Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Завідувач кафедрик.пед.н., доцент Герасименко Світлана Юріївна
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 98
Контактні телефони(03244) 2-33-48; е-mail: tmfvot_ddpu@ukr.net
Рік заснування — 2002 р.; у вересні 2011 р. кафедру об’єднано з кафедрою фізичної реабілітації та перейменовано на теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання.
Попередні назви кафедри: теорії та методики фізичного виховання; теорії та методики фізичного виховання і фізичної реабілітації; теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к.фіз.вих., доц. Молнар Михайло Васильович, ст. викл. Лемешко Олександр Сергійович, д.пед.н., проф. Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри12 викладачів, з них: – 1 професор, 2 доктори наук, 6 доцентів, 6 кандидатів наук.

%d0%ba-%d1%80%d0%b0_%d1%82%d0%bc%d1%84%d0%b2

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Герасименко Світлана Юріївна зав. кафедри, к.пед.н., доцент
2 Лук’янченко Микола Іванович професор, д.пед.н., професор
3 Кондрацька Галина Дмитрівна доцент, д.пед.н., доцент
4 Чопик Роман Володимирович доцент, к.пед.н., доцент
5 Турчик Ірина Хосенівна доцент, к.фіз.вих., доцент
6 Логвиненко Олександр Борисович доцент, к.пед.н., доцент
7 Мусієнко Олена Володимирівна доцент, к.б.н., доцент
8 Павлів Ігор Ярославович доцент, к.пед.н.
9 Лемешко Олександр Сергійович ст. викладач
10 Мацола Наталія Павлівна викладач
11 Михаць Лілія Василівна викладач
12 Хомич Ольга Олегівна викладач*

Примітка: * — декретна відпустка

Напрям наукових досліджень кафедри теорії та методики фізичного виховання
Тема НДР кафедри: «Формування здорового способу життя особистості у процесі фізичного виховання в Україні та закордоном» (затверджена рішенням вченої ради університету протокол №1 від 17 січня 2013 року).
Термін виконання: 2013 – 2017 рр.
Керівник роботи: – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Лук’янченко М.І.

 • «Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя студентів у процесі фізичного виховання» (к. пед. н., доц. Герасименко С.Ю.)
 • «Здоров’язберігаюча діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах» (д. пед. н., проф.Лук’янченко М.І)
 • «Виявлення та обґрунтування педагогічних умов реалізації комунікативних здібностей майбутнього вчителя» (д. пед. н., доц. Кондрацька Г. Д.)
 • «Педагогічні умови формування здорового способу життя осіб різного віку у процесі фізичного виховання» (к. пед. н., доц. Чопик Р.В.)
 • «Освітня політика країн світу щодо формування здорового способу життя учнів під час занять фізичними вправами» (к. фіз. вих., доц. Турчик І.Х.)
 • «Інтегрований підхід у формуванні здорового способу життя особистості засобами фізичної культури і спорту» (к. пед. н., доц. Логвиненко О.Б.)
 • «Визначення ролі оздоровчих тренувань у формуванні здорового способу життя студентської молоді» (к. б. н., доц. Мусієнко О.В.)
 • «Плавання, як один з засобів формування здорового способу життя особистості» (к. пед. н., доц. Павлів І.Я.)
 • «Історичні, організаційні та соціальні аспекти ЗСЖ» (старший викладач Лемешко О.С.)
 • «Шляхи формування здорового способу життя особистості» (викладач Мацола Н.П.)
 • «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя особистості у процесі фізичного виховання в Україні та за кордоном» (викладач Михаць Л.В.)
 • «Перевірка ефективності запропонованих умов формування здорового способу життя студентської молоді в процесі фізичного виховання» (викладач Хомич О.О.)

