ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора № 534 від 27 грудня 2007 року

     

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального процесу на денній формі навчання, керівництво і контроль за навчальною і науково-методичною роботою.

1.2. Навчально-методичний відділ функціонує відповідно до Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними  документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та цим Положенням.

1.3. Навчально-методичний відділ безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

2.1.  Планування та  наукова організація поточного навчального процесу в університеті.

2.2.  Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчального процесу.

2.3.  Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

2.4.  Розробка проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації та статистики, призначення стипендій, студентського діловодства тощо.

2.5.  Організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій (ДЕК).

2.6.  Аналіз результатів державної атестацій на підставі звітів голів ДЕКу.

2.7.  Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.

2.8. Формування комп'ютерних баз даних робочих навчальних планів.

2.9.  Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.

2.10.  Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.

2.11. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.

2.12.  Складання спільно з відділом кадрів та бухгалтерією штатних формулярів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. Внесення змін до них.

2.13.  Виділення кафедрам погодинного фонду на навчальний рік. Облік використання погодинного фонду.

2.14.  Складання графіку закінчення термінів строкових договорів та контрактів професорсько-викладацького складу. Оголошенням конкурсів на посади професорсько-викладацького складу. Контроль за ходом всієї процедури проведення конкурсів.

2.15.  Облік динаміки контингенту студентів.

2.16.  Формування комп'ютерних баз даних "Абітурієнт" і "Студент". Внесення змін до них.

2.17.  Обчислення середнього балу успішності студентів для визначення розміру стипендії. Підготовка проектів рішень стипендіальної комісії та проектів наказів з призначення стипендій.

2.18.  Підготовка замовлень на виготовлення студентських квитків.

2.19. Координація навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу. Вивчення стану науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.20.  Контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.

2.21.  Організація засідань науково-методичної ради.

2.22. Організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, з питань науково-методичної роботи.

2.23.  Забезпечення підрозділів навчально-методичною документацією.

2.24.  Координація й організація роботи з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (першого і другого етапу).

2.25.  Керівництво організацією всіх видів практик студентів.

2.26.  Внутрішньо-університетське інспектування проведення усіх видів практик.

2.27.  Організація ліцензування, акредитації окремих спеціальностей та університету в цілому.

2.28.  Складання статистичної звітності з діяльності навчально-методичного відділу (форми 2-3-НК, 5-ВО, «До аналізу діяльності університету», «Рейтинг вищих навчальних закладів» тощо).

2.29. Моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

2.30. Розробка рекомендацій до переспективних планів розвитку університету.

2.31.  Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

 

3. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

3.1. Планування навчального процесу:

-                      участь у розробці, складанні та затверджені варіативних складових освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей (напрямів підготовки);

-                      участь у розробці, складанні та затверджені навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей (напрямів підготовки);

-                      участь у розробці, складанні та затверджені графіків навчального процесу на навчальний рік;

-                      розробка заходів з підготовки університету до нового навчального року з навчальних і навчально-методичних питань;

-                      контроль за використанням площ, відведених під навчальні цілі;

-                      контроль за складанням розкладів навчальних занять, семестрового контролю, державної атестації;

-                      розподіл навчального навантаження між кафедрами, створення обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-                      контроль за плануванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-                      підготовка ректорові та проректорові з науково-педагогічної роботи пропозицій про оптимальний склад кафедр і розподіл штатів викладачів між кафедрами;

-                      спільно з деканатами і завідувачами кафедр комплектування штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр і оформлення його змін протягом року;

 

3.2. Контроль навчального процесу:

-                      контроль за ходом навчального процесу й аналіз результатів модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесії, оформлення звітів з цих питань;

-                      контроль за організацією на кафедрах, факультетах, інститутах процесу модульного оцінювання навчальних досягнень студентів;

-                      контроль за рухом контингенту студентів (відрахування, поновлення, надання академічних відпусток, переведення з/до інших вищих навчальних закладів, з курсу на курс тощо);

-                      контроль за формуванням Державних екзаменаційних комісій, ходом захисту дипломних робіт і складанням державних екзаменів, оформленням звітної документації з цих питань;

-                      аналіз успішності та відсіву студентів;

-                      контроль за дотриманням нормативних документів з призначення стипендій студентам;

-                      контроль за розвитком навчально-лабораторної бази кафедр і факультетів.

 

3.3. Контроль навчальної і  науково-методичної роботи кафедр:

-                      контроль за наявністю і станом програм дисциплін;

-                      контроль за  забезпеченістю навчальних дисциплін підручниками і посібниками;

-                      контроль за станом науково-методичного забезпечення дисциплін кафедр;

-                      контроль методичної роботи кафедр з питань виробничих та навчальних практик;

-                      контроль за організацією та проведенням кафедрами різних видів практик;

-                      контроль за станом навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах  відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;

-                      контроль обліку планування та виконання навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр;

-                      контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та викладачів;

-                      контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;

-                      контроль за підготовкою навчальних лабораторій, кабінетів, майстерень, