Кафедра біології та хімії

Кафедра біології та хімії

В. о. завідувача кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Монастирська Світлана Семенівна.

Попередній завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Кузьмак Микола Іванович.

Поштова адреса –  м. Дрогобич, вул. Т. Шеченка 23, контактний телефон(03244) 3-77-00, e-mail:bioddpu@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1998.

Попередня назва кафедри – кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, кафедра біології.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 24 викладачі, з них: 2 професори, доктори наук, 2 – доктор наук, 17 кандидатів наук, з них доцентів – 14, старших викладачів – 2, викладачів – 2.

Напрям наукових досліджень кафедри біології та хімії:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Раціональне природокористування.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

Тематика НДР кафедри: Дослідження хіміко-біологічних параметрів екосистем Передкарпаття

Керівник: Кузьмак М.І., завідувач кафедри біології та хімії, доктор біологічних наук, професор.

Термін виконання: 2016-2020 рр.

У науковій роботі кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках. На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: “Школа ХХІ століття”, “Екологічна стежина”, „Хімік-дослідник ”, дискусійний клуб „Синкаріон”.

Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, олімпіади серед учнів шкіл Дрогобицького району.

Міжнародна співпраця кафедри:

Жешувський університет, Польща (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/uniwersytet-rzeszowski/

Вища школа КАТНО, Бельгія (режим доступу):

katho.be/

 

Кафедра приймала участь у міжнародному проекті  „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території” за програмою прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2015 рр.).

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра біології та хімії

Освітній рівень „Бакалавр”: „Ботаніка”, „Загальна цитологія та гістологія”, „Зоологія”, „Біохімія”, „Генетика з основами селекції”, „Мікробіологія і вірусологія”, „Методика викладання біології”, „Фізіологія рослин”, „Основи природознавства”, „Молекулярна біологія”, „Основи сільського господарства”, „Ґрунтознавство”, „Основи наукових досліджень в біології”, „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”, „Біотехнологія”, „Основи флористики”, „Радіобіологія”, „Імунологія”, „Еволюційне вчення”, „Неорганічна хімія”, „Органічна хімія”, „Аналітична хімія”, „Фізколоїдна хімія”, „Методика викладання хімії”, „Хімія з основами біогеохімії”.

Освітній рівень „Магістр”: „Експериментальну методи дослідження в біології”, „Методика викладання біології у вищій школі”, „Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі”, „Основи біоценології”, „Теоретичні проблеми сучасної біології”, „Основи біотехнології та генної інженерії”, „Практикум з вищих рослин”, „Основи психогенетики”.

Викладачі кафедри читають загальний  курс „Цивільний захист” для студентів усіх факультетів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а також «Біологія», «Біохімія» та «Біохімія спорту», «Методика викладання валеології» для студентів інституту фізичної культури і здоров’я, «Основи природознавства» для студентів напряму підготовки «Педагогічна освіта».

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Монастирська Світлана Семенівна

Монастирська Світлана Семенівна – доцент, кандидат біологічних наук.

Народилася: 21 січня 1960 року в с. Золотий Потік Тернопільської області.

Освіта:

1977р. – закінчила СШ №1 м. Трускавець.

1978 – 1983 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біохімія; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

1983 – 1988 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі біохімії Львівського державного університету.

1988 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія”.

Трудова діяльність:

1988 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ-43 Львівського університету.

серпень 1993 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2000 – 2009 рр. – завідувач кафедри біології.

з 2010 р. – доцент кафедри біології та хімії.

з 2017 р. – в. о. завідувача кафедри біології.

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Нагороджена знаком «Відмінник освіти» та нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

e-mail:svitlana.monastyrska@gmail.com

 

Кравців Роман-Іван Йосипович

Кравців Роман-Іван Йосипович – доктор біологічних наук, професор

Народився 6 березня 1941 р с. Вороблевичі, Дрогобицького району, Львівської області

Освіта:

1948-1958 рр. – навчання у середній школі.

1958-1962 рр. – навчання в однорічній Судововишнянській зооветеринарній школі (денна форма) та Судововишнянському зооветеринарному технікумі (заочна форма).

1965–1970 рр. — студент Львівського зооветеринарного інституту, іменний стипендіат, керівник молодіжних організацій. Після закінчення навчання був залишений для викладацької роботи в інституті і протягом року працював асистентом кафедри фізіології тварин.

В 1971 р. – аспірантур на кафедрі фізіології тварин.

У 1974 р. – достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості газоенергетичного обміну і окиснювальних процесів у мітохондріях жуйних тварин».

Трудова діяльність:

1974 – 1991рр. – асистент, доцент кафедри мікробіології і ветеринарно-санітарної експертизи.

1985 – 1989рр. – проректор з наукової роботи Львівського зооветеринарного інституту.

1991р. – завідувач і професор кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації і сертифікації

1989 – 2009 рр. – ректор інституту, академії, національного університету ветеринарної медицини та біотехнлогій ім. С.З. Гжицького.

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Державні та галузеві нагороди та почесні звання:

Почесні звання – академік УААН Відділення ветеринарної медицини (фізіологія, ветсанекспертиза)

Державні нагороди – нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (2001р.) і ІІ (2008р.) ступенів, знаком Пошани Міністерства аграрної політики України і відмінник освіти Міністерства освіти і науки України, золотою медаллю товариства «Знання», Почесною відзнакою УААН, ювілейною медаллю Ради Міністрів СРСР на відзначення 100-річчя від дня народження академіка К. І. Скрябіна.

2006р. – нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого.

2007р. – Почесною відзнакою міжнародного біографічного центру, міжнародним орденом «За заслуги» Президента Республіки Польща Л. Качинського.

2003р. та 2008р. – нагороджений ювілейними медалями Краківської рільничої академії (Польща).

2003 – нагороджений міжнародним орденом «За заслуги» (Великобританія).

Є Почесним професором Сумського НАУ і Харківської ДЗВА, дійсним членом НААН, Академії наук вищої освіти України, Нью-Йоркської АН, Міжнародної академії наук аграрної освіти (Москва), головою Львівського обласного товариства «Знання», Генерал-майором державної служби ветеринарної медицини України.

 

Лесик Ярослав Васильович

Лесик Ярослав Васильович – доктор ветеринарних наук,  старший науковий співробітник

Народився: 5 червня 1972 року в місті Миколаєві Львівської області.

Освіта:

1989 р. – закінчив Миколаївську СШ № 3.

1990–1995 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького.

2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва Інститут біології тварин УААН.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь кандидат ветеринарних наук.

2010 р. – отримав вчене звання «старший науковий співробітник».

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь доктор ветеринарних наук.

Трудова діяльність:

1995–2004 рр. – головний лікар ветеринарної медицини кооперативу «Україна» с. Демня Миколаївського району Львівської області.

2004–2006 рр. – фахівець лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

2006 р. –  молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії  Інституту біології тварин УААН.

Січень 2008 р. – науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

Жовтень 2008 р. і до тепер – заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН.

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У авторському доробку понад 160 наукових праць, в тому числі 123 статті – у фахових виданнях з ветеринарних наук, з яких 9 включені до міжнародних наукометричних баз даних, довідник, науково-практичний посібник, 3 методичні рекомендації, 6 патентів, 2 технічні умови. 

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Я. Лесик є членом спеціалізованої вченої ради зі захисту докторських дисертацій у Інституті біології тварин НААН та членом вченої ради і координаційно-методичних рад з виконання ПНД НААН № 28 і 35 цього ж інституту, член редколегії всеукраїнського журналу «Біологія тварин». За значний внесок у розвиток науки в Україні нагороджений почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2009 р., 2010 р.), Управління ветеринарної медицини (2011 р.), лауреат премії імені С. Гжицького (рішення  вченої ради Інституту біології тварин НААН від 19 вересня 2016 р., протокол № 10).

 

Старчевський Михайло Казимирович

Старчевський Михайло Казимирович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біології та хімії

Народився: 5 листопада 1953 року в с.Тисмениця, Івано-Франківської області.

Освіта:

1971 – 1976 рр. – навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

1976 – 1979 рр. – аспірант інституту загальної і неорганічної хімії академії наук СРСР

1980 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплекси паладію в каталізі окислювальних перетворень алкілароматичних вуглеводнів.

1980 р. – рішенням ВАК присвоєне звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Фізична хімія»

2001 р – захистив докторську дисертацію на тему «Окислення спиртів С17 у розчинах кластерів паладію»

Трудова діяльність:

08.1976 – 12.1976 рр – інженер лабораторії №1 Бориславського філіалу Державного науково-дослідного інституту Хлорпроект

12.1979 – 10.1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії №1 Державного науково-дослідного інституту Хлор проект

10.1994 – 09.2000 рр. – виконуючий обов’язки провідного наукового співробітника лабораторії №1 Бориславського науково-дослідного інституту «Синтез»

09.2000 – 04.2005 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії №1 ВАТ «Бориславський науково-дослідний інститут «Синтез»

04.2005 – 08.2005 рр. – доцент кафедри курортного менеджменту відділення економіки і менеджменту ДДПУ ім. І.Франка.

09.2005 – 07. 2006 рр. – старший науковий співробітник наукової групи кафедри іннватики ДДПУ ім. І.Франка

08.2006 – 08 2016 рр. – директор ТзОВ «Інтер-Синтез»

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Волошанська Світлана Ярославівна

Волошанська Світлана Ярославівна– доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 21 червня 1959 року у м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1976 р. –  закінчила СШ №14 м. Дрогобич.

1976 – 1981 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „Біохімія”; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі у Передкарпатській філії Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів України.

1989 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія” під керівництвом доктора біологічних наук, професора Я.І. Слабіцького.

Трудова діяльність:

1981р. – молодший науковий співробітник у Передкарпатській філії Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів України.

1990 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

1998 – 2005 рр. – заступник декана з навчально виховної роботи.

2002 р. – нагороджена знаком „Відмінник освіти України”.

Жовтень 2005 р. – декан біолого-природничого факультету.

email:bioddpu@ukr.net

 

Стахів Василь Іванович

Стахів Василь Іванович – доцент, кандидат біологічних наук

Народився: 10 жовтня 1964 року в с. Вороблевичі Дрогобицького району.

Освіта:

1982 р. – закінчив Вороблевицьку СШ Дрогобицького району.

1982 – 1989 р.р. – навчання у Львівському зооветеринарному інституті, спеціальність ветеринарія (1983 – 1985 р.р. – служба в армії).

1989 – 1992 р.р. – навчання в аспірантурі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

1993 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю годівля с/г тварин та технологія кормів.

Трудова діяльність:

1989 – 1990 рр. – старший лаборант лабораторії амінокислотного та мінерального живлення НДІЗіТ західних районів УРСР.

1992 – 1994 рр. – науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

1994 – 1997 рр. – старший науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

1997 – 2000 рр. – завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіБТ УААН;

1999 – 2001 рр. – викладач  кафедри біології біологічного факультету (за сумісництвом).

2000 – 2001 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

2001 р. – доцент кафедри біології.

2000 – 2005 рр. – заступник декана з наукової та виховної роботи.

2005 – 2008 рр. – заступник декана з виховної роботи.

2008 р. – до сьогодні – заступник декана з науково-дослідної та міжнародної співпраці.

email:vasylstakhiv@ukr.net

 

Коссак Григорій Михайлович

Коссак Григорій Михайлович – доцент, кандидат педагогічних наук.

Народився 7 липня 1957 року в м. Дрогобич.