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Розкрито основні підходи до трактування суті поняття «здоров’я»; значення та особливості функціонування шкільного спорту в Україні; специфіку ролі клубних об’єднань фізкультурно-оздоровчого та спортивного характеру для організації дозвілля молоді
 • Проаналізовано: стан реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів; особливості функціонування різних видів клубів, пов’язаних з фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою.
 • Встановлено, що потреба в здоровому способі життя – це якісний стан особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що визначає спрямування їх активності на всебічну фізкультурно-оздоровчу, естетичну, духовну, моральну і суспільну діяльність в силу усвідомлення її особистісного змісту, життєвої значимості і емоційної привабливості.
 • З’ясовано, що за характером діяльності здоров’язберігаючі технології поділяються на спеціальні та комплексні.
 • Виявлено, що на сучасному етапі існує необхідність в науково обґрунтованих методиках реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів; визначено, що фізичне виховання студентів, будучи підсистемою цілісного вузівського процесу, зорієнтоване на виконання соціального замовлення суспільства з підготовки здорового фахівця, здатного організувати і вести здоровий спосіб життя.
 • Обґрунтовано важливість здорового способу життя як інтегрованого явища; послідовність реалізації міжпредметних зв’язків під час вирішення завдань фізичного виховання школярів; роль різних форм занять фізичною культурою і спортом у формуванні здорового способу життя, ставленні до здоров’я та попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі; важливість врахування специфіки навчального закладу (загальноосвітня школа, професійно технічне училище, вищий навчальний заклад), складу та вікових особливостей його контингенту, головних завдань закладу, його матеріально-технічних можливостей.
 • Розроблено науково-практичні рекомендації щодо здійснення здоров’язберігаючої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах; базові компоненти теоретичної моделі мотивації ЗСЖ.
 • Доведено, що успішне вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я учнів залежить від ефективної організації здоров’язберігаючого освітнього середовища.
 • Вивчений досвід фізичного виховання та спорту школярів зарубіжних країн дозволить розробити рекомендації щодо можливостей його використання на сучасному етапі реформування системи фізичного виховання школярів України.

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методики фізичного виховання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Адаптивний спорт
 • Адаптивне фізичне виховання
 • Біомеханіка
 • Історія фізичної культури
 • Кінезіологія
 • Метрологічний контроль у фізичному вихованні
 • Нові технології у фізичному вихованні
 • Олімпійський та професійний спорт
 • Основи наукових досліджень
 • Параспорт
 • Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
 • Професійна майстерність
 • Спортивні споруди і обладнання
 • Теорія та методика викладання шкільного курсу «Основи здоров’я»
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Теорія і методика фізичного виховання

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Державна освітня політика з питань здорового способу життя
 • Здоров`язбережна діяльність вчителя фізичної культури
 • Інтегративне ФВ школярів різних медичних груп
 • Неолімпійські види спорту
 • Нетрадиційні системи оздоровлення
 • Організація і методика масової фізичної культури
 • Теорія і методика оздоровчої фізичної культури
 • Теорія і методика фізичного виховання у вищих закладах освіти
 • Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення
 • Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном
 • Фізкультурно-оздоровчі клуби

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри

Герасименко С.Ю., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кізло Т.В. Теорія і методика викладання гімнастики. Загальнорозвивальні вправи без предметів Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011. – 77 с.
 • Герасименко С.Ю. Гімнастика та методика її викладання. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею: навчально-методичний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Герасименко С.Ю. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 34 с. (2,1 д.а.)
 • Герасименко С.Ю. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. – 76 с.
 • Герасименко Світлана. Фізичне виховання студентів із захворюваннями серцево-судинної системи: методичний посібник [для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Світлана Герасименко, Ірина Жукова, Володимир Ярема. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Герасименко С.Ю. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.

Лук’янченко М.І., професор, доктор педагогічних наук

 • Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія та практика / Микола Іванович Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 348.
 • Лук’янченко М.І. Теорія та методика фізичного виховання у вищих закладах освіти: тексти лекцій / М.І. Лук’янченко, Л.В. Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112.
 • Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. (5,6 др.арк.)
 • Лук’янченко М.І. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.

