.
 7. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності у початковій школі / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 8. Ковальчук Г. Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» [для студентів соціально-гуманітарного факультету І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта”] / Г. Я. Ковальчук, М. М. Матис. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.

 

Волошин О. Р., кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Волошин О. Р. Спортивна медицина: методичні матеріали до проведення лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки 010203 “Здоров’я людини”] / О. Р. Волошин. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 63 с.
 2. Волошин О. Р. Основи медичних знань : методичні матеріали до проведення лабораторних занять [для студентів напрямів підготовки 6.010203 “Здоров’я людини” та 6.010201 “Фізичне виховання”] / О. Р. Волошин. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 72 с.
 3. Волошин О. Р. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів денної та заочної форм навчання] / О.Р. Волошин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 4. Волошин О. Р. Спортивна медицина : методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / О. Р. Волошин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.

 

Матис В. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 1. Матис В. М. Тестові завдання для контролю з курсу патологічна анатомія / В. М. Матис, М. М. Матис. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 2. Матис В. М. Тестові завдання для контролю з курсу валеологія / В. М. Матис, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.
 3. Шпек М. П. Основи сільського господарства : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / М. П. Шпек, В. М. Матис, І. Ф. Дрозд. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 80 с.
 4. Прийма О. Б. Тестові завдання з курсу основи анатомії та фізіології нервової системи : методичні рекомендації до самостійної роботи [для підготовки фахівців напряму підготовки 6.030103 „Практична психологія”] / О. Б. Прийма, В. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 83 с.

 

Матис М. М., викладач

 1. Матис В. М. Тестові завдання для контролю з курсу патологічна анатомія / В. М. Матис, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 2. Матис М. М. Тестові завдання для контролю з курсу валеологія / М. М. Матис, В. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.
 3. Матрошилін О. Г. Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей: методичні рекомендацій до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 010102 “Початкова освіта”] / О. Г. Матрошилін, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 81 с.
 4. Шипитяк Є. Г. Вікова фізіологія та валеологія. Тестові завдання : методичні рекомендацій до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.020302 „Історія”]. / Є. Г. Шипитяк, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 5. Прийма О. Б. Основи валеології: методичні матеріали до практичних занять з курсу «Основи валеології»: [для студентів ОР «Бакалавр» напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / О. Б. Прийма, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
 6. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту вітаміну В9 (фолієвої кислоти) серед учнівської молоді. Методичний посібник. Вид.2-е, доповнене / [В. І. Шахненко, С. Я. Волошанська, М. М. Матис і ін.]. – Харків, Дрогобич, 2014. – 19 с.
 7. Матис М. М. Гігієна : навчальний посібник до самостійної роботи [для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / М. М. Матис. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 91 с.
 8. Ковальчук Г. Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» [для студентів соціально-гуманітарного факультету І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта”]. / Г. Я. Ковальчук, М. М. Матис. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 56 с.

 

Лупак О. М., викладач

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія : методичні матеріали до проведення практичних занять / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. – 2011. – 226 с.
 2. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія. Курс лекцій : навчальний посібник [для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.020303 „Філологія”] / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 226 с.
 3. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія: практичні заняття: навчальний посібник [для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки 6.040201 „Математика” та 6.040203 „Фізика”] / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 140 с.

 

Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку

 1. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.
 2. Волошин О. Р. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.) : монографія / О. Р. Волошин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 182 с.
 3. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології : методичні вказівки до проведення практичних занять [для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”, „ПМСО. Фізична культура” та „Фізична реабілітація”] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 91 с.
 4. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія : практичні заняття: навчальний посібник [для фахівців ОР «Бакалавр» заочної форми навчання небіологічних спеціальностей] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 66 с.
 5. Шипитяк Є. Г. Вікова фізіологія та валеологія. Тестові завдання : методичні рекомендацій до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.020302 „Історія”] / Є. Г. Шипитяк, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 6. Матрошилін О. Г., Матис М. М. Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта”] – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 100 с.
 7. Флюнт І. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 8. Прийма О. Б. Основи валеології : методичні матеріали до практичних занять [для студентів ОР „Бакалавр” напряму підготовки „Дошкільна освіта”] / О. Б. Прийма, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
 9. Кузьмак М.І. Фізіологія людини і тварин. Лабораторні роботи: навчальний посібник [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки „Біологія” (№ 1/11-19372 від 11.12.2013)] / М.І. Кузьмак, В.М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 326 с.
 10. Матрошилін О. Г. Фізіологія та гігієна харчування : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.040102 «Біологія» та 6.040101 «Хімія»] / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 11. Прийма О. Б. Ендотоксикоз при гострих крововтратах : монографія / О. Б. Прийма, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с.
 12. Матрошилін О. Г. Педіатрія: курс лекцій : навчальний посібник [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010102 «Дошкільна освіта»] / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 218 с.

 

Найважливіші наукові праці викладачів кафедри анатомії, фізіології та валеології за останні 5 років

Статті / тези у не фахових виданнях

 1. Блажків І. Негативні наслідки впливу гіподинамії на здоров’я студентської молоді / І. Блажків, В. Філь // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 231 – 235.
 2. Блистів О. М. Роль ВНЗ в інноваційному розвитку суспільства / О. М. Блистів, М. М. Матис // материалы третей Международной научно-практической конференции [Современные подходы к проблеме развития образования, науки и техники]. – (15 – 17 мая 2013 года). – Донецк, 2013. – С. 56 – 58.
 3. Васишак Л. Б. Соціально-педагогічний аспект діяльності центру “Паросток” м. Трускавець / Л. Б. Васишак, М. М. Матис // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Освіта в інформаційному суспільстві : філософські, психологічні та педагогічні аспекти] (27 – 28 жовтня 2010). – Суми, 2010. – С. 131 – 132.
 4. Волошин О. Р. Роль педагогічної культури батьків у формуванні валеологічної освіти дітей дошкільного віку / О. Р. Волошин // матеріли VIII Міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2010 р.: у 3–х т. / за ред. М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 1. – С. 69 – 74.
 5. Волошин О. Р. Вплив екології на здоров’я людини / О. Р. Волошин // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич – Трускавець : Видавець Святослав Сурма, 2010. – С. 222 – 226.
 6. Волошин О. Р. Фізичні вправи і окислювальний стрес / О.Р. Волошин // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 76 – 78.
 7. Волошин О. Р. Оздоровлення студентської молоді через валеологічну освіту / О. Р. Волошин // матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (31 березня – 3 квітня 2011р.) : у 2–х томах (Том 1); за ред. М. С.   Гончаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 58 – 61.
 8. Волошин О. Р. Сучасні методи навчання у підготовці педагогів-валеологів / О. Р. Волошин // тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи]. – Харків, 2013. – С. 54 – 55.
 9. Волошин О. Р. Екологія та здоров’я людини / О. Р. Волошин // збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 66 – 72.
 10. Волошин О. Проблема вакцинопрофілактики в Україні / О. Волошин, А. Телятник // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 237 – 240.
 11. Волошин О. Р. Формування мотивації студентів до систематичних занять фізичною культурою / О. Р. Волошин // матеріали ХІІ Міжнародної науково практичної конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (10 – 11 квітня 2014) – Харків, 2014. – С. 21 – 23.
 12. Головчак М. Вплив геомагнітного поля на психосоматичний стан організму людини / М. Головчак, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 107 – 110.
 13. Губицька І. Динаміка показників гоніометрії у студентів з різним режимом рухової активності / І. Губицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 111 – 118.
 14. Губицька І. Оцінка резервних можливостей дихальної системи у студентів з різним режимом рухової активності / І. Губицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 134 – 140.
 15. Збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків. – [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр] / Редактор-упорядник В. Філь. – Борислав, 2013.
 16. Карпова І. Методи контролю адекватного фізичного навантаження при самостійних заняттях оздоровчим бігом / І. Карпова, О. Матрошилін // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 250 – 253.
 17. Калинич Т. Вивчення інформативності студентської молоді щодо проблеми СНІДу та формування навичок здорового способу життя у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції / Т. Калинич, І. Флюнт // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 140 – 147.
 18. Ковальчук Г. Я. Практична еколого-професійна підготовка майбутніх педагогів / Г. Я. Ковальчук, В. С. Кавчак // матеріали науково-практичної конференції ХVІІ Каришинські читання [Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі] (27 – 28 травня 2010 р., Полтава). – Полтава : Астрая, 2010. – С. 276 – 277.
 19. Ковальчук Г. Я. Валеологічні засади попередження виникнення та розвитку онкологічних захворювань / Г. Я. Ковальчук, О. В. Зелена // матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю ДДПУ імені Івана Франка [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич – Трускавець : 2010. – С. – 231 – 234.
 20. Ковальчук Г. Я. Дослідження адаптаційних можливостей організму школярів в умовах навчання / Г. Я. Ковальчук, М. М. Матис, Л. І. Ланяк // матеріали IX Міжнародної наук.-практ. конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (березень 2011). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Т. 4. – С. 62 – 66.
 21. Ковальчук Г. Я. Використання технологій кооперативного навчання школярів на уроках основ здоров’я / Г. Я. Ковальчук, М. П. Савко // збірник наукових праць Міжнародної наук.-практ. конференції [Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі] (Полтава, 17 – 18 травня, 2012 р.,). – С. 286 – 288.
 22. Ковальчук Г. Я. Оцінка рівня здоров’я учнів м. Борислава з точки зору теорії адаптації / Г. Я. Ковальчук // збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України, постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 36 – 40.
 23. Копко І. Є. Актуальність розробки змісту та методики валеологічного виховання у підлітковому віці / І. Є. Копко, Є. Т. Копко // материалы ІI Международной научно-практической конференции [Достижения высшей школы – 2010]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/htm.
 24. Копко І. Є. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентської молоді у зв’язку із соціоекологічною ситуацією / І. Є. Копко, В. М. Філь // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 199 – 201.
 25. Кравець М. Вплив екзаменаційного стресу на функціонування кардіореспіраторної системи студентів / М. Кравець, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 118 – 123.
 26. Куцик Б. І. Лазерна коагуляція в комбінованому лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок / Б. І. Куцик, О. Б. Прийма, В. І. Чуба, С. С. Прийма, Т. Б. Парій, З. К. Лоцуняк // матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю [Лазерні технології. Лазери та їх застосування]. – Трускавець, 2011. – С. 131 – 132.
 27. Кльоб Г. Оцінка забруднення харчових продуктів та можливості його запобігання / Г. Кльоб, О. Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 100 – 106.
 28. Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на вміст каротиноїдів у квітках нагідок лікарських / О. М. Лупак // збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 23 – 25.