Освіта:

1972 р. – закінчив 8 клас СШ № 2 м. Дрогобич;

1972 – 1976 рр. – навчався у Самбірському медичному Училищі на фельдшерському відділенні;

1980 – 1986 рр. – навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка, за спеціальністю “Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук;

Трудова діяльність:

1976 – 1985 рр. – фельдшер здоровпункту Медсанчастини нафтовиків (м. Дрогобич);

1985 – 2006 рр. – вчитель біології ЗОШ № 4 м. Дрогобича;

1999 – 2004 рр. – викладач кафедри біології за сумісництвом;

2004 – 2006р.р. – старший викладач кафедри біології за сумісництвом;

з 2006 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

з 2007 р. – заступник декана біолого-природничого факультету з навчально-виховної роботи.

 

Шпек Микола Петрович

Шпек Микола Петрович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Народився: 21 липня 1960 року в с. Тишковичі Мостиського району Львівської області

Освіта:

1967 – 1975 рр. – навчання в Хідновицькій ВШ Мостиського району Львівської області.

1975 – 1977 рр. – навчання в Хирівській СШ Ст.Самбірського району  Львівської області.

1978 – 1980 рр. – служба в лавах РА.

1981 – 1986 рр. – навчання у Львівському сільськогосподарському інституті, агрономічний факультет, денне відділення  (м. Дубляни Львівської області).

1986 – 1989 рр. – навчання в аспірантурі (стаціонарно) в науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва Західних областей України, с.Оброшино; Пустомитівського району Львівської області.

Червень 1991р. захистив кандидатську дисертацію.

Трудова діяльність:

1989 – 1992 рр. – науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва Західних областей України, науковий співробітник лабораторії технології вирощування сільськогосподарських  культур (с. Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області).

1993 – 1994 рр. – Дрогобицька райдержадміністрація, головний спеціаліст з питань екології (м. Дрогобич, Львівської області).

1994 – 1999 рр. – управління агропромислового комплексу Дрогобицького району, головний агроном.

1999 по 2001 рр. – стрийський державний аграрний коледж, викладач землеробства, рослинництва та кормовиробництва (м. Стрий Львівської області).

З 2001 – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Викладаю курс «Основи сільського господарства», «Ґрунтознавства» та «Фітопатології».

З 1999 – дорадник Дрогобицького регіонального відділення ЛАДС.

e-mail:shpek.mp@gmail.com

 

Клепач Галина Миколаївна

Клепач Галина Миколаївна – доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 15 лютого 1974 року в м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1991р. – закінчила Уличненську СШ Дрогобицького району;

1991 – 1996 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „Біологія”; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Мікробіологія”.

Трудова діяльність:

1996 – 1999 рр. – вчитель біології і хімії.

1998 – 1999 рр. – викладач кафедри біології. валеології та фізичної реабілітації (за сумісництвом).

1999 – 2002 рр. – викладач кафедри біології валеології та фізичної реабілітації.

1999 – 2004 рр. – інженер Львівського відділення Інституту біохімії ім. О.П. Палладіна (за сумісництвом).

2002 – 2006 рр. –  викладач кафедри біології.

2004 – до сьогодні – молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України (за сумісництвом).

2006 – до сьогодні – доцент кафедри біології хімії.

e-mail:pavlishko@yahoo.com

 

Павлишак Ярослава Ярославівна

Павлишак Ярослава Ярославівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Народилася: 22 жовтня 1972 року в с. Унятичі Дрогобицького району.

Освіта:

1990 р. –  закінчила Лішнянську СШ Дрогобицького району.

1990 – 1995 рр. – навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті, спеціальність „Біологія та хімія”.

2003 р – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трудова діяльність:

з 1996 р. – працюю в Передкарпатській дослідній станції ІЗіТ західного регіону УААН в лабораторії землеробства.

з 2007 р. – старший науковий співробітник Передкарпатської дослідної станції ІЗіТ західного регіону УААН.

з 2005 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

з 2013 – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:pavlyshak22@ukr.net

 

Ковальчук Галина Ярославівна

Ковальчук Галина Ярославівна – доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 5 жовтня 1961 року в м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1978 р. –  закінчила СШ №1 м. Дрогобич;

1979 – 1984 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність хімія; кваліфікація: „Хімік. Викладач”;

2006 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю фізіологія людини і тварин.

Трудова діяльність:

1991 – 1998 рр. –  викладач кафедри біології та біохімії Медичного інституту ім. Ю. Котермака.

1998 – 2000 рр. – вчитель хімії Дрогобицького педагогічного ліцею.

2000 – 2004 рр. – викладач кафедри біології, кафедри хімії та екології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2004 – 2006 рр. – старший викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

з 2005 р. – молодший науковий співробітник госпрозрахункової науково-виробничої групи клінічної бальнеології і фітотерапії відділу експериментальної бальнеології.

2006 р. – доцент кафедри біології та кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького державного педагогічного університету.

 

Івасівка Анжеліка Степанівна

Івасівка Анжеліка Степанівна –  доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 21 травня 1966 року в м. Трускавець Львівської області.

Освіта:

1983 р. – закінчила СШ №2 м. Трускавець;

1985 – 1990 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність «Викладач біології та хімії».

1992 – 1996 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології Львівського державного університету.

2002 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Ґрунтознавство».

Трудова діяльність:

1992 – 1998 рр. – асистент кафедри мікробіології Дрогобицького приватного медичного інституту ім. Ю. Котермака.

з 1993 р. – лікар-бактеріолог санаторію «Карпати», м. Трускавець.

з 2002 р. – лікар-бактеріолог вищої категорії санаторію «Карпати», м. Трускавець.

з 2006 р. – старший викладач кафедри біології.

e-mail:angelikka17@ukr.net

 

Кропивницька Лілія Михайлівна

Кропивницька Лілія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук

Народилася 19 червня 1976 року в с. Ільник Турківського району Львівської області.

Освіта:

1993 р. – закінчила Ільницьку СШ.

1993 – 1998 рр. – навчання у Державому університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2003р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Хімія-технологія неорганічних речовин».

Трудова діяльність:

2003р. – асистент кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії і технології неорганічних речовин.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2008 – 2013       рр. – завідувач кафеди хімії;

з 2013 – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

 

Брюховецька Ірина Володимирівна

Брюховецька Ірина Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук

Народилася 9 березня 1969 року в с. Ждани Лубенського району Полтавської області.

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ № 4 м. Борислав.

1986 – 1991 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».

1999р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю.

«Фізична хімія»

Трудова діяльність:

1991 – 1993 рр. – інженер в НВТ ТОВ «Гелі ос Лтд».

1996 – 1997 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії № 2 ВАТ  Бориславський НДІ «Синтез».

З 1997 р. – до сьогодні – вчитель хімії середньої школи № 5 м. Борислав.

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії та екології.

2008 – 2013 рр. – доцент кафедри хімії.

з 2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

2013 р. – присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

2015 р. – присвоєно вчене звання «доцент».

e-mail:vlad-bruhovecki@i.ua

 

Прийма Андрій Мирославович

Прийма Андрій Мирославович – доцент, кандидат технічних наук

Народився 24 березня 1970 року в смт. Східниця Львівської області.

Освіта:

1987 р. – закінчив Бориславську СШ №7.

1987 – 1992 рр. – навчання у Державному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

1992 – 1995 рр. – навчання в аспірантурі у Державному університеті «Львівська політехніка».

1997 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю; 05.17.041 «Технологія продуктів органічного синтезу».

Трудова діяльність:

1995 – 2000 рр. – ВАТ «ГАЛЛАК».

2000 – 2003 рр. – компанія «Грамед».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2014 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2007 р. – курси із цивільної оборони (Інститут Державного управління у сфері цивільного захисту м. Київ).

2013 р. – курси цивільного захисту (Обласний штаб цивільного захисту).

2014 р. – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

 

Гвоздецька Галина Володимирівна

Гвоздецька Галина Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук

Народилася 14 жовнтня 1950 року в с. Ясенів Бродівського району Львівської області.

Освіта:

1967 р. – закінчила Ясенівську ЗОШ.

1967 – 1972 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».

1982р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «Неорганічна та хімія».

Трудова діяльність:

1972 – 1974 рр. – вчитель хімії Бориславської СШ №7.

1974 – 1979 рр. – молодший науковий співробітник Бориславського ДНДІ «Синтез».

1979 – 1983 рр. – аспірант кафедри аналітичної хімії.

1984 – 1989 рр. – старший науковий співробітник Бориславського ДНДІ «Синтез».

1989 р. – вчитель хімії Бориславської державної гімназії.

1999 – 2003 рр. – доцент кафедри біології, валеології та фізичної реабілітації  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2003 – 2008 рр. – завідувач кафедри хімії.

2008 р. – до сьогодні – доцент кафедри хімії, кафедри біології та хімії.

 

Матис Василь Мирославович

Матис Василь Мирославович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Народився 10 березня 1981 року в с. Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну Львівської області.

Освіта:

1988 – 1996 рр. – навчання у ЗОСШ с. Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну Львівської області.

1996 – 1999 рр. – навчання у Бориславському професійно-технічному училищі №7 за спеціальністю «Телерадіомайстер по ремонту та обслуговуванню теле- та радіоапаратури».

1999 – 2003 рр. – навчання на біологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка за спеціальністю: «ПМСО. Біологія».

2005 р. – аспірант заочної форми навчання біологічного факультету ДДПУ ім. І.Франка за спеціальністю: «Рослинництво».

Трудова діяльність:

2004 – 2006 рр. – старший лаборант-діловод кафедри анатомії, фізіології та валеології біологічного факультету ДДПУ ім. І Франка.

2006 р. – викладач кафедри анатомії, фізіології та валеології.

2012 р. – успішно захистив кандидатську дисертацію „Формування урожайності і якості насіння ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Передкарпаття” за спеціальністю „Рослинництво” у Вінницькому національному аграрному університеті кормів та сільського господарства Поділля НААН України.

2012 р.- до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії ДДПУ ім. І.Франка.

 

Кречківська Галина Володимирівна

Кречківська Галина Володимирівна – доцент, кандидат біологічних наук

Народилася 22 липня 1980 в с. Максимівка, Старосамбірського району, Львівської області.

Освіта:

1997р. – закінчила Стар’явську СШ Старосамбірського району.

1997 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біологія; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.16 «Екологія».

2014 р. – лауреат обласної премії молодих вчених у галузі природничих наук.

Трудова діяльність:

2001 – 2002 рр. – лаборант відділення фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету.

2002 – 2003 рр. – лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2003 – 2005 р – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2005 – 2014 рр. – викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

З 2014 р. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

 

Кавчак Віра Степанівна

Кавчак Віра Степанівна – старший викладач

Народилася 19 квітня 1959 в м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1916р. – закінчила Дрогобицьку СШ №14.

1977 – 1981 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

1984 – 1987 рр. – навчання у аспірантурі ЛДУ імені Івана Франка.

2001 р. – закінчила біологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і отримала кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології

Трудова діяльність:

1983 – 2004 рр. – лаборант, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін Дрогобицького державного   педагогічного інституту імені Івана Франка

1998 – 2004 рр. – старший викладач кафедри біології, валеології та фізичної реабілітації

з 2004 р. – доцент кафедри біології та хімії.

 

Стецик Розалія Дмитрівна

Стецик Розалія Дмитрівна – викладач

Народилася 23 червня 1960 року в с. Сушиця Старосамбірського району Львівської області.

Освіта:

1977р. – закінчила Старосамбірську середню школу.

1978 – 1983 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „Біохімія”; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

Трудова діяльність:

1983 – 1992 рр. – старший лаборант відділу по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод інституту фізіології ім. О. Богомольця.

1992 – 1998 рр. – викладач Дрогобицького медичного інституту ім. Котермака.

вересень 1999 р. – старий лаборант кафедри біології, валеології та фізичної реабілітації.

з 2002 року – викладач кафедри біології та хімії.

 

Гойванович Наталя Костянтинівна

Гойванович Наталя Костянтинівна – викладач

Народилася: 27 лютого 1985 в м. Владивосток, Приморський край, Росія.

Освіта:

2002 р. – закінчила Новоміську СШ Старосамбірського району.

2002 – 2007 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „ПМСО. Біологія та хімія; кваліфікація: „Вчитель біології та хімії”.

2007 – 2008 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „ПМСО. Біологія; кваліфікація: „Викладач біології”.

2008 – 2012 рр. – навчання у аспірантурі в Інституту біології тварин НААН України.

Трудова діяльність:

2008 – 2010 рр. – старший лаборант кафедри біології  та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;

з 2011 р. – викладач кафедри біології та хімії

e-mail:

 

Кавецький Тарас Степанович

Кавецький Тарас Степанович – доцент, кандидат фізико-математичних наук

Народився: 26 грудня 1974 року в м. Дрогобичі Львівської області

Освіта:

1981-1991 рр. – навчання в СШ № 5 (м. Дрогобич, Львівська область).

1991-1996 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка, фізико-математичний факультет, денне відділення (м. Дрогобич, Львівська область).

1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі (стаціонарно) в Львівському національному університеті імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра радіоелектронного матеріалознавства (м. Львів).

Червень 2002 р. – захистив кандидатську дисертацію (м. Львів).

2009-2012 рр. – навчання в докторантурі (стаціонарно) в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Інститут фізики, математики та інформатики, кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики (м. Дрогобич, Львівська область).

Грудень 2008 р. – отримав почесне звання лауреата премії Президента України для молодих вчених (м. Київ).

Трудова діяльність:

1996-1997 рр. – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, інженер (м. Дрогобич, Львівська область).

2000-2001 рр. – ТзОВ спільне українсько-російське підприємство “Сенсор” (м. Дрогобич, Львівська область).

2001-2010 рр. – Науково-виробниче підприємство “Карат”, молодший науковий співробітник, науковий співробітник (м. Львів).

2003-2004 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, завідувач лабораторії (м. Львів).

2004-2014 рр. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник.

З 2013 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри біології та хімії.

З 2015 р. –доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:kavetsyy@yahoo.com

 

Дрозд Інеса Федорівна

Дрозд Інеса Федорівна – старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.

Народилася 13 травня 1969 року в м. Барановичі Брестської області, Білорусь.

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ №2 м. Дрогобич.

1987–1992 рр. – навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті, спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2002–2005рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на біологічному факультеті, за спеціальністю «Вчитель біології, валеології та екології».

2007–2011 рр. – аспірант заочної форми навчання Інституту олійних культур НААН м. Запоріжжя.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.01.05 – селекція і насінництво».

Трудова діяльність:

2004–2007рр. – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2007 р. – до сьогодні – завідувач лабораторіями кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2014 р. – до сьогодні – старший викладач кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).

email:inessadr@ukr.net

 