Кондрацька Г.Д., доцент, доктор педагогічних наук

 • Кондрацька Г.Д. Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 222 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність : курс лекцій / Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
 • Кондрацька Г. Вступ до спеціальності : метод. реком. до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич : вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти : [моногр.] / Г.Д. Кондрацька // Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 450 с.
 • Галина Кондрацька. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : [моногр.] / Анна Чепелюк, Галина Кондрацька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.

Чопик Р.В., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Чопик Р.В. Асистентська практика: методичні матеріали / Р.В. Чопик, І.Х. Турчик. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. – 52 с.
 • Чопик Р.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Чопик Р.В., Турчик І.Х. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 90 с.
 • Чопик Р.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / Р.В. Чопик, І.Б. Зазуляк // – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2013. – 40 с. (2,5 д.а.)
 • Чопик Р.В. Баскетбол на етапі початкової підготовки: комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування: монографія /Р.В. Чопик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 204 с. (8,5 др.арк).
 • Чопик Р.В. Метрологічний контроль у фізичному вихованні : методичні матеріали до практичних занять [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання»] / Р.В. Чопик., О.В. Шатинська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 336 с.
 • R.V. Chopyk. Monitoring of health culture of pedagogical university students / N.M. Hrybok, R.V. Chopyk, N.R. Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348–359.

Турчик І.Х., доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 • Турчик І.Х. Асистентська практика / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 38 с. (2,37 д.а)
 • Турчик І.Х. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –40 с. (3 д.а.)
 • Турчик І.Х. Адаптивне фізичне виховання: тексти лекцій / І.Х. Турчик, Л.В. Михаць – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 84 с. (5,3 д.а.).
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання в шкільній освіті Європи: монографія / І.Х. Турчик. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 138 с.

Логвиненко О.Б., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Логвиненко Олександр. Фізкультурно-оздоровчі клуби. Тексти лекцій для студентів спеціальності «ПМСО. Фізична культура». Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 93 с.
 • Логвиненко О.Б. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні: методичні рекомендації до семінарських занять для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 8.01020101 “Фізичне виховання”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2013. – 30 с. (2,31 д.а.)
 • Логвиненко О.Б. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 8.01020101 “Фізичне виховання”, 8.01020302 “Фізична реабілітація”] / О. Б. Логвиненко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. – 68 с.
 • Логвиненко Олександр. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: тексти лекцій [для студентів ВНЗ] / Олександр Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2017. – 108 с.

Мусієнко О.В., доцент, кандидат біологічних наук

 • Мусієнко О.В. Споривні ігри для студентської молоді: техніка та методика навчання гри у бадмінтон/ Мусієнко О.В.// Львів: ЛДФА, 2013. – 31 с.
 • Мусієнко О.В. Пауерліфтинг як один із засобів оздоровлення і тренування організму/ Львів: ЛДФА, 2014. – 23 с.
 • Мусієнко О. Біомеханіка : тексти лекцій / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 116 с.
 • Мусієнко О. Нетрадиційні системи оздоровлення : методичні рекомендації до виконання ІНДЗ [для студентів другого магістерського рівня вищої освіти] / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 22 с.

Павлів І.Я., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»] / Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.
 • Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.

Лемешко О.С., старший викладач

 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії фізичної культури» / Олександр Лемешко, Віктор Копач – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 44 с.
 • Лемешко О.С., Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини”]/ Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.(10,5 д.а.)
 • Лемешко О.С. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури та олімпійський і професійний спорт : методичні рекомендації до семінарських занять / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 54 с.

Мацола Н.П., викладач

 • Мацола Н.П., Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення / Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Мацола Н.П., Лук’янченко М.І. Нетрадиційні системи оздоровлення / Тексти лекцій [для студентів спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація»]/ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 46 с.

Михаць Л.В., викладач

 • Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення. Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей ПМСО Фізичне виховання та Фізична реабілітація) / Турчик І.Х., Михаць Л.В./ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Михаць Л.В. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. –76 с. (2,38 д. а.)
 • Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні рекомендації до семінарських занять / Лілія Василівна Михаць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40 с.
 • Михаць Л.В. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.