 29. Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність нагідок лікарських / О. М. Лупак, Г. Л. Антонюк // збірник матеріалів VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів [Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку]. – Кіровоград : КОД, 2012. – С. 88 – 90.
 30. Марчишак О. Реалізація особистісно орієнтованого підходу при вивченні шкільного курсу біології / О. Марчишак, Г. Ковальчук // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології] – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 198 – 206.
 31. Марчишак О. Застосування сучасних педагогічних технологій при вивченні біологічних дисциплін у вищій школі / О. Марчишак, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 165 – 169.
 32. Матрошилін О. Г. Залізо-вмісні води курорту Східниця в комплексній реабілітації хворих анемією / О. Г. Матрошилін, М. Живчин // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології та екології]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 220 с.
 33. Матрошилін О. Г. Основні принципи раціонального харчування та фізичного тренування в профілактиці захворювань серцево-судинної системи / О. Г. Матрошилін, О. Шквирко // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології та екології]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 220 с.
 34. Мороз Л. Оцінка стану серцево-судинної системи із врахуванням типів конституції / Л. Мороз, В. Філь // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 131 – 137.
 35. Матис М. М. Інноваційна діяльність в системі освіти / М. М. Матис, І. А. Медведєв, В. М. Матис // Інформаційний, науково-методичний журнал „Освіта Сумщини”, № 4 (8), 2010. – С. 2 – 3.
 36. Матис М. М. Аспекти формування здорового способу життя / М. М. Матис, Е. Какельберг // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич-Трускавець : Видавець Сурма, 2010. – С. 269 – 271.
 37. Матис В. М. Сучасні інформаційні технології на допомогу студентам та педагогам у освітньому процесі / В. М. Матис, М. М. Матис //„Інформаційно–комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення” // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Суми: РВВ СОІППО, 1 – 2 березня 2012 – С. 20 – 25.
 38. Матис М. М. Інноваційні аспекти у підготовці фахівців на сучасному етапі формування освіти / М. М. Матис, І. А. Медведєв // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 208 – 210.
 39. Матис М. М. Інноваційні аспекти у підготовці фахівців на сучасному етапі формування освіти / М. М. Матис, І. А. Медведєв // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 208 – 210.
 40. Матис М. Вивчення впливу фіточаїв з лікарських рослин Прикарпаття на організм школярів / М. Матис, О. Алєксєєв // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 174 – 179.
 41. Матис М. М. Інноваційний підхід до мистецько-педагогічної освіти / М. М. Матис, В. М. Матис, І. А. Медведєв / Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір // матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції [Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції] (Суми, 1 – 3 жовтня 2013). – Суми, 2013. – С. 120 – 123.
 42. Матис М. Використання лікарських рослин Прикарпаття у фітотерапії / М. Матис // міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Актуальні питання суспільно-природничих наук]. – Дрогобич, 2013. – Випуск 1. – С. 67 – 74.
 43. Матис М. М. Валеологічна культура: сутність та особливості / М. М. Матис // тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи] (26 – 27 березня 2015 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 25 – 26.
 44. Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ століття // матеріали V Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. В. І. Стахів, М. М. Матис, Л. З. Слободян, В. М. Кавчак – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 166 с.
 45. Медведєв І. А. Інноваційна діяльність в системі освіти / І. А. Медведєв, В. М. Матис, М. М. Матис // Інформаційний, науково-методичний журнал „Освіта Сумщини”, № 4 (8), 2010. – С. 2 – 3.
 46. Петречко С. Роль шкільного предмету «Основи здоров’я» у формуванні здорового способу життя учнів / С. Петречко, Г. Ковальчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 257 – 259.
 47. Пігур І. Раціональне харчування студентської молоді як чинник збереження здоров’я / І. Пігур, І. Флюнт // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 262 – 265.
 48. Прийма О. Б. Гангрена Фурньє та відновні операції на геніталіях при цьому / О.Б. Прийма, Б.І. Куцик, І.В. Федорович, В.І. Чуба // тези XXΙΙ з’їзду хірургів України. – 2010. – С. 106.
 49. Прийма О. Б. Рання діагностика онкологічних захворювань чоловічої статевої сфери / О. Б. Прийма // Франкова криниця. Підгір’я. – № 32 (82). – 17 вересня 2010. – С. 5.
 50. Прийма О. Б. Лікування „Кам’яної доріжки” у хворих, що перенесли ЕУХЛ на курорті Трускавець / О. Б. Прийма, Я. В. Фецяк // матеріали з’їзду Асоціації урологів України. – 16 – 18 вересня 2010. – м. Одеса. – С. 287.
 51. Прийма О. Б. Досвід лікування пацієнтів із гангреною Фурн’є / О. Б. Прийма // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2011. – № 2. – С. 76 – 78.
 52. Прийма О. Б. Вплив тренувальних навантажень на лізосомальний апарат нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у спортсменів, в залежності від виду спорту / О. Б. Прийма, В. М. Матис, М. М. Матис // матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців, Київ 2012. – С. 256 – 258.
 53. Прийма С. С. Місце ультразвукового кольорового дуплексного сканування у хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок, лікованих методом ендоваскулярної лазарної коагуляції у відборі хворих та їх моніторингу в післяопераційному періоді / С. С. Прийма, Б. І. Куцик, В. І. Чуба, О. Б. Прийма, Т. Б. Парій // матеріали Національного конгресу радіологів: [Променева діагностика, променева терапія]. – № 2 – 3. – Київ, 2012. – С. 154 – 155.
 54. Прийма О. Б. Застосування препарату Дипрофол при „малих” урологічних втручаннях / О. Б. Прийма, Р. П. Віденко, В. В. Рибак // матеріали науково–практичної конференції сексологів, андрологів і урологів України [Фармакотерапія в сексології, андрології, урології]. – Київ, 2012. – Здоровье мужчины, 2012. – №2. – С. 140.
 55. Прийма О. Б. Пам’яті вчителя / О. Б. Прийма, Й. Г. Голик, А. Л. Федущак // Acta Medica Leopolenca. – 2012. – №1. – С. 4.
 56. Прийма О. Б. Комплексна інтенсивна терапія хворих на гангрену Фурньє / О. Б. Прийма, В. В. Рибак, Р. П. Віденко, Н. Й. Рибак // Український журнал Гематології та трансфузіології // матеріали ІІ Міжнародного конгресу з інфузійної терапії. – 2012. – № 4′ (д). – С. 312 – 314.
 57. Прийма О. Б. Лікування „кам’яної доріжки” у хворих, що перенесли ЕУХЛ на курорті Трускавець / О. Б. Прийма, Я. В. Фецяк // матеріали XIV Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Донецьк – Київ – Чікаго, 2012. – С. 360.
 58. Прийма О. Б. Вплив тренувальних навантажень на лізосомальний апарат нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у спортсменів, в залежності від виду спорту / О. Б. Прийма, В. М. Матис, М. М. Матис // матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців [Шевченківська весна 2012 : біологічні науки] (19 – 23 березня 2012). Київ. – С. 256 – 258.
 59. Прийма О. Б. Досвід лікування пацієнтів із гангреною Фурн’є / О. Б. Прийма // Збірник праць НТШ. – 2013. – Серія: Біологія і медицина. – Т. 21. – С. 89 – 95.
 60. Прийма О. Б. Еволюція лікування хворих на сечокам’яну хворобу у Трускавці / О. Б. Прийма // Франкова криниця. Підгір’я. – 2012. – № 49(198). – С. 3. (тези)
 61. Прийма О. Б. Тупа травма калитки та її органів: діагностика і лікування / О. Б. Прийма //Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ, 2013. – С. 239 – 240.
 62. Прийма О. Рак простати: сучасні реалії діагностики та лікування / О. Прийма, Я. Грицак //Франкова криниця. Підгір’я, 2013. – № 32 (231).
 63. Прокопишак М. Діагностика індивідуального рівня здоров’я студентів педагогічного університету в умовах навчання / М. Прокопишак, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 147 – 153.
 64. Савко М. Використання різноманітних форм організації навчання основ здоров’я у шкільній практиці / М. Савко, Г. Ковальчук // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету “Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 190 – 198.
 65. Синьо В. Індекс маси тіла як фактор ризику ожиріння / В. Синьо, Є. Шипитяк, В. Філь // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 274 – 278.
 66. Собків В. Оцінка стану серцево-судинної-системи студентів біологічного факультету / В. Собків, О. Борис, Г. Ковальчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 278 – 282.
 67. Стасик О. Оцінка темпу старіння людини на основі визначення біологічного віку / О. Стасик, І. Копко // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 123 – 128.
 68. Слободян Л. Зональні лікарські рослини Передкарпаття та перспективи їх використання у медицині / Л. Слободян, М. Матис // матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації] (26 – 27 вересня 2015 року). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 9 – 11.
 69. Старовойтова К. Причини виникнення та профілактика плоскостопості у дітей / К. Старовойтова, В. Матис // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 170 – 174.
 70. Філь В. М. Аналіз стану репродуктивного здоров’я жінки в Україні / В. М. Філь, Л. М. Лесько // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич – Трускавець : Видавець Сурма, 2010. – С. 259 – 262.
 71. Філь В. М. Методика проведення валеологічного моніторингу школярів / В. М. Філь // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич – Трускавець : Видавець Сурма, 2010. – С. 284 – 288.
 72. Філь В. Вплив біоритмів на фізичну працездатність учнів / В. Філь, М. Бучко // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – С. 173 – 179.
 73. Філь В. М. Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання / В. М. Філь // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2012. – С. 488 – 494.
 74. Філь В. М. Взаємозв’язки між показниками центральної гемодинаміки та соматотипом студентів / В. М. Філь // міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Актуальні питання суспільно-природничих наук]. – Дрогобич, 2013. – Випуск 1. – С. 82 – 89.
 75. Філь В. М. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму в дітей які проживають на теренах, забруднених радіонуклідами / В. М. Філь, А. С. Івасівка, Л. Г. Бариляк // збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України, постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 54 – 62.
 76. Флюнт І. С. Зміна реакції показників гемодинаміки на дозоване фізичне навантаження параметрами варіабельності серцевого ритму / І. С. Флюнт, В. М. Філь, А. С. Івасівка // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 220 – 222.
 77. Флюнт І. С. Зміна реакції показників гемодинаміки на дозоване фізичне навантаження параметрами варіабельності серцевого ритму. / І. С. Флюнт, В. М. Філь, А. С. Івасівка // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 220 – 222.
 78. Чарнош О. Методологічні особливості вивчення і оцінки постави у школярів / О. Чарнош, В. Матис // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 179 – 184.
 79. Шахненко В. І. Використання елементів ноосферної освіти на уроках основ здоров’я / В. І. Шахненко, Є. О. Цуканова, О. А. Малько, С. Я. Волошанська, М. М. Матис // матеріали ХІІ міжнародної науково практичної конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (10 – 11 квітня 2014). – Харків, 2014. – С. 226 – 229.
 80. Шпек О. М. Дослідження біологічних особливостей та хімічного складу нагідок лікарських в умовах Передкарпаття / О. М. Шпек, С. Я. Волошанська // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 179 – 188.
 81. Zdendyak D. Healthy lifestyle – the key to health and creative longevity / D. Zdendyak, М. Matys // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 210 – 212.
 82. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors / I. Kopko // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19 – 23.
 83. Kutsyk B. I. Comparison of therapeutic effect of different vehicles modifications for laser coagulation in the combined treatment of varicose veins lower extremities / B. I. Kutsyk, I. V. Fedorovych, O. B. Pryima, V. I. Chuba // Materials of scientific and thechical conference [Laser techologies. Laser and their application]. – Truskavets, June-17 – 19, 2015. – P. 141 – 142.
 84. Kl’ob G. Assessment of contamination of food and prevented / G. Kl’ob, A. Matroshilin // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 212 – 216.
 85. Мatys M. Ecological problems of today / M. Мatys, O. Вudnyk // Студенческое научное творчество: „Опыт и перспективы развития”: Сборник докладов международной научно-практической конференции. (24 – 26 марта 2011 года). [Студенческое научное творчество : опыт и перспективы развития]. – Часть 5 Усть-Каменогорськ, 2011. – С. 100 – 101.
 86. Stasuk О. Evaluation rate of aging in young students based on determine the biological age / О. Stasuk, І. Kopko, V. Fill // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 222 – 225.

 

Монографії

 1. Алєксєєв О. І. Фітотерапія Карпатського краю: колективна монографія / О. І. Алєксєєв, П. І. Гвоздецький, Л. П. Сушко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 412 с.
 2. Алєксєєв О. Перлина Прикарпаття: монографія / О. Алєксєєв, О. Орлов, О. Матрошилін, В. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 216 с.
 3. Волошин О. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.): монографія / О. Волошин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 182 с.
 4. Матис М. М., Матис В. М. Лікарські рослини Передкарпаття: значення та використання. Monografia Wplyw zasobow przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemyslowego na atrakcyjnosc turystyczna regionu / М. М. Матис, В. М. Матис. – Brzozow, 2014. – P. 271 – 281.
 5. Прийма О. Б. Ендотоксикоз при гострих крововтратах: монографія / О. Б. Прийма, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 114 с.
 6. Прийма О. Б. Функціональна морфологія нейтрофілів: монографія / О. Б. Прийма, В. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 98 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Бариляк Л. Г. Резистентність до гіпоксії та стан нейроендокринно-імунного комплексу і метаболізму у дітей, котрі прибувають у Трускавець із теренів, забруднених радіонуклідами / Л. Г. Бариляк, І. Г. Романський, С. П. Ткачук, В. М. Філь // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010. – Т. 8. – № 4. – С. 10 –21.
 2. Бульба А. Я. Природна класифікація тироїдного статусу жінок з гіперплазією щитовидної залози, котрі прибувають на курорт Трускавець / А. Я. Бульба, Т. В. Федун, В. М. Філь, О. Р. Ячній // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 90 – 97.
 3. Величко Л. М. Вплив бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на нейро-гормональний індекс стресу у дітей з хронічною патологією сечовидільної і травної систем / Л. М. Величко, І. С. Флюнт, А. Г. Стародуб, М. В. Попович, Б. М. Бурковський // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010. – 8, № 3.– С. 79 – 84.
 4. Волошин О. Р. Педагогічні принципи та їх роль у формуванні валеологічної освіти на західноукраїнських землях 1918 – 1939 рр. / О. Р. Волошин // збірник наукових праць за ред. С. С. Єрмакова [Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту]. – Х. : ХДАДМ (ХХІІІ), 2010. – № 4. – С. 12 – 16.
 5. Волошин О. Р. Валеологічна діяльність товариства “Відродження” на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду / О. Р. Волошин // науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 13. – С. 91 – 95.
 6. Волошин О. Р. Роль здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі / О. Р. Волошин // збірник наукових праць за ред. С. С. Єрмакова [Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту]. – Х. : ХДАДМ (ХХІІІ), 2012. – № 6. – С. 47 – 51.
 7. Волошин О. Р. Напрями формування змісту валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.) / О. Р. Волошин // збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету: Серія : [Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології]. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ ім. А. С.  Макаренка, № 4 (22), 2012. – С. 3 – 9.
 8. Волошин О. Р. Валеопедагогічна культура батьків та її роль у формуванні здорового способу життя дітей дошкільного віку / О. Р. Волошин // збірник наукових праць за ред. С. С. Єрмакова [Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту]. – Х. : ХДАДМ. – (ХХІІІ), 2012. – № 8. – С. 17 – 21.
 9. Волошин О. Р. Вплив західноукраїнських педагогів на збереження здоров’я молоді / О. Р. Волошин // науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 520 – 524.
 10. Волошин О. Р. Роль жінки на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.) у формуванні здоров’я молоді / О. Р. Волошин // Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1043. – Випуск 15. – 2013. – С. 30 – 34.
 11. Волошин О. Р. Стан здоров’я та фізична підготовка студентів і курсу Дрогобицького державного педагогічного університету / О. Р. Волошин // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 1 (62). – С. 186 – 190.
 12. Волошин О. Р. Профілактика плоскостопості у дітей дошкільного віку / О. Р. Волошин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Випуск 17. – 2014. – С. 591 – 595.
 13. Деркач І. А. Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам`яною хворобою в Трускавці / І. А. Деркач, О. В. Фецяк, О. Б. Прийма, А. Б. Кульчинський, А. Є. Лоскутов, О. Я. Петришин, Н. В. Баган, Я. Л. Грицак // Здоров’я мужчини. – 2015. – № 2. – С. 156 – 157.
 14. Журавчак Т. А. Гемодинамічні, гормональні і метаболічні фактори фізичної форми жінок, хворих на жовчнокам’яну хворобу, котрі поступають на реабілітацію після холецистектомії / Т. А. Журавчак, І. С. Флюнт, О. Б. Тимочко // науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]/ За ред. Г. М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 192 – 197.
 15. Іваницький О. М. Нейро-гуморальна регуляція шлункової секреції / О. М. Іваницький, І. Л. Попович, Я. М. Модрицький, І. С. Флюнт // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11. № 2. – С. 1 – 10.
 16. Ковальчук Г. Я. Виховання родинних цінностей у дітей молодшого шкільного віку на уроках природознавства та у позаурочній діяльності / Г. Я. Ковальчук, Л. Стахів, В. І. Стахів, Г. М. Коссак // Гармонія національних та загальнолюдських цінностей, їх формування в учнів початкових класів, поглиблення їх у студентів : Наукові записки. – Вип. 7. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – С. 116 – 123.
 17. Ковальчук Г. Я. Ігрові методи навчання як засіб підвищення ефективності вивчення біологічних дисциплін у школі / Г. Я. Ковальчук, Н. Кшивінська // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 364 – 371.
 18. Ковальчук Г. Я. Стан використання різноманітних форм організації навчання з курсу основи здоров’я у практиці основної школи / Г. Я. Ковальчук, М. І. Кузьмак // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: [Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 197 – 199.
 19. Ковальчук Г. Я. Форми організації навчання основ здоров’я у шкільній практиці / Г. Я. Ковальчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. – Випуск 5. – 2013. – С. 246 – 250.
 20. Копко І. Є. Соматичне здоров’я та фізична підготовленість студентської молоді у зв’язку з соціоекологічною ситуацією / І. Є. Копко, В. М. Філь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 1 (42). – С. 102 – 106.
 21. Копко І. Є. Біологічний вік як біомаркер діагностики рівня здоров’я студентської молоді / І. Є. Копко, В. М. Філь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури] / За ред. Г. М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 249 – 254.