Навчально-методичний доробок викладачів
кафедри за останні 5 років
С.С. Монастирська
 1. Монастирська, Світлана Ботаніка (анатомія та морфологія рослин) [Текст]: робочий зошит до проведення лаборат. робіт для студ. ОКР “Бакалавр” напряму підгот. “Біологія” /Світлана Монастирська, Галина Кречківська; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Біологіч. фак-т.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 38 с.: ілюстр.
 2. Монастирська, Світлана Ботаніка (розділ “Нижчі рослини”) [Текст]: робочий зошит до проведення лаборат. робіт для студ. денної форми навчання напряму підгот. 6.040102 “Біологія” /Світлана Монастирська, Галина Кречківська; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Біологіч. фак-т.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 43 с.: ілюстр.
 3. Монастирська, Світлана Семенівна Ботаніка [Текст]: метод. вказ. до самост. роботи [для студ. біолог. ф-ту] / Світлана Семенівна Монастирська, Галина Володимирівна Кречківська; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. Івана Франка.т– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012.– 84 с.
 4. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: навч. посіб. для студ. ОКР “Бакалавр” напрямів підгот. “Біологія”, “Здоров’я людини” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012 – 71 с.
 5. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія та біохімія спорту [Текст]: метод. вказівки до лаб. занять : для студ. напр. підгот. 6.010203 “Здоров’я людини” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 80с.
 6. Монастирська, Світлана Польова практика з ботаніки та зоології [Текст]: метод. реком. для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” денної та заочної форм навч. /Світлана Монастирська, Василь Стахів, Ярослава Павлишак ; [відп. за вип. А. С. Івасівка]. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 74 с.
 7. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: метод. вказівки до лабораторних занять : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. “Біологія” та “Хімія” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 96 с.
 8. Монастирська, Світлана Семенівна Біогеографія [Текст]: метод. вказ. до практ занять : для фах. І (бакалавр.) рівня вищ. освіти гал. знань 0401 “Природничі науки” напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. серед. та збаланс. природокористування” /Світлана Семенівна Монастирська, Ірина Володимирівна Бриндзя ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 66 с.: : іл.
 9. Монастирська, Світлана Семенівна Ботаніка з основами фізіології рослин [Текст]: роб. зошит із розділу “Вищі рослини” : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. “Географія” /Світлана Семенівна Монастирська, Галина Володимирівна Кречківська; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 48 с.
 10. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: метод. вказівки до лаб. занять : (для студ. напр. підгот. “Екологія, охорона навколишнього серед. та збаланс. природокористування” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015.– 52 с.
 11. Дзюбайло А.Г., Монастирська С.С., Досвядчинська М.Р. Загальне землезнавство. Підручник з грифом МОН. – Дрогобич, 2013. – 246 с. (15,25 д.а.); Дзюбайло А.Г.(С.1-82), Монастирська С.С.(С.83-165), Досвядчинська М.Р.(С.166-246).
 12. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
 13. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 14. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія та біохімічні основи спорту”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 77 с. Монастирська С.С.(С. 1-38), Стецик Р.Д.(С. 39-77).
 15. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 16. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія” для студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки „Біологія” та „Хімія”. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 96 с.
С.Я. Волошанська
 1. Волошанська, Світлана Ярославівна Імунологія [Текст]: метод. вказівки до практ. занять : для студ. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” заочн. ф-ми навч. / Світлана Ярославівна Волошанська, Світлана Монастирська, Наталія Коваль; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 38 с.
 2. Волошанська, Світлана Ярославівна Зоологія (розділ “Безхребетні”) [Текст]: метод. матер. до провед. лаборат. занять для студ. напр. підг. “Біологія” денної ф-ми навч. / Світлана Ярославівна Волошанська, Василь Іванович Стахів, Наталія Гойванович; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 116 с.
 3. Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Волошанська С.Я., Філь В.М. Основи медичних знань: підручник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2014. – 272 с.
 4. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
О.Г. Малик
 1. Малик Остап Григорович Охорона природи [Текст]: метод. матер. до практ. занять для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” напряму підгот. 6. 040201 “Біологія” /Остап Григорович Малик, Віра Степанівна Кавчак; [ відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с.
В.І. Стахів
 1. Стахів, Василь Робочий зошит для проведення лабораторних занять із курсу “Зоологія” (розділ “Хордові”). Модуль4 [Текст]: для підг. фах. ОКР “Бакалавр” напряму підг. 6.040102 “Біологія” / Василь Стахів, Тетяна Куцериб; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 38 с.
 2. Стахів, Василь Іванович Біологія [Текст]: метод. рекомендації до виконання та написання курсових робіт для фах. ОКР “Бакалавр” напряму підгот. 6.040102 “Біологія” /Василь Іванович Стахів, Світлана Семенівна Монастирська; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012.– 33 с.
 3. Стахів, Василь Іванович Зоологія : хордові [Текст]: навч.-метод. посіб. : (для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія”) /Василь Іванович Стахів, Наталя Константинівна Коваль; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 46 с.
 4. Стахів, Василь Іванович Словник-довідник паразитологічних термінів [Текст]: навч. посіб. для самост. роботи [для підгот. фах. ОКР „Спеціаліст” галузі знань 0401 Природничі науки спец. 7.04010201 „Біологія”] /Василь Іванович Стахів; [відп. за вип. Г. Я. Ковальчук] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 84 с.
 5. Стахів, Василь Іванович Зоологія. Розділ “Хордові” [Текст]: робочий зошит для лаборат. занять студ. напр. підгот. “Географія” / Василь Іванович Стахів, Світлана Ярославівна Волошанська, Наталія Костянтинівна Гойванович; ДДПУ ім. І. Франка, Біологічний ф-т.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 56 с.
 6. Стахів В., Гойванович Н. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Зоологія” (розділ „Хордові”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с (3,88 др.арк.); Стахів В.(С. 1-31), Гойванович Н.(С. 32-62).
 7. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 8. Коссак Г.М., Стахів В.І., Мала С.В., Чернігевич Л.В. Тестові завдання з біології для учнів 10 – 11 класів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань «Природничі науки», напряму підготовки «Біологія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 9. Стахів В. Словник-довідник паразитологічних термінів: навчальний посібник для самостійної роботи [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 «Біологія»] Стахів Василь Іванович. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 84 с.
Г.М. Коссак
 1. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. реком. до викон. практ. робіт для студ. напряму підготов. 6.040102 “Біологія” / Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 40 с.
 2. Коссак, Григорій Михайлович Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі [Текст]: тексти лекцій для підгот. фах. ОКР “Магістр” спец. 8.010103 ПМСО “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 89 с.
 3. Коссак, Григорій Михайлович Тестові завдання з біології для учнів 7-9-х класів [Текст]: метод. вказівки до самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природн. науки” напряму підгот. 6.0400102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак, Світлана Василівна Мала, Любов Володимирівна Чернісевич; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012.– 164 с.
 4. Коссак, Григорій Михайлович Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти [Текст]: тексти лекцій для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напр. підгот. 6.040102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 72 с.
 5. Коссак, Григорій Михайлович Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти [Текст]: метод. вказ. до викон. практ. роб. для студ. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напр. підгот. 6.040102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 48 с.
 6. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. рекоменд. до викон. практ. роб. : для студ. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія”. Ч. 2 /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І Франка], 2014.– 72 с.
 7. Коссак, Григорій Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації [Текст]: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студ. ОКР “Спеціаліст” галузі знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010201 “Біологія”, додат. спец. 7.0401010 “Хімія” /Григорій Коссак, Віра Кавчак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І Франка], 2014.– 60 с.
 8. Коссак, Григорій Михайлович Вибрані питання методики викладання біології [Текст]: метод. реком. до викон. практ. робіт для студ. спец. 7.04010201 “Біологія” / Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 50 с.
 9. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. реком. до практ. робіт для студ. I бакалавр. рівня вищої освіти гал. знань 0401 “Природничі науки” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” (два роки навчання) /Григорій Михайлович Коссак ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. біології та хімії.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 146 с.
 10. КоссакГ.М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Тексти лекцій (для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напряму підготовки 6.040102 “Біологія” /КоссакГ.М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 71с.
 11. Коссак Г., Кавчак В. Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія, додаткова спеціальність 7.0401010 хімія) Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 86с. (5,38др. арк..); Коссак Г. (С.1-43), Кавчак В.(С. 44-86).
 12. Коссак Г.М., Стахів В.І., Мала С.В., Чернігевич Л.В. Тестові завдання з біології для учнів 10 – 11 класів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань «Природничі науки», напряму підготовки «Біологія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 13. КоссакГ.М. Методика викладання біології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040102 “Біологія” (частина 2). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 72с.
М.П. Шпек
 1. Шпек, Микола Петрович Фітопатологія [Текст]: метод. вказ. до лаборат. роб. : для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” денної ф-ми навч. /Микола Петрович Шпек, Василь Мирославович Матис; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 56 с.
 2. Шпек, Микола Петрович Ґрунтознавство [Текст] : метод. вказівки до лаб. занять для фах. ОР “Баклавр” напр. підгот. 6.040106. “Екологія, охорона навкол. середовища та збаланс. природокористування” / Микола Петрович Шпек, Інеса Федорівна Дрозд, Тарас Богданович Скробач ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 89 с.
 3. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
 4. Шпек М.П. Робочий зошит для проведення лабораторних робіт з курсу „Грунтознавство. Частина ІІ” для студентів напряму підготовки „Екологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 32 с.
 5. Шпек М.П., Матис В.М. Фітопатологія: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 57с.
Г.М. Клепач
 1. Клепач, Галина Миколаївна Основи біотехнології та генної інженерії [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 8.010103 “ПМСО. Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. Я. Волощанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 75 с.
 2. Клепач, Галина Миколаївна Основи біології та генетики людини [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030102 “Психологія” / Галина Миколаївна Клепач, Тетяна Миколаївна Куцериб ; [відп. за вип. Г. М. Кассак] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 92 с. : іл.
 3. Клепач, Галина Миколаївна Молекулярна біологія [Текст] : метод. вказ. до самост. роботи для фах. ОКР “Бакалавр”напряму підготов. 6.040102 “Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. С. Монастирська ] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 150 с. : мал.
 4. Клепач, Галина Миколаївна Основи психогенетики [Текст] : метод. вказ. для практ. занять для фах. ОКР “Магістр” спец. 8.03010201 “Психологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. С. Монастирська]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012. – 110 с.
 5. Клепач, Галина Миколаївна Генетика з основами селекції [Текст] : матер. до самост. роб. для студ. заочн. ф-ми навч. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 208 с.
 6. Клепач Г. Психогенетика: методичні вказівки до практичних занять [для фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.03010201 “Психологія”] : навч.-метод. посібник / Г.М. Клепач. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2012. – 110 с.
 7. Клепач Г. Генетика з основами селекції. Матеріали до самостійної роботи [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 “Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 208 с.
Я.Я. Павлишак
 1. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи природознавства [Текст] : метод. матеріали до лаборат. занять для студ. напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 97 с.
 2. Павлишак, Ярослава Практикум з вищих рослин [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборат. робіт (для студ. спец. 8.04010201 “Біологія”) / Ярослава Павлишак ; [відп.за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 58 с.
 3. Павлишак, Ярослава Ботаніка [Текст] : робочий зошит до провед. лаборатор. робіт для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” спец. “Екологія” / Ярослава Павлишак, Галина Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2012. – 56 с.
 4. Павлишак, Ярослава Фізіологія рослин [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. напряму підгот. “Біологія” заочн. ф-ми навч. / Ярослава Павлишак, Розалія Стецик ; ДДПУ ім. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 56 с.
 5. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи наукових досліджень у біології [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Ярослава Ярославівна Павлишак ; [відп. за вип. Г. В. Кречківська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 34 с.
