↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін

Завідувач кафедри – канд. істор. наук, доцент Смуток Ігор Іванович.

 

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, каб. 202.

 

Рік заснування кафедри – 2006, попередня назва кафедри – кафедра методики історії та спеціальних історичних дисциплін (2006-2007 рр.)

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – 9 викладачів, з них:

2 – професори, докт. істор. наук, 6 – доц., канд. істор. наук, 1 – викладач

Смуток І. Смуток Ігор Іванович
завідувач кафедри,канд. істор. наук, доцент 
Біла Світлана Ярославівна
канд. істор. наук, доцент
Тимошенко Тимошенко Леонід Володимирович
канд. істор. наук, професор 

 

Лазорак Лазорак Богдан Орестович
кандидат історичних наук, доцент, викладач
Менько Менько Василь Ігорович
викладач
Тельвак Тельвак Віталій Васильович
доктор істор. наук, професор
Батюк Батюк Тарас Володимирович
канд. істор. наук, доцент
Стецик Стецик Юрій Орестович
канд. істор. наук, доцент
Лазурко Лазурко Лідія Миколаївна
канд. істор. наук, доцент

 

Напрями наукових досліджень:

Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.). Українська та польська історіографія ХІХ – початку ХХІ століття: взаємовпливи, інституції, персоналії, концепції.

Порівняльні дослідження релігійних культур Східної Європи, реконструкція інституційного розвитку Київської митрополії, історія Берестейської унії 1596 р., історія та історіографія нової унії, історія монастирів, мирянських організацій Церкви

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 • археологія;
 • основи історичного музеєзнавства;
 • допоміжні історичні дисципліни;
 • історія України (від найдавніших часів до XVII ст.)
 • джерела з історії України;
 • охорона та збереження пам’яток історії та культури;
 • історична географія;
 • шкільний курс історії та методика його викладання;
 • основи наукових досліджень;
 • архівознавство;
 • історичне краєзнавство;
 • історіософія та методологія історії;
 • шкільний курс “Основи правознавства” і методика його викладання;
 • методика викладання суспільно-політичних дисциплін;
 • історія рідного краю;
 • методика використання комп’ютерів при викладанні історії;
 • грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань;
 • національно-культурні та релігійні рухи на Сході Європи в XVI – XVII ст.;
 • методика викладання історії у вищому навчальному закладі;
 • княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень;
 • інтелектуальна історія Європи;
 • ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства;

 

Дисципліни за вибором студентів:

 • історія монастирів;
 • формування еліт та історія шляхетського роду Прикарпаття доби пізнього середньовіччя.
 • боротьба українського народу проти турецько-татарської експансії в другій половині XVI – на поч. XVII ст.
Оновлено: 31 Жовтень, 2016