 22. Копко І. Оцінка резервних можливостей апарату зовнішнього дихання в студентів різної спортивної спеціалізації / І. Копко, В. Філь, С. Прийма // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 374 – 380.
 23. Копко І. Є. Оцінка рівня індивідуального здоров’я студентської молоді з використанням інтегральних показників / І. Є. Копко, В. М. Філь // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – Випуск 5. – 2013. – С. 240 – 245.
 24. Копко І. Соціально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на формування валеологічної культури серед підлітків / І. Копко, В. Стець // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 368 – 374.
 25. Копко І. Є. Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту / І. Є. Копко, В. М. Філь // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 136 – 139.
 26. Копко І. Є. ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я / І. Є. Копко, В. І. Стець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 133 – 136.
 27. Кузан М. М. Диференційоване призначення лікувальної фізкультури у комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з каменями сечовода в умовах курорту Трускавець / М. М. Кузан, О. Г. Матрошилін, А. В. Ніконець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми та проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Том 2. – 2013. – С. 546 – 551.
 28. Куцик Б. І. Дуплексне обстеження та комбіноване оперативне лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок / Б. І. Куцик, В. І. Чуба, С. С. Прийма, О. Ф. Кривецький, О. Б. Прийма, Т. Б. Парій // Вісник Вінницького медичного університету. – 2010. – № 14 (2). – С. 392 – 393.
 29. Матрошилин А. Г. Новые формы оздоровительного бега, направленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний / А. Г. Матрошилін, А. И. Алексеев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури] / Фізична культура і спорт”. – 36 наукових праць/За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 6. – С. 180 – 184.
 30. Матрошилін О. Г. Питання оптимізації енергетичної цінності дієтичних раціонів харчування добовим енергетичним витратам хворих артеріальною гіпертензією на етапі комплексної санаторно-курортної реабілітації / О. Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля, В.Б. Кульчицький // матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді]. – Львів, 2010. – С. 321 – 327.
 31. Матрошилін О. Г. Обґрунтування диференційованого застосування лікувальних фізичних чинників в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту / О. Г. Матрошилін, М. М. Кузан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт]. – 36 наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 366 – 369.
 32. Матрошилін О. Г. Застосування плазмаферезу в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих хронічним гепатитом / О. Г. Матрошилін, О. І. Алєксєєв // Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць. – Випуск 14. – Вінниця, 2012. – С. 347 – 351.
 33. Матрошилін О. Г. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань / О. Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля, М. М. Зорик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми та проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Том 1. – 2013. – С. 509 – 514.
 34. Матрошилін О. Г. Корекція дисбактеріозу кишечника у дітей в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь, С. В. Пецюх // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми та проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Том 1. – 2013. – С. 514 – 518.
 35. Матрошилін О. Г. Корекція дисбактеріозу кишечника у дітей в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь, С. В. Пецюх // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 514 – 519.
 36. Матрошилін О. Г. Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь, С. В. Пецюх // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1 (66). – С. 38 – 41.
 37. Матрошилін О. Г. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації / О. Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 167 – 170.
 38. Матрошилін О. Г. Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь, С. В. Пецюх // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1 (66). – С. 38 – 41.
 39. Попович І. Л. Особливості стрес-індукованих змін слизової шлунку, нейроендокринно-імунного комплексу і метаболізму у щурів з різною резистентністю до гіпоксії / І. Л. Попович, С. В. Івасівка, Л. Г. Бариляк, В. М. Філь // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010. – Т. 8. – № 2. – С. 96 – 109.
 40. Попович І. Л. Поліваріантний вплив біоактивної води Нафтуся на секрецію шлунка і пошкодження його слизової за умов перев’язки воротаря у щурів / І. Л. Попович, В. М. Філь, М. Д. Гумега // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 8 – 13.
 41. Попович А. І. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів / А. І. Попович, С. В. Пецюх, С. Я. Кузишин, І.С. Флюнт, В. М. Філь, В. О. Зав’ялова, О. Л. Ходак, С. І. Федяєва, А. С. Івасівка, М. Р. Угрин // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 6 – 18.
 42. Попович А. І. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів / А. І. Попович, С. В. Пецюх, С. Я. Кузишин, І. С. Флюнт, В. М. Філь, В. О. Зав’ялова, О. Л. Ходак, С. І. Федяєва, А. С. Івасівка, М. Р. Угрин // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 6 – 18.
 43. Попович А. І. Зв’язки адаптаційного потенціалу Баєвського з параметрами фізичної працездатності урологічних пацієнтів курорту Трускавець / А. І. Попович, С. Я. Кузишин, І. С. Флюнт, В. М. Філь, А. С. Івасівка, М. Р. Угрин // Медична гідрологія та реабілітація. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 6 – 12.
 44. Прийма О. Б. Нагноєна парауретральна кіста / О. Б. Прийма // Медицинские аспекты здоровья женщины. – № 5 – 6 (33-34), 2010. – С. 49 – 50.
 45. Прийма О. Б. Комплексна інтенсивна терапія хворих на гангрену Фурньє / О. Б. Прийма, Р. П. Діденко, В. В. Рибак // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – № 2д, 2010. – матеріали І Конгресу анестезіологів України і Росії [Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії] (Судак, 23 – 25 вересня 2010). – Судак, 2010. – С. 182 – 183.
 46. Прийма О. Б. Лікування „Кам’яної доріжки” у хворих, що перенесли ЕУХЛ на курорті Трускавець / О. Б. Прийма, Я. В. Фецяк // Урологія. – 2010. – Т. 14. – С. 374 – 375.
 47. Прийма О. Б., Фецяк Я. В. Лікування обструктивної уропатії у хворих, що перенесли ЕУХЛ на курорті Трускавець / О. Б. Прийма, Я. В. Фецяк // Андрологія та сексуальна медицина. – № 1, 2. – 2011. – № 2. – С. 21 – 22.