 6. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи флористики України [Текст] : метод. матер. до лаборат. занять : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 58 с.
 7. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи природознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. напр. підгот. “Початк. освіта” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 140 с.
 8. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 9. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 10. Павлишак Я., Стецик Р. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 42с. Павлишак Я.(С. 1-21), Стецик Р.(С. 22-42).
 11. Павлишак Я. Основи наукових досліджень у біології. Методичні вказівки до проведення практичних занять для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія». –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 34с.
 12. Павлишак Я., Кавчак В. Основи флористики. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 58с.
Г.М. Ковальчук
 1. Ковальчук Г. Словник біохімічних термінів: Навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів напряму
  підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І.
  Франка, 2011. – 36 с.
 2. Ковальчук Г.Я. Вікова фізіологія та гігієна. Практичні заняття. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ
  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. –151 с.
 3. Ковальчук Г. Методика викладання валеології : методичні вказівки до практичних занять для фахівців заочної форми навчання ОКР „Спеціаліст” спеціальностей „Фізичне виховання” та „Фізична реабілітація” – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 100 с
А.С. Івасівка
 1. Івасівка, Анжеліка Мікробіологія і вірусологія [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт (для студ. напр. підгот. “Біологія”) / Анжеліка Івасівка, Галина Клепач ; [відп. за вип. Волошанська С. Я.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
 2. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : метод. посіб. до самостійної роботи для студентів напряму підготов.”Біологія” / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль ; [відп.за вип. Г. М. Коссак] ; ДДПУ ім І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 69 с.
 3. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : роб.зош. для провед. лаболатор. робіт ( для студ. напряму підгот. Біологія). Модуль 1 / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 38 с.
 4. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : роб. зошит для лаборат. роб. : (для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія”). Модуль 2 / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль ; [відп.за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 38 с.
 5. Івасівка, Анжеліка Степанівна Біологія [Текст] : метод. вказів. до лаборат. занять з курсу для студ. напр. підгот. “Здоров’я людини” / Анжеліка Степанівна Івасівка, Наталія Костянтинівна Гойванович ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 98 с.
 6. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль I” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред. – вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 38 с. Івасівка А.С.(С. 1-19), Гойванович Н.К. (С. 20-38).
 7. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль ІI” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 38 с.
Л.М. Кропивницька
 1. Кропивницька, Лілія Михайлівна Хімія з основами біогеохімії [Текст] : роб. зошит до провед. лаборат. робіт : для студ. денної ф-ми навч. напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. середовища та збалансоване природокористування”. Ч. 1 / Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 50 с.
 2. Кропивницька, Лілія Михайлівна Хімія з основами біогеохімії [Текст] : роб. зошит до провед. лаборат. робіт : для студ. денної ф-ми навч. напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. середовища та збалансоване природокористування”. Ч. 2 / Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 59 с.
І.В. Брюховецька
 1. Брюховецька, Ірина Володимирівна Аналітична хімія. Якісний аналіз [Текст] : метод. матер. до лабор. занять : для студ. напрямів підгот. 6.040101 “Хімія” та 6.040102 “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька, Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 112 с.
 2. Брюховецька, Ірина Володимирівна Методика складання та розв’язування задач з хімії [Текст] : тексти лекцій : для фах. ОР “Спеціаліст” спец. 7.04010201. “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 186 с.
 3. Брюховецька, Ірина Володимирівна Фізична та колоїдна хімія [Текст] : метод. реком. до провед. лаборат. занять : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040101. “Хімія” та 6.040102. “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., допов.]. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 68 с.
 4. Брюховецька, Ірина Володимирівна Хімія [Текст] : метод. реком. до лаб. занять : для фах. I (бакалавр.) рівня вищої освіти напр. підгот. 6.040104. “Географія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. біології та хімії. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 98 с
 5. Брюховецька І.В. Хімія навколишнього середовища. Тексти лекцій ( для студентів напряму підготовки «6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 565 с.
 6. Брюховецька І.В. Фізична та колоїдна хімія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять ( для студентів біологічного факультету). 2-ге вид., доп. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 138 с..
А.М. Прийма
 1. Прийма, Андрій Мирославович Основи хімічної технології [Текст] : навч. посіб. для фах. ОКР “Спеціаліст” гал. знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010101 “Хімія”, 7.04010201 “Біологія” / Андрій Мирославович Прийма, Тетяна Альбертівна Прийма ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012. – 314 с.
 2. Прийма, Андрій Цивільний захист [Текст] : метод. реком. до самост. роботи студ. усіх спец. / Андрій Прийма, Володимир Гида ; [відп. за вип. Г. В. Гвоздецька] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 66 с.
 3. Прийма, Андрій Мирославович Хімічні технології [Текст] : метод. рекоменд. до самост. роб. для підгот. фах. ОКР “Спеціаліст” гал. знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010101 “Хімія”, 7.04010201 “Біологія” / Андрій Мирославович Прийма ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2014. – 42 с.
 4. Прийма А.М., Прийма Т.А. Основи хімічної технології. Навчальний посібник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2012. – 336 с. – 21 д.а.; Прийма А.М. (С. 1-168), Прийма Т.А.(С. 169-336).
 5. Прийма А.М., Гида В.М. Цивільний захист. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2012. – 66 с. – 4,2 д.а.; Прийма А.М.(С. 1-33), Гида В.М.(С. 34-66).
 6. Прийма А.М. Хімічна технологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 45 с.
Г.В. Гвоздецька
 1. Гвоздецька, Галина Неорганічна хімія (модуль 3,4) [Текст] : метод. матер. для провед. лаборат. робіт : навч.-мет. пос. для студ. напрямів підг. “6.040102 Біологія” та “6.040101 Хімія” ОКР “Бакалавр” / Галина Гвоздецька, Михайло Старчевський ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 48 с.
 2. Гвоздецька, Галина Тестові завдання з неорганічної хімії [Текст] : метод. матер. до самост. роб. студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” ОР “Бакалавр”. Ч. 1 / Галина Гвоздецька; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 28 с.
В.М. Матис
 1. Матис В.М., Матис М.М. Тестові завдання для контролю з курсу патологічна анатомія. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 2. Матис В.М., Матис М.М. Тестові завдання для контролю з курсу валеологія. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.
 3. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
 4. Прийма О.Б., Матис В.М. Тестові завдання з курсу основи анатомії та фізіології нервової системи / методичні рекомендації до самостійної роботи) для підготовки фахівців напряму підготовки 6.030103 „Практична психологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 83 с.
 5. Шпек М.П., Матис В.М. Фітопатологія: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 57с.
Г.В. Кречківська
 1. Кречківська, Галина Володимирівна Ботаніка [Текст] : роб. зошит до пров. лаборат. роб. : для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” (заочна ф-ма навч.) / Галина Володимирівна Кречківська, Світлана Семенівна Монастирська, Ярослава Ярославівна Павлишак. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 56 с.
 2. Кречківська, Галина Володимирівна Ботаніка [Текст] : роб. зошит до пров. лаборат. роб. із розділу “Вищі спорові рослини” : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Галина Володимирівна Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 38 с.
 3. Кречківська, Галина Володимирівна Заповідна справа [Текст] : метод. посібник : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього серед. та збаланс. природокористування” / Галина Володимирівна Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 108 с.
 4. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 5. Кречківська Г. Заповідна справа. Робочий зошит до проведення практичних робіт для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 105 с.
 6. Кречківська Г. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із розділу «Покритонасінні рослини» для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 38 с.
 7. Кречківська Г. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із розділу «Вищі спорові рослини» для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. –  38 с.
В.С. Кавчак
 1. Кавчак, Віра Степанівна Охорона природи [Текст] : метод. матеріали / Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. Франка], 2014. – 68 с.
 2. Коссак Г., Кавчак В. Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія, додаткова спеціальність 7.0401010 хімія) Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 86с. (5,38 др. арк..); Коссак Г. (С.1-43), Кавчак В.(С. 44-86).
 3. Павлишак Я., Кавчак В. Основи флористики. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 58с.
 4. Кавчак В. Охорона природи. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для підготовки фахівців ОКР „ Бакалавр” напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – С. 68.
Р.Д. Стецик
 1. Стецик, Розалія Дмитрівна Фізіологія рослин [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. біол. ф-ту / Розалія Дмитрівна Стецик, Ярослава Ярославівна Павлишак ; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 42 с.
 2. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія та біохімічні основи спорту”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 77 с. Монастирська С.С.(С. 1-38), Стецик Р.Д.(С. 39-77).
 3. Павлишак Я., Стецик Р. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 42с. Павлишак Я.(С. 1-21), Стецик Р.(С. 22-42).
 4. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія” для студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки „Біологія” та „Хімія”. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 96 с.
Н.К. Гойванович
 1. Стахів В., Гойванович Н. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Зоологія” (розділ „Хордові”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с (3,88 др.арк.); Стахів В.(С. 1-31), Гойванович Н.(С. 32-62).
 2. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль I” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред. – вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 38 с. Івасівка А.С.(С. 1-19), Гойванович Н.К. (С. 20-38).
 3. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
 4. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль ІI” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 38 с.
І.Ф. Дрозд
 1. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
 2. Дрозд І.Ф. Мінливість висоти льону олійного у різні терміни висіву в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд, В.О. Лях // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.79 – Херсон: Грінь, 2012. – С.27-35.
 3. Дрозд І.Ф. Мінливість біометричних показників льону олійного в умовах Західного регіону України / І.Ф. Дрозд, М.П. Шпек // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2012 р. – Тернопіль: Крок, 2012. – С.65-69.
 4. Дрозд І.Ф. Мінливість маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд // Вісник Степу. Науковий збірник. – Ювілейний вип. Ч.2. – Кіровоград: «КОД», 2012. – С. 118-121.
 5. Дрозд І.Ф. Еколого-біологічна характеристика та особливості вирощування Linum Usitatissimum L. Карпатського регіону Львівщини / І.Ф. Дрозд // Problemy ochrony przyrody, korzystania ze srodowiska i promocji walorow turystycznych poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy / Monografia pod redakcja Janusza R.Raca. – Muzeum Regionalnego: Brzozow, 2012. – S.441-455.
 6. Лях В.О. Мінливість господарсько цінних ознак у льону олійного в умовах Передкарпаття / В. О. Лях, І. Ф. Дрозд // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 66-72.
 7. Монастирська С. С. Стан пігментної системи рослин різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття / С. С. Монастирська, І. Ф. Дрозд, М. П. Шпек // Вісник Подільського аграрно-технічного університету. –  Кам’янець-Подільський. – 2013. – С. 270 – 273.
 8. Дрозд І. Ф. Прояв та мінливість морфологічних, біохімічних та господарсько-цінних ознак льону олійного в умовах Передкарпаття : aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 “Селекція і насінництво”/ І. Ф. Дрозд. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.
 9. Монастырская С. С. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов Западной Украины / С. С. Монастырская, И. Ф. Дрозд // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 4 (часть 3) – Москва, 2014 – С. 106–108.
 10. Волошанская С. Я. Исследование химического состава почв в зоне распространения Juniperus communis на территории Львовского Прикарпатья С. Я. Волошанская, И. Ф. Дрозд // Актуальные проблемы биоэкологи : материалы междунар. науч. конф. 23-25октября 2014 г. Минск – Минск: БГУ, 2014. – С. 65-66.
 11. Дрозд И. Ф. Перспективы использования стеблей льна масличного в условиях Прикарпатья Украины / И. Ф. Дрозд // Международная научная экологическая конференция: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства». – Краснодар. – Кубанский госагроуниверситет, 2015. – Ч.1. – С. 169-173.
 12. Дрозд І. Ф. Вплив грунтово-кліматичних умов Передкарпаття на олійність насіння льону олійного / І. Ф. Дрозд // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. інтернет-конф. 7-8 травня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 27-29.
 13. Дрозд І. Ф. Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки «маса 1000 насінин» льону олійного в умовах Західного Лісостепу / І.Ф. Дрозд // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. – 2015. – Вип.57. – С.68-76.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