 48. Прийма О. Б. Метафілактика – перспективний шлях до вирішення проблеми сечокам’яної хвороби / О. Б. Прийма, А. Б. Кульчинський, Г. Л. Кульчинська, Я. В. Фецяк, В. І. Чуба // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2012. – № 1. – С. 40 – 41.
 49. Прийма О. Б. Роль і місце епідидимектомії в оперативному лікуванні хворих на гострий неспецифічний епідидиміт в пострепродуктивному періоді / О. Б. Прийма, О. В. Ільїн // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 1. – С. 71 – 72 .
 50. Прийма О. Б. Травма калитки та її органів: лікувальна тактика / О. Б. Прийма // Медицинские аспекты здоровья мужчин, 2013. – № 2 (8). – С. 43 – 44.
 51. Прийма О. Б. Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці / О. Б. Прийма, Я. В. Фецяк, М. В. Босак // Урологія. – № 3′ 13 (66). – С. 34 – 36.
 52. Прийма О. Ендотоксикоз і деякі чинники нейтрофілів при гострій крововтраті / О. Б. Прийма. – Праці НТШ. – Том ХХХV. – Лікарський збірник [Медицина і біологія]. – Нова серія. – Том ХХІІІ. – Львів, 2013. – С. 148 – 153.
 53. Прийма О. Б. Некротизирующий фасциит / О. Б. Прийма, М. В. Гринев // СПб.: Гиппократ, 2008. 120 с. – Вестник хирургии им. И. М. Грекова. – 2013. – т. 172. – № 5. – С. 127 – 128.
 54. Прийма О. Б. Малоінвазивна хірургія у Трускавецькій міській лікарні у хворих з конкрементами сечоводів і сечового міхура / О. Б. Прийма, О. Я. Петришин, Я. В. Фецяк, М. В. Босак, Я. Л. Грицак // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014. – № 3/1. – С. 76 – 78.
 55. Прийма О. Б. Диференційний підхід до вибору хірургічної тактики лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / О. Б. Прийма, М. В. Босак, Я. Л. Грицак, О. Я. Петришин // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014. – № 3/1. – С. 117 – 119.
 56. Прийма О. Б. Лікування пацієнтів із гангреною Фурньє / О. Б. Прийма // Здоров’я мужчини. – 2015. – № 1. – С. 19 – 21.
 57. Рибак В. В. Застосування препарату наропін для епідуральної анестезії при проведенні оперативних втручань в умовах районної лікарні / В. В. Рибак, О. Б. Прийма, О. В. Ільїн // Медицина неотложных сосотояний, 2013. – № 3 (50). – С. 142 – 143.
 58. Філь В. М. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму у дітей з різною резистентністю до гіпоксії, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами / В. М. Філь, А. С. Івасівка, Г. Я. Ковальчук, Л. Г. Бариляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури] / За ред. Г. М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 660 – 667.
 59. Філь В. М. Особливості стану нейрон-ендокринно-імунного комплексу та метаболізму у дітей з різною резистентністю до гіпоксії, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами / В. М. Філь, А. С. Івасівка, Г. Я. Ковальчук, Л. Г. Бариляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури] / За ред. Г.М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 660 – 667.
 60. Філь В. Дискримінантний аналіз показників, які характеризують дітей з різною резистентністю до гіпоксії / В. Філь, А. Івасівка, А. Чепелюк, Я. Грицак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 348 – 355.
 61. Флюнт І. С. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень прогестерону і естрадіолу у жінок, хворих на хронічний пієлонефрит / І. С. Флюнт, Л. М. Величко, О. В. Снігур, М. П. Ігнацевич, М. В. Попович //Медична гідрологія та реабілітація. – 2010.– 8, № 3. – С. 63 – 66.
 62. Флюнт І. С. Фізична форма жінок, котрі поступають на реабілітацію на курорт Трускавець та її гемодинамічні, гормональні і метаболічні фактори / І. С. Флюнт, Л. М. Величко, Т. А. Журавчак, Р. Ф. Гривнак, Л. М. Ганик, О. Б. Тимочко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010. – 8, № 4. – С. 22 – 27.
 63. Флюнт І. С. Вплив відновного лікування на курорті Трускавець на фізичну працездатність жінок та її електролітний і гемодинамічний супроводи / І. С. Флюнт, Т. А. Журавчак, М. Р. Угрин, М. В. Попович, В. Г. Величко, О. І. Місько // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010.– 8, № 4. – С.28 – 34.
 64. Флюнт І. С. Нейро-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність / І. С. Флюнт, М. Р. Угрин, О. Б. Тимочко, В. М. Філь, Л. М. Величко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 9, № 4. – С. 39 – 45.
 65. Флюнт В. Р. Зв’язки Са/Мg-коефіцієнта літогенності сечі з деякими показниками обміну електролітів у пацієнтів курорту Трускавець / В. Р. Флюнт, І. С. Флюнт, Л. Г. Бариляк, Г. Г. Пісков, О. Р. Янчій // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 3. – С. 43 – 49.
 66. Флюнт І. С. Нейрон-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність / І. С. Флюнт, М. Р. Угрин, О. Б. Тимочко, Г. Я. Ковальчук // Медична гідрологія та реабілітація, 2011. – Т. 9, № 2. – С. 39 – 45.
 67. Флюнт І. С. Нейро-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність / І. С. Флюнт, М. Р. Угрин, О. Б. Тимочко, Л. М. Величко, О. І. Мартинюк, В. М. Філь // 2011. – Т. 9, № 4. – С. 39 – 45.
 68. Флюнт І. С. Зв’язки показника активності регуляторних систем Баєвського з параметрами варіабельності серцевого ритму / І. С. Флюнт // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – 9, №2. – С. 101 – 107.
 69. Флюнт І. С. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець / І. С. Флюнт, Ю. К. Уграк, В. М. Філь, А. С. Івасівка, Г. Я. Ковальчук, М. М. Кузан // Медична гідрологія та реабілітація. – 2012. – Т. 10, № 2. – С. 81 – 87.
 70. Флюнт І. С. Супутні зміни імунного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією / І. С. Флюнт, В. М. Філь, О. В. Гребінюк, Р. Б. Пономаренко, В. І. Попова // Медична гідрологія та реабілітація. – 2012. – Т. 10, № 4. – С. 33 – 37.
 71. Флюнт І. С. Супутні зміни імунного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією / І. С. Флюнт, В. М. Філь, О. В. Гребінюк, Р. Б. Пономаренко, В. І. Попова // Медична гідрологія та реабілітація. – 2012. – Т. 10, № 4. – С. 33 – 37.
 72. Флюнт І. С. Супутні зміни вегетативної регуляції за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень тестостерону у жінок / І. С. Флюнт // Медична гідрологія та реабілітація. – 2012. – 10, №1.– С. 72 – 75.
 73. Флюнт І. С. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець / І. С. Флюнт, Ю. К. Уграк, Ю. М. Уграк, В. М. Філь, А. С. Івасівка, Г. Я. Ковальчук, М. М. Кузан // Медична гідрологія та реабілітація, 2012. – Т. 10, № 2. – С. 81 – 86.
 74. Флюнт И. С. Применение концепции гармонии для количественной оценки совершенства живых организмов / И. С. Флюнт, М. Р. Угрын, И. Л. Поповыч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 355 – 363.
 75. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 76. Fil V. M., Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 77. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.