Монографії

 1. Стахів Л., Стахів В. Підготовка студентів до формування знань про світ професій учнів початкових класів під час навчально-виховного процесу / Формування професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 98 – 109. (0,75 д.а.).
 2. Прийма О.Б., Матис В.М. Функціональна морфологія нейтрофілів. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 96 с.
 3. Дрозд І. Еколого-біологічна характеристика та особливості вирощування Linum Usitatissimum L. Карпатського регіону Львівщини // Матеріали ХІІ Міжнародної екологічної конференції «The human influence on the cultural and natural heritage protection of the Polish, Slovak and Ukrainian Carpathians», 2012 року. – С. 441 – 453. (1,63 д.а.)
 4. Стахів Л.Г., Стахів В.І. Підготовка студентів до науково-пошукової діяльності у процесі навчання природничих дисциплін / Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до науково-дослідної роботи. – Монографія / За заг. ред. проф. Д.В.Луцика. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 55 – 60 (0,25 д.а.).
 5. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Дидактичні ігри екологічного спрямування у процесі навчання природознавства / Сучасні проблеми та тенденції розвитку дидактики. – Монографія / За заг. ред. проф. Д.В.Луцика. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 110 – 122 (0,5 д.а.).

 

Статті у фахових виданнях

 1. Федяков Р.О., Коваль Н.К., Стефанишин О.М., Антоняк Г.Л. Процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах щурів за умов введення афлатоксину В1 // Біологія тварин. – 2010.– Т.12. – № 1. – С. 98 – 100. (0,19 д.а.)
 2. Старчевський М.К., Карман Н.С.,Старчевський В.Л. Газо хроматографічне визначення оцтового ангідриду в продуктах окиснення ацетальдегіду в оцтовокислому розчині гігантського кластеру паладію Pd561Phen60(OAc)180 / // Вісник НУ «Львів. політехн.». Хімія, технологія речовин та їх застосування. Львів – 2003. – №12. С.85-88.
 3. Старчевський М.К., Гладій С.Л., Паздерський Ю.А., Карман Н.С., Старчевський В.Л., Варгафтик М.Н., Моісєєв І.І. Окиснення ацетальдегіду в розчині кластеру Pd561Phen60(OAc)180 // Катализ и нефтехимия. – 2003. – №12.-С.53-56.
 4. Старчевський М.К., Карман Н.С., Старчевський В.Л., Гладій С.Л., Паздерський Ю.А. Вплив стеричних факторів на селективність окиснення альдегідів С26 в розчинах кластеру Pd561Phen60(OAc)180 // Катализ и нефтехимия. – 2004. – №1.-С.32-55.
 5. Старчевський М.К., Леочко Н.С., Сиротинська І.Д., Павуш М.З., Старчевський В.Л. Кінетичні закономірності окиснення аліфатичних альдегідів, каналізованого гігантськими кластерами паладію // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008, Серія хімія, вип. 5, с.14-20.
 6. Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Олійність насіння сортів льону олійного в різних умовах вирощування // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН України. – 2010. – Вип.15. – С. 45 – 49. (0,31 д.а.)
 7. Кравців Р.Й, Салата В.З., Ярошович І.Г. Вплив різних форм мікроелементів та їх хелатів на живу масу гусей, що утримувалися в зоні, забрудненій радіонуклідами // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2009. Т. 11. – №2(41), ч.4. – С 109-114.
 8. Кравців Р.Й, Усаченко Л.М., Ковалів Л.М. Динаміка вмісту білків і азотових сполук в крові відгодівельних бугайців за мікроелементної корекції раціонів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2009. Т. 11. – №2(41), Частина 4. – С 100-108.
 9. Кравців Р.Й., Калин Б.М., Фоміна М.В., Буцяк Г.А. Техногенний вплив на агроекосистеми та якість сільськогосподарської продукції // Агроекологічний журнал. Київ. – 2009. – червень. – С.163-165.
 10. Лесик Я. В. Показники клітинного та гуморального імунітету організму кролів за згодовування різних кількостей хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — Вип. 172, Ч.1, Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». — С. 91–97.
 11. Лесик Я. В. Глікопротеїни крові та показники неспецифічної резистентності організму кролів за випоювання наноаквацитрату хрому та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. — 2012. — № 37. — С. 82–86.
 12. Лесик Я. В. Гематологічні показники та антиоксидантний статус організму кролів за випоювання цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р.С. Федорук, С. Й. Кропивка // Біологія тварин. — 2012. — Т. 14, № 1-2. — С. 144–149.
 13. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність печінки та вміст розчинного білка у тканинах організму кролів за умов випоювання цитрату та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13, № 3-4. — С. 74–78.
 14. Лесик Я. В. Імунобіологічна реактивність організму самок кролів за згодовування хлориду хрому // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. –– 2012. — Том 14. — № 3 (53), Ч. 2. — С. 156–160.
 15. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність організму та розвиток внутрішніх органів кролів за згодовування різних кількостей хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — Вип. 172, Ч.4. — 33–38.
 16. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові кролів за введення до раціону наноаквацитрату та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2012. — № 1 (32). — Т. 3, Ч. 1. — С. 329–334.
 17. Lesyk Ya. V. Resistance of the rabbit dams’ organism at drinking supplemuted by chlorella suspension, sodium sulfate, chromium chloride and citrate // Біологія тварин. –– 2013. –– Т. 15, № 2. –– С. 90–96.
 18. Лесик Я. В. Репродуктивна здатність та показники антиоксидантного стану організму кролематок за згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Бюлетень Інституту ветеринарної медицини «Ветеринарна біотехнологія». — 2013. — № 22. — С. 321–327.
 19. Лесик Я. В. Відтворна здатність кролематок за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ветеринарна медицина. –– 2013. –– Вип. 97. –– С. 448–450.
 20. Резистентність організму кролематок та життєздатність кроленят за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 3. — С. 54–62.
 21. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей сполук Хрому(ІІІ) / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. –– 2013. –– Том 15. –– № 1 (55), Ч. 1. –– С. 94–98.
 22. Лесик Я. В. Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. –– 2013. –– Том –– № 3 (57), Ч. 2. –– С. 210–215.
 23. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2013. –– Вип. 14, № 3–4. –– С. 29–34.
 24. Імунобіологічний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р.  С. Федорук, І. І. Ковальчук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2013. –– Т. 15, № 1. –– С. 86–94.
 25. Лесик Я. В. Вдосконалений комбікорм для кролів / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Аграрна наука виробництву. –– 2013. –– № 4 (66). –– C. 26.
 26. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність організму та маса тушки і внутрішніх органів кролів за умов згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2014. –– Вип. 15, № 2–3. –– С. 93–97.
 27. Лесик Я. В. Вікова динаміка вмісту глікопротеїнів у крові кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –– 2014. –– Т. 16, № 2(59), Ч. 2. –– С. 196–200.
 28. Лесик Я. В. Мікроелементи тканин кролів за згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –– 2014. — Т. 16, № 3 (60), Ч. 2. — С. 199–204.
 29. Лесик Я. В. Показники неспецифічної резистентності крові кролів за випоювання цитрату і хлориду хрому [Електронний ресурс] / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. –– № 172, Ч. 6. –– 43–49. Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nb/2012_7/12kiy.pdf
 30. Лесик Я. В. Антиоксидантний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р.С.Федорук, С. Й. Кропивка // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2013. –– Вип. 14, № 1–2. –– С. 102–107.
 31. Кречківська Г.В. Дослідження агрохімічного стану шахтних відвалів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Подільського аграрного університету. – Кам’янець-Подільський. – 2010.– С.123 – 128. (0,28 д.а.)
 32. Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Бариляк Л.Г. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму у дітей з різною резистентністю до гіпоксії, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 15 „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / За ред. Г.М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 660 – 667. (0,5 д.а.)
 33. Дрозд І.Ф. Жирнокислотний склад насіння льону олійного в умовах Західного регіону України // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2011. – №40. – С. 72 – 76. (0,31 д.а.)
 34. Дрозд І.Ф. Особливості впливу метеорологічних умов на формування господарсько цінних ознак у льону олійного // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №2. – С. 178 – 181. (0,25 д.а.)
 35. Матис В., Дзюбайло А., Павлишак Я. Формування елементів структури врожаю сортів ріпаку ярого залежно від удобрення азотом // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. – 2010. – №14(2). – С. 63 – 67. (0,31 д.а.)
 36. Гвоздецька Г.В., Білик І.Т. Екологічна стежка як одна із форм природоохоронної роботи серед молоді / Збірник наукових праць. Випуск ІІ. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини». Миколаїв 16-17 грудня 2011. – С.273-275. – 0,13 д.а.
 37. Гида В. М. Гвоздецька Г.В. Екологічно збалансована технологія отримання діфторангідридів перфторкарбонових кислот і фтористого сульфурилу. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Камянець-Подільський, 2011. – С. 163-166. – 0,17 д.а.
 38. Кропивницька Л.М. Можливості застосування сучасних комп’ютерних технологій у шкільному курсі хімії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // зб. наук. праць. – Випуск 34/ Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Планер”, 2012. – С.222. – 225. – 0,17 д.а.
 39. Павлишак Я.Я., Бегей С.С. Вплив способів обробітку ґрунту на формування урожаю конюшино-тимофіївкової сумішки та біологічну активність ґрунту // Сільський господар. – 2011. – № 11-12. – С. 31 – 33. (0,13 д.а.)
 40. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. „Уроки серед природи” у світлі ідей педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського держав-ного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 41. – С. 115 – 119. (0,2 д.а.)
 41. Флюнт І.С., Уграк Ю.К., Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Кузан М.М. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 10, № 2. – С. 81 – 87. (0,3 д.а.)
 42. Флюнт І.С., Угрин М.Р., Тимочко О.Б., Величко Л.М., Мартинюк О.І., Філь В.М., Яремчук Я.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Стецик Р.Д. Нейрон-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Том 9, №4. – С. 39 – 45. (0,3 д.а.)
 43. Коваль Н.К., Антоняк Г.Л. Динаміка показників системи глутатіону в клітинах щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 210 – 213. (0,17 д.а.)
 44. Досвядчинська М.Р., Федяков Р.О.,  Антоняк Г.Л. Мікотоксини грибів роду Аspergillus як забрудники кормового та продовольчого зерна // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 104 – 106. (0,13 д.а.)
 45. Дрозд І.Ф. Мінливість маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Ч.2. – С. 118 – 121. (0,17 д.а.)
 46. Антоняк Г.Л., Федяков Р.О., Коваль Н.К. Вплив афлатоксину В1 на процеси перокисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему еритроцитів і гепатоцитів щурів // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. – 2011. – Т.16, Вип. 6. – С. 5 – 11. (0,3 д.а.)
 47. Кречківська Г.В., Царик Й.В. Дослідження  ґрунтових мікроорганізмів на шахтних відвалах Бориславського озокеритового родовища // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Вип. 6. – С.55 – 61. (0,3 д.а.).
 48. Кречківська Г.В. Вивчення мікрофлори поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.137 – 140. (0,17 д.а.)
 49. Кречківська Г.В. Дослідження вмісту біогенних та техногенних органічних речовин у ґрунто-субстратах  відвалів Бориславського озокеритового родовища та їх вплив на рослинний покрив // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2011. – №1 (50). – С. 50 – 55. (0,25 д.а.)
 50. Матис В.М., Дзюбайло А.Г. Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету: Серія. Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9(49). – С. 73 – 78. (0,25 д.а.)
 51. Дрозд І.Ф. Мінливість висоти льону олійного у різні терміни висіву в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд, В.О. Лях // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.79 – Херсон: Грінь, 2012. – С.27 – 35. (0,38 д.а.)
 52. Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Твердість води окремих природних джерел Львівщини// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова.- Серія №20. Біологія: Зб. Наукових праць.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5 – С.167-173. – 0,36 д.а.
 53. Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Визначення окремих сумарних показників якості води природних джерел Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 94-97. – 0,18 д.а.
 54. Брюховецька І.В., Прийма А.М. Визначення вмісту хлорид-йонів та органолептичних показників якості води окремих природних джерел Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 98-101. – 0,18 д.а.
 55. Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Сезонна мінливість твердості води природних джерел гірських районів Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 128-131. – 0,18 д.а.
 56. Гида В.М., Гвоздецька Г.В., Гида І.В. Кінетика реакції декарбонілювання фтор-4-метил-3,6-діокса-7-фторкарбонілоктансульфонілфториду-1//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 12-15. – 0,18 д.а.
 57. Стаднічук О.М., Леськів Г.З., Кропивницька Л.М. Моніторинг поверхневих вод Львівської області//Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №20. Біологія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5. – С 162-167. – 0,23 д.а.
 58. Стецик Р.Д., Малик О.Г., Монастирська С.С. Медико-біологічні та соціальні аспекти профілактики захворювань на туберкульоз // Науковий часопис Національного пед. універ. імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – Випуск 7. – – С. 265-271 (0,32 др. арк)
 59. Філь В.М., Івасівка А.С., Чепелюк А.Г. Дискримінантний аналіз показників, які характеризують дітей з різною резистентністю до гіпоксії // Науковий часопис Національного пед. універ. імені М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – Випуск 7. – – 348-354 с. (0,32 др. арк)
 60. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К., Кавчак В.С. Поширення дикорослих лікарських рослин на території курорту «Східниця» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С. 3-9. (0,32 др. арк)
 61. Антоняк Г.Л., Коваль Н.К., Досвядчинська М.Р., Головчак Х.М. Вплив афлатоксину В1 на стан антиоксидантної системи в клітинах органів та еритроцитах крові білих щурів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С. 112-117. (0,27 др. арк)
 62. Кречківська Г.В. Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С.174-181. (0,36 др.арк.)
 63. Кречківська Г.В., Монастирська С.С., Волошанська С.Я. Видовий склад та ресурсна характеристика деяких видів лікарських рослин гірської місцевості Дрогобицького району // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С.10-20. (0,5 др.арк.)
 64. Стахів В. І., Коссак Г. М., Стахів Л. Г. Особливості вирощування форелі райдужної у штучно-утворених умовах господарства „Голуба нива” с. Дуброва Миколаївського району // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.68-74. (0,32 др.арк.)
 65. Клепач Г.М., Карп’як І.В. Дослідження способів екстракції біологічно активних речовин із Пижми звичайної (Tanacetum vulgare L.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С. 108 – 116. (0,36 др.арк.)
 66. Кречківська Г.В. Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів озокеритового родовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.174 – 181. (0,36 др.арк.)
 67. Литвин О.Ф., Шпек М.П. Нагромадження нітратів в бульбах міжсортових гібридів картоплі залежно від біологічних особливостей батьківських форм // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. –  Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.68 – 74. (0,32 д.а).
 68. Іванців В.І., Кречківська Г.В., Бусленко Л.В. Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища / В. В. Іванців, К. В. Кречківська, Л. В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 113-118 (0,27 др.арк.)
 69. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К. Видовий склад лікарських рослин родини Boraginaceae у флорі Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 71-73. (0,18 др. арк.)
 70. Кречківська Г.В. Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів Бориславського озокеритовидобутку //  Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 42-48. (0,32 др. арк.)
 71. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Стан пігментної системи рослин різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 270-273. (0,18 др. арк.)
 72. Брюховецька І.В. Дослідження якості води окремих природних джерел Сколівського району Львівщини. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», м. Кам’янець-Подільський, 27-28 листопада 2014 р. – Кам’янець-Подільський, 2014 р. – С.88-90. ( 0,13 д.а.)
 73. Гвоздецька Г.В., Гида В.М., Гида І.В. Дослідження екологічно безпечного процесу отримання тетрафтореран-β-сультону. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 14-16. (0,13 др. акр.)
 74. Кропивницька Л., Стаднічук О., Платонов М., Мартинюк І. Сезонна мінливість фітотоксичності поверхневих вод гірських районів Львівщини // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 23-25. (0,13 др. акр.)
 75. Kavetskyy T.S. Radiation-induced optical darkening and oxidation effects in As2S3 glass // Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2014, V.17, #3, P.308-312. (0,2 д.а.)
 76. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Дія абіотичних факторів на реакцію генотипів льону олійного // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 209 – (0,13 д.а.).
 77. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи // Молодь і ринок. – 2014. – №8(115). – С. 37 – 41. (0,25 д.а.).
 78. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Лікарські рослини у флорі Дрогобицького району // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 37 – (0,13 д.а.)
 79. Гойванович Н.К. Вивчення активності антиоксидантних ферментів деяких лікарських рослин Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 49-51. (0,13 д.а.).
 80. Попович А.І., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Івасівка А.С., Угрин М.Р. звязки адаптаційного потенціалу Баєвського з параметрами фізичної працездатності урологічних пацієнтів курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2014. – №1. – С. 57 – 63. (0,29 д.а.)
 81. Попович А.І., Пецюх С.В., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Зав’ялова В.О., Ходак О.Л., Федяєва С.І., Івасівка А.С., Угрин М.Р. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 6 – (0,5 д.а.)
 82. Коссак Г.М., Скробач Т. Б., Кречківська Г.В. Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – 412 с. С. 383 – (0,29 д. а.)
 83. Волошанська С.Я., Коссак Г.М., Скробач Т.Б., Харпачко Т.І. Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. –С. 179 – (0,25 д.а.)
 84. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я., Коссак Г.М. Фітотоксичність едафотопу відвалів Бориславського озокеритовидобутку // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.9.- С. 75-81. (0,25 д.а.)
 85. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.25 д.а.).
 86. Л. Кропивницька. О. Стаднічук, М. Платонов, І. Мартинюк. Вплив дегазуючих систем на довкілля. / Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2015. – № 19. С 8-12 (0,2 д. а.).
 87. Шпек М., Стахів В., Павлишак Я., Литвин О. Вплив комплексного мінерального добрива „Еколіст” на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України / Вісник ЛНАУ Агрономія № 19. – Льві, 2015. – С. 55 – 59 (0,31 д.а.);
 88. Шпек М.П., Коссак Г. М., О. Литвин. Вплив на продуктивність насіння ріпаку ярого біологічних препаратів (гаупсину та триходермину) та термінів їх внесення. // Вісник Львівського Національного аграрного університету. м. Дубляни. – 2015. – Вип. №19. – С. 65-70 (0,25 д.а. );
 89. Стахів Л., Стахів В. Свято квітів (дидактичний матеріал до проведення виховного заходу) / Початкова школа. – 2014. – № 11. – С. 60 – 63. (0,25 д.а.);
 90. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а. );
 91. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46 д.а. );
 92. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а. );
 93. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.);
 94. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174 (0,25 д.а.);
 95. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.);

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Sibirny V., Demkiv O., Sigawi S., Paryzhak S., Klepach H., Korpan Y., Smutok O., Nisnevich M., Gayda G., Nitzan Y., Puchalski C., Gonchar M. Formaldehyde-oxidizing enzymes and genetically modified yeast Hansenula polymorpha cells in monitoring and removal of formaldehyde / In the Book “Waste Water – Evaluation and Management” (ed. S. G. Einschlag), ISBN 978-953-307-233-3. – In Tech, Croatia. – 2011. – 470 p.; Chapter 6, pp. 115 – 154. (2,5 д.а.)
 2. Smutok O., Gayda G., Dmytruk K., Klepach H., Nisnevich M., Sibirny A., Puchalski C., Gonchar M., Sibirny V. Amperometric biosensors for lactate, alcohols, and glycerol assays in clinical diagnostics / In the Book “Biosensors – Emerging Materials and Applications” (Ed. P. A. Serra), ISBN 978-953-307-328- In Tech, 2011. – 490 p.; Chapter 20, рр. 401 – 446. (2,88 д.а.)
 3. Babiak L.P., Ivasivka A.S., Monastyrska S.S., Kovalchuk G.Y. Kompleksovy wplyw zanieczyszcenia metalami ciezkimi i zwiazkami siarki na ekosystem flory i fauny // Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia. – Czestochowa, 2010. – S. 326 – (0,75 д.а.)
 4. Koval N., Fedyakow R. Acute toxicity of aflatoxin B1 // Materialy VІ Ogolnopolskiej konferencji naukowych mlodych pracownikоw nauki i studentоw “Nowe tendencje rozwoju rolnictwa I obszrow wiejskich” (20-22 kwietnia 2010 r., Rzeszow) – Uniwersytet Rzeszowski, 201 – S. 10 – 13. (0,25 д.а.)
 5. Кречківська Г., Сеньків В. Забруднення ґрунтів м. Борислав важкими металами // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 33 – 36. (0,25 д.а.)
 6. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 77 – 83. (0,44 д.а.)
 7. Шпек О., Волошанська С. Вплив біостимуляторів росту рослин на кількісні показники та хімічний склад  нагідок лікарських в умовах Передкарпаття // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 92 – 95. (0,25 д.а.)
 8. Ковальчук О., Кунда-Пронь І., Клепач Г. Генетична активність ґрунтових вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 54 – 58. (0,31 д.а.)
 9. Koval N., Antonyak H. Process of lipid peroxidation and activity of antioxidant system in the cells of white rats under aflatoxin В1 injection // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r., Rzeszow). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 96 – 99. (0,25 д.а.)
 10. Drozd І.F., Shpek М.P., Lupac О.М., Drozd І.М. Influence of ground-climatic terms on growing of flax oily in the conditions of the western Ukraine // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 24 – 29. (0,38 д.а.)
 11. Товарницька Л., Шпек М. Вплив комплексних мінеральних добрив на морфологічні та якісні показники ярої пшениці в умовах Передкарпаття України // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 18 – 23. (0,38 д.а.)
 12. Лесик Я.В. Активность антиоксидантной системы организма крольчих при выпаивании суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитрата хрома / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Журнал «Актуальные вопросы ветеринарной биологии». — 2013. — № 3 (19). — С. 25–29.
 13. Лесик Я. В. Cодержание минеральных элементов в тканях организма кроликов при выпойке соединений хрома(ІІІ) // Международный научно-практический рецензируемый журнал «Микроэлементы в медицине». ― 2014. ― Т. 15, Вып. 1. –– С. 27–33.
 14. Лесик Я. В. Физиолого-биохимические показатели крови кроликов при выпойке суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитата хрома / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Журнал «Актуальные вопросы ветеринарной биологии». — 2014. — № 3 (23). — С. 8–12.
 15. Кравців М., Волошанська С. Сезонна активність фотосинтезуючих пігментів хвої ялівцю звичайного Juniperus communis в умовах Передкарпаття // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 92 – 95. (0,25 д.а.)
 16. Koval N., Antonyak H. Process of lipid peroxidation and activities of antioxidant system enzymes in cells liver, brain and lung of white rats in conditions of aflatoxin В1 injection // VIII Konferencjа Młodych Badaczy p.t. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt” (19 – 20 września 2011 r., Warszawа). – Warszawа, 2011. – Р. 13 – (0,25 д.а.)
 17. Дрозд И.Ф. Продуктивность различных образцов льна масличного в зависимости от сроков посева в условиях Западной Украины / Сборник материалов 6-й Международной конференции молодых учёных и специалистов „Инновационные направления исследований в селекции и технологии возделывания масличных культур” (24-25 февраля 2011 г., Краснодар). – Краснодар, 2011. – С. 78 – 81. (0,25 д.а.)
 18. Sibirny W., Smutok O., Klepach H., Gayda G., Dmytruk K., Broda D., Gonchar M. Alcohol-selective amperometric biosensors based on natural and mutated alcohol oxidases // Nowoczesne metody analizy surowcόw rolniczych / pod red. Puchalskiego C., Bartosza G. – ISBN 978-83-933173-4 – 9. – Rzeszόw, 2011. – P. 241 – (0,54 д.а.)
 19. T. Kavetskyy, O. Šauša, J. Krištiak, T. Petkova, P. Petkov, V. Boev, N. Lyadov, A. Stepanov. New organic-inorganic hybrid ureasil-based polymer materials studied by PALS and SEM techniques//Materials Science Forum, 2013. Vol.733, P. 171-174. – 0,25 д.а.
 20. A. L. Stepanov, E.A. Evlyukhin, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.B. Evlyukhin, R. Kiyan, T. S. Kavetskyy, B.N. Chichkov. Synthesis of periodic plasmonic microstructures with copper nanoparticles in silica glass by lowenergy ion implantation//Applied Physics A, 2013. – Vol. 111, P. 261-264. – 0,25 д.а.
 21. T.S. Kavetskyy, M.F. Galyautdinov, V.F. Valeev, V.I. Nuzhdin, Yu.N. Osin, A.B. Evlyukhin, A.L. Stepanov. The formation of periodic diffractive plasmonic nanostructures with implanted copper nanoparticles by local ion etching of silica glass// Technical Physics Letters, 2013. – Vol. 39, No. 7, P. 591-593. – 0.19 д. а.
 22. Kavetskyy, A.L. Stepanov, V.V. Bazarov, V. Tsmots, J. Ren, G. Chen, X. Zhao. Comparative study of optical properties of polarizing oxide glasses with silver nanorods and chalcogenide glasses with copper nanoparticles// Physics Procedia, 2013. – Vol. 48, P. 191-195. – 0.31 д. а.
 23. А.А. Трифонов, Ю.Н. Осин, В.Ф. Валеев, В.И. Нуждин, Т.С. Кавецкий, А.Л. Степанов. Нетрадиционный способ получения нанопористого кремния при помощи имплантации ионами металла// Нанотехнологии: наука и производство, 2013 (за кордоном; ВИНИТИ РАН; фахове видання). – № 4(25), С. 46-52. – 0.44 д. а.
 24. Kavetskyy, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Positron annihilation study of nano-structurally modified inorganic and organic glasses// Abstracts of Inter-national Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013), Beijing, China, 5-7 September, 2013. – P. 112.– 0.05 д. а.
 25. Kavetskyy, S. Voloshanska, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Investigation of nanovoid topology in biomaterials (Juniperus communis based NEFROVIL)// Abstracts of Inter-national Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013), Beijing, China, 5-7 September, 2013. – P. 454.– 0.05 д. а.
 26. Kavetskyy, V. Tsmots, S. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, A.L. Stepanov. Ion irradiation effects on the molecular weight in PMMA probed by positrons// Abstracts of International Multidisciplinary Microscopy Congress – INTERM 2013, Antalya, Turkey, 10-13 October, 2013. – P. 160.– 0.05д. а.
 27. Волошанська С.Я., Дзюбайло А.Г., Цайтлер М.Й. Актуальні напрямки природоохоронної діяльності у Дрогобицькій урбоагломерації / Науковий щорічник „Пограниччя. Україна-Польща” – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.543-559. (0,77 д.а.)
 28. Монастирська С.С., Коваль Н.К. Формування локальної екологічної мережі в межах Трускавецько – Східницької рекреаційної зони / Пограниччя. Польща – Україна. Науковий щорічник. – №4. – Дрогобич – Lublin, – С.489 – 509. (0,95 д.а.)
 29. Коваль М., Волошанська А., Шпек М. Вплив біостимуляторів росту рослин Гумісола та Вимпела на ріст, розвиток і врожайність квіток ромашки лікарської // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 5с. (0,23 друк. арк.)
 30. Кузів Н., Коваль Н. Мікотоксикози – важлива проблема тваринництва // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 6с. (0,27 друк. арк.)
 31. Шемеляк О., Клепач Г. Дослідження поширеності та біологічної активності екстрактів пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 6с. (0,27 друк. арк.)
 32. Kavetskyy, V. Tsmots, S. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, A.L. Stepanov. Ion irradiation effects on the molecular weight in PMMA probed by positrons // Abstracts of International Multidisciplinary Miroscopy Congress – INTERM 2013 (Antalya, Turkey, 10-13 October, 2013), P. 160. (0.1 др. арк.)
 33. Kavetskyy, S. Voloshanska, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Investigation of nanovoid topology in biomaterials (Juniperus communis based NEFROVIL) // Abstracts of International Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013) (Beijing, China, 5-7 September, 2013), P. 454. (0.1 др. арк.)
 34. Gayda G., Klepach H., Stasyuk N., Demkiv O.,, Sibirny A., Broda D., Gonchar M. New enzymatic methods for wine assay // Abstracts of international conference “BIOCATALYSIS – 2013”: fundamentals & applications (July 2-5, 2013, Moscow). – Р. 71. (0,05 др.арк)
 35. Kavetskyy T.S., Šauša O., Petkova T., Boev V., Petkov P., Kukhta A.V. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch A. L.Stepanov, eds.), Berlin: Springer, 2014. – P.81-86. (0.25 д. а.)
 36. Kavetskyy T.S., Borc J., Kukhazh Y.Y., Stepanov A.L. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. 67-72. (0.25 д. а.)
 37. Kavetskyy T.S., Stepanov A.L. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.37-52 (0,7 д.а.)
 38. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751 (0.2 д а.)
 39. Kavetskyy T., Tsmots V., Kinomura A.,. Kobayashi Y, Suzuki R., Hamdy F.M. Mohamed, Šauša O., Nuzhdin V., Valee V., Stepanov A.L. Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylat. The Journal of Physical Chemistry B, 2014. V.118, #15, P.4194-4200 (0.3 д.а.)
 40. Кавецкий Т.С., Цмоць В.М., Шауша О., Степанов А.Л. Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. Физика и техника полупроводников, 2014. том 48, вып. 1, С. 11-14 (0.17 д.а.)
 41. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Šauša O., Stepanov A.L. On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors. Semiconductors, 2014.48, #1, P.9-12. (0,17 д.а.)
 42. Stepanov A.L., Xiao X., Ren F., Kavetskyy T., Osin Y.N.  Catalytic and biological sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by ion implantation: A Review. Reviews on Advanced Materials Science, 2013. V.34, P.107-122 (0,7 д.а.)
 43. Волошанська С., Бриндзя І., Грубінко В. Еколого-гідрохімічний стан малих річок Дрогобичини // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na przykladzie poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i Zachodniej Ukrainy. – Wydavnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow, 2014. – С.97 – 106. (0,4 д.а.)
 44. Волошанська С., Скробач Т., Кравців М. Рекультивація техногенно забруднених земель Дрогобичини сільськогосподарськими методами // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na przykladzie poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i Zachodniej Ukrainy. – Wydavnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow, 2014. – С.131 – 140. (0,4 д.а.)
 45. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747 – 751 (0.2 д.а.)
 46. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L.Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959 – 963 (0,2 д.а.).
 47. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов западной Украины. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) (Ежемесячный научный журнал). – Часть 3, №4. – – С. 106 – 109 (0,17 д.а.).
 48. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov. Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements // Spectroscopy Letters, 2016, V.49, #1, P.5-10 (0.4д.а.,impact factor 0.852, Scopus).
 49. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin. Synthesis of porous silicon by ion implantation // Adv. Mater. Sci., 2015, V.40, P.155-164 (0.6 д.а., impact factor 1.161, Scopus).
 50. Т. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов. Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации // Письма в ЖТФ, 2015, Т. 41, № 11, С. 48-55 (0.5 д.а., impact factor583, Scopus).
 51. S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov. Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles // Tech. Phys. Lett., 2015, V.41, #6, P.537-539 (0.2 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 52. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.4 д.а., ВИНИТИ).
 53. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-implanted silver nanoparticles for diffraction grating sensors // Proceedings of VIII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-8) (Minsk, Belarus, 14-18 September, 2015), V.1, P.220-223 (0.2 д.а.).
 54. S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Spectroscopic investigations of ion-induced processes in polymethylmethacrylate at low-energy boron-ion implantation // Proceedings of the XXII International Conference “Ion-Surface Interactions (ISI-2015)” (Moscow, Russia, 20-24 August, 2015), V.3, P.339-342 (0.3 д.а.).
 55. S. Kavetskyy, Y.Y. Kukhazh, J. Borc, A.L. Stepanov. Nanoindentation of boron-ion implanted polymethylmethacrylate up to 1100 nm indentation depth // Proceedings of the XXII International Conference “Ion-Surface Interactions (ISI-2015)” (Moscow, Russia, 20-24 August, 2015), V.2, P.132-135 (0.3 д.а.).
 56. Дрозд И. Ф. Перспективы использования стеблей льна масличного в условиях Прикарпатья Украины // Международная научная экологическая конференция: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства». – Краснодар. – Кубанский госагроуниверситет, 2015. – Ч.1. – С. 169-173. (0,2 д.а.);
 57. Флюнт І. С.,  Філь В. М., Івасівка А.С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukа і іnowacja – 2015” –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79-81 (0,2 д.а.);