 

Статті / тези у зарубіжних виданнях

 1. Волошин О. Р. Формування еколого-валеологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект / О. Р. Волошин, О. П. Голубєв // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 239 – 242.
 2. Зобнів І. Моніторингові дослідження рівня здоров’я учнів та студентської молоді Дрогобиччини / І. Зобнів, М. Нестер, Г.. Ковальчук // Acta Carpathica 10. – 2013. – С. 61 – 65.
 3. Івасівка А. Вплив комбінації хімічних речовин на мікробоценоз ґрунтів Передкарпаття / Анжеліка Івасівка, Віталій Філь // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 13 – 16.
 4. Ковальчук Г. Порівняльний аналіз адаптаційних можливостей серцево-судинної системи та рівня фізичного стану студентів біологічного факультету педагогічного університету у процесі навчання / Галина Ковальчук // Acta Carpathica 3. – 2013. – С. 91 – 95.
 5. Ковальчук Г. Я. Вплив уф-опромінення та ультрафільтрації біоактивної води «Нафтуся» на її хімічний склад та фізико-хімічні показники / Г. Я. Ковальчук // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 27 – 32.
 6. Ковальчук Г. Вплив ультрафіолетового опромінення та ультрафільтрації на антиоксидантну дію води «Нафтуся» / Галина Ковальчук // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 163 – 168.
 7. Копко І. Є., Філь В. М., Куц Г. Я. Оцінка ефективності діагностики темпів біологічного старіння населення за показниками крові / І. Є. Копко, В. М. Філь, Г. Я. Куц // материали за X Международна научна практична конференция [Образованието и науката на XXI век – 2014] (17 – 25 октября 2014 г.). – Том 9. – София : Бял ГРАД-БГ, 2014. – С. 86 – 90.
 8. Копко І. Активність деяких металовмісних ферментів в організмі птиці в залежності від аліментарних чинників / Ірина Копко // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 115 – 120.
 9. Матис В. М. Енергетична ефективність елементів технології вирощування ріпаку ярого у Передкарпатті / В. М. Матис // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 27 – 32.
 10. Матис М. М. Лікарські рослини Передкарпаття: значення та використання / М. М. Матис, В. М. Матис // Monografia. Wplyw zasobow przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemyslowego na atrakcyjnosc turystyczna regionu. – Brzozow, 2014. – P. 271 – 281.
 11. Матис М. М. Використання лікарських рослин Передкарпаття у фітосумішах / М. М. Матис // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 99 – 104.
 12. Матис М. Вивчення впливу фіточаїв на пам’ять та увагу школярів / Марія Матис // Acta Carpathica 21. – 2014. – С. 66 – 71.
 13. Прийма О. Б. Лікування хворих із гангреною Фурн’є : materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji / О. Б. Прийма // Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2013. – 7 – 15 stycznia 2013 roku/ – Volume 13, Medycyna Nauk biologicznych [Fizyczna kultura i sport]. – Przemysl. – Nauka i studia, 2013. – С. 7 – 12.
 14. Филь В. М. Физиологическое исследование бальнеоактивности оздоровительного напитка – “Трускавецкая хрустальная с алоэ” / В. М. Филь // материалы III Международной научно-практической конференции [Наука в современном мире] (30 октября 2010 г.). – Москва, 2010. – С. 27 – 30.
 15. Филь В. М. Вегетативные сопровождение тиреотропных эффектов при применение биоактивной воды Нафтуся и возможности их прогнозирования / В. М. Филь, И. Е. Копко // материалы V Международной научно-практической конференции [В мире научных открытий] (28 сентября 2012 г.). – Москва, 2012. – С. 8 – 11.
 16. Филь В. М. Физиологическое исследование бальнеоактивности оздоровительного напитка – “Трускавецкая хрустальная с алоэ” / В. М. Филь // материали за IX Международна научна практична конференция [Образованието и науката на XXI век – 2013] (17 – 25 октября 2013 г.). – Том 12. – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 41 – 44.
 17. Філь В. М. Вплив екзаменаційного стресу на функціонування кардіо-респіраторної системи студентів / В. М. Філь // materiały VIIІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2014] Volume 49. – Medycyna. : Przemyśl. Nauka i studia. – S. 81 – 84.
 18. Філь В., Кльоб Г. Аналіз забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів та можливості його запобігання / В. Філь, Г. Кльоб // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 157 – 162.
 19. Філь В. Порівняльна оцінка фізичного розвитку дітей залежно від умов проживання / Віталій Філь // Acta Carpathica 21. – 2014. – С. 114 – 119.
 20. Флюнт І. С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні / І. С. Флюнт, В. М. Філь, А. С. Івасівка // materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Naukа і іnowacja – 2015]. –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl : Nauka i studia, – С. 79 – 81.
 21. Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні / І. С. Флюнт, В. М. Філь, А. С. Івасівка // materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Naukа і іnowacja – 2015]. – Volume 9. Medycyna. – Przemyśl: Nauka i studia, – С. 79 – 81.
 22. Шипитяк Є. Г. Радикальне видалення десмоїду з одномоментною пластикою дефекту передньої черевної стінки / Є. Г. Шипитяк // materiály VІІ mezinárodni vědecko-praktická konferene [Aktualni vymozenosti vedy – 2011]. – Dil 14. Lékařstvi: Praha, Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 27.06. 2011. – С. 6 – 8.
 23. Шипитяк Є. Г. Ефективність методів лікування первинних злоякісних епітеліальних пухлин шкіри / Є. Г. Шипитяк // Достижения высшей школы (15 – 25 ноября 2012 г., Болгария). – Режим доступу: – С. 3 – 5.
 24. Шипитяк Є. Г. Особливості динаміки онкогінекологічної захворюваності у м. Дрогобич та районі за 1996 – 2005 рр. / Є. Г. Шипитяк, І. П. Мороз, Я. М. Стрийський // Образование и наука ХХІ века. – Т. 11. – Лекарство. Ветеринарна наука. – (17 – 25 октября 2013 г.,). – София. – «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 7 – 11.
 25. Шипитяк Є. Г. Вплив мінеральних вод Трускавця на функцію шлунка у хворих з гіпоацидним гастритом / Є. Г. Шипитяк // материали за ХІ Международна научна практична конференція [Achievement of high school – 2015] Достижения высшей школы (17 – 25 листопада 2015 р.). – София. – «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 15 – 17.
 26. Acta Carpathica 3 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 124 с.
 27. Babiak L. P. Kompleksovy wplyw zanieczyszcenia metalami ciezkimi i zwiazkami siarki na ekosystem flory i fauny / L. P. Babiak, A. S. Ivasivka, S. S. Monastyrska, G. Y. Kovalchuk // Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia. – Czestochowa, 2010. – C. 326 – 337.
 28. Kopko I. Assessment of the reserve capacity of the external respiration apparatus of students of different sport specializations / Kopko, V. Fil // Journal of Physical Education & Health. – 2014. – vol. – 3 (5). – Р. 41 – 46.
 29. Matys M. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education / M. Matys, O. Blystiv // materials of the XI Іnternational scientific and practical conference [Science and civilization – 2015]. – 30 January – 07 Februare 2015. – V. 12. – P. 97 – 99.
 30. Seniv T. S. Some neural and hemato-immune factors correlated with lysozime saliva level in children living on territories polluted by radionucleides / T. S. Seniv, R. A. Seniv, I. S. Flyunt, M. R. Uhryn, W. Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (5). – Р. 275 – 282.
 31. Fil V., Kopko I. Biological age as a diagnostic biomarker level of health of students / Fil, I. Kopko // Journal of Physical Education & Health. – 2012. – vol. – 1 (3). – Р. 37 – 42.
 32. Fil V., Kopko I., Zukow W. Evaluation rate of aging person based on deter-mination of biological age / V. Fil, I. Kopko, W. Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(1). – Р. 125 – 132.