 

Статті з імпакт-фактором

 1. Sibirny V., Demkiv O., Klepach H., Honchar T., Gonchar M. Alcohol oxidase and formaldehyde dehydrogenase-based enzymatic methods for formaldehyde assay in fish food products / Food Chemistry (IF 3,146). – 2011. – Vol. 127, N – P. 774 – 779.
 2. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Low Temperature Physics, 2014 40, #8, P.747-751др. арк. 0.2 impact factor » 0.8 Scopus.
 3. T. Kavetskyy, V. Tsmots, A. Kinomura, Y. Kobayashi, R. Suzuki, Hamdy F.M. Mohamed, O. Šauša, V. Nuzhdin, V. Valeev, A.L. Stepanov Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylate, The Journal of Physical Chemistry B, 2014, V.118, #15, P.4194-4200 др. арк. 0.3 impact factor »6 Scopus.
 4. Т.С. Кавецкий, В.М. Цмоць, О. Шауша, А.Л. Степанов Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках, Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 1, С. 11-14 др. арк. 0.17 impact factor »6 Scopus.
 5. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors, Semiconductors, 2014, 48, #1, P.9-12 др. арк. 0.17 impact factor » 0.6 Scopus.
 6. L. Stepanov, X. Xiao, F. Ren, T. Kavetskyy, Y.N. Osin Catalytic and biological
  sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by
  ion implantation: A Review, Reviews on Advanced Materials Science, 2013, V.34, P.107-122 др. арк. 0,7 impact factor » 1.1Scopus.
 7. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Fizika Nizkikh Temperatur, 2014, V.40, #8, P.959-963 др.арк. 0.2 impact factor »8 .Scopus.
 8. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Low Temperature Physics, 2014, 40, #8, P.747-751.0.2 д. а. impact factor » 0.8 Scopus.
 9. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Fizika Nizkikh Temperatur, 2014, V.40, #8, P.959-963.0,2 д.а. impact factor »8 Scopus.
 10. T. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements, Spectroscopy Letters, 2015, http://dx.doi.org/1080/00387010.2015.1044113 д.а. 0.4impact factor 0.852 Scopus.
 11. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin, Synthesis of porous silicon by ion implantation, Reviews on Advanced Materials Science, 2015, V.40, P.155-164 д.а. 0.6impact factor 1.161 Scopus.
 12. Т.С. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации, Письма в Журнал технической физики, 2015 том 41, вып. 11, С. 48-55 д.а. 0.5 impact factor 583 Scopus.
 13. T.S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles, Technical Physics Letters, 2015 41, #6, P.537-539 д.а. 0.2 impact factor 0.583 Scopus.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Kavetskyy T.S., Šauša O., Petkova T., Boev V., Petkov P., Kukhta A.V. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch A. L.Stepanov, eds.), Berlin: Springer, 2014. – P.81-86. (0,25 д.а.) Scopus.
 2. Kavetskyy T.S., Borc J., Kukhazh Y.Y., Stepanov A.L. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.67-72 (0,25 д. а.) Scopus.
 3. Kavetskyy T.S., Stepanov A.L. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.37-52 (0,7 д. а.) Scopus.
 4. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751. Scopus. (0.2 д а.)
 5. Kavetskyy T., Tsmots V., Kinomura A.,. Kobayashi Y, Suzuki R., Hamdy F.M. Mohamed, Šauša O., Nuzhdin V., Valee V., Stepanov A.L. Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylat. The Journal of Physical Chemistry B, 2014. V.118, #15, P.4194-4200. Scopus. (0.3 д.а.)
 6. Кавецкий Т.С., Цмоць В.М., Шауша О., Степанов А.Л. Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. Физика и техника полупроводников, 2014. том 48, вып. 1, С. 11-14. Scopus. (0.17 д.а.)
 7. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Šauša O., Stepanov A.L. On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors. Semiconductors, 2014. V.48, #1, P.9-12. Scopus. (0,17 д.а.)
 8. Stepanov A.L., Xiao X., Ren F., Kavetskyy T., Osin Y.N. Catalytic and biological sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by ion implantation: A Review. Reviews on Advanced Materials Science, 2013. V.34, P.107-122. Scopus. (0,7 д.а.).
 9. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959-963. Scopus. (0.2 д.а. )
 10. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов западной Украины. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) (Ежемесячный научный журнал). – Часть 3, №4. – 2014. – С. 106 – 109 (0,17 д.а.)
 11. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751. (0.2 д.а.). Scopus.
 12. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L.Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959-963. (0,2 д.а.) Scopus.
 13. T. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov. Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements // Spectroscopy Letters, 2016, V.49, #1, P.5-10 (0.4 д.а., impact factor 0.852, Scopus).
 14. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin. Synthesis of porous silicon by ion implantation // Rev. Adv. Mater. Sci., 2015, V.40, P.155-164 (0.6 д.а., impact factor 1.161, Scopus).
 15. Т.С. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов. Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации // Письма в ЖТФ, 2015, Т. 41, № 11, С. 48-55 (0.5 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 16. T.S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov. Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles // Tech. Phys. Lett., 2015, V.41, #6, P.537-539 (0.2 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 17. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.4 д.а., ВИНИТИ).
 18. T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Effects of gamma-irradiation and ion implantation in chalcogenide glasses // In book: “Glass Nanocomposites: Synthesis, Properties and Applications” (B. Karmakar, K. Rademann, A.L. Stepanov, eds.), Elsevier Academic Press, 2016, Chapter 14, P.341-358 (1.1 д.а., Scopus).
 19. T.S. Kavetskyy, O. Šauša, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A.V. Kukhta, A.L. Stepanov. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 9, P.85-90 (0.4 д.а., Scopus).
 20. T.S. Kavetskyy, J. Borc, Y.Y. Kukhazh, A.L. Stepanov. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 7, P.65-71 (д.а. 0.4, Scopus).
 21. T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 4, P.35-50 (0.9 д.а., Scopus).
 22. Прийма А., Прийма Т. Основні методи управління ризиками для оцінки якості готової продукції // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 72-73 (0.15 д.а.).
 23. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Самбірського району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 71 (0.05 д.а.).
 24. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.);
 25. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.);
 26. Dzen Ye., Luchka I., Salyha Y., Malyk O. Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds // Біологія тварин. – 2015. – Том 17, №1. – С. 48-54 (0,3 д.а.);
 27. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а.);
 28. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.);
 29. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174 (0,25 д.а.);
 30. Лесик Я. В. Фізіологічні показники крові та вміст фенолів у тканинах кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому // Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко / Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2013. — Вип. 9, Ч. 33. — Серія «Ветеринарна медицина». — С. 37–41.
 31. Лесик Я. В. Імунобіологічні показники крові за умов додавання до раціону кролів суспензії хлорели, сульфату натрію, цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Фізіологічний журнал. — 2013. — Т. 59, № 5. — С. 78–83.
 32. Фізіолого-біохімічні показники крові та якість сперми кролів-плідників за умов випоювання сполук Сірки і Хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2014. –– Т. 16, № 1. ― С. 107–111.
 33. Лесик Я. В. Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому(ІІІ) і сульфату натрію / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2014. –– Т. 16, № 3. –– С. 76–84.
 34. Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. М. Хомин, С. Й. Кропивка // Вісник Сумського національного аграрного університету. –– 2014. –– Вип. 1, Ч. 34, Серія «Ветеринарна медицина». –– С. 217–221.
 35. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N. et.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.);

 

Патенти на корисну модель та ТУ України

 1. Патент України на корисну модель UА № 84419, МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення резистентності та продуктивності кролів / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201302980; заявл. 11.03.13, опуб. 25.10.13, Бюл. № 20.
 2. Патент України на корисну модель UА № 91013. МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення відтворної здатності та молочності кролематок / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201309104; заявл. 19.07.13, опуб. 25.06.14, Бюл. № 12.
 3. Патент України на корисну модель UА № 92139. МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення продуктивності кролематок і збереженості кроленят / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201308807; заявл. 15.07.13, опуб. 11.08.14, Бюл. № 15.
 4. Патент України на корисну модель UА № 88855, МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Білково-мінеральна добавка для підвищення відтворювальної здатності кролематок / Лесик Я. В., Федорук Р.С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201308806; заявл. 15.07.13, опуб. 10.04.14, Бюл. № 7.
 5. Лесик Я. В., Федорук Р. С. Технічні умови. Комбікорм для кролематок ТУ У 10.91-30995014-0010:2014. – 16 с.
 6. Патент України на корисну модель UА № 111561. Фіточай «Нирковий» / Волошанська С.Я., Сушко Л.П. ДДПУ ім. Івана Франка. – № u 201605852; заявл. 30.05.2016, опуб. 10.11.2016, Бюл. №21.

 

ЗБІРНИКИ

 1. Acta Carpathica 1 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel. – 2013. – 126 с.
 2. Acta Carpathica 2 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel. – 2013. – 50 с.
 3. Acta Carpathica 3 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 124 с.
 4. Acta Carpathica 6 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel. – 2013. – 55 с.
 5. Acta Carpathica 7 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel. – 2013. – 250 с.
 6. Acta Carpathica 8 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel. – 2013. – 48 с.
 7. Збірник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення” // Редактори: Стахів В.І., Волошанська С.Я., Сеньків В.М. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 290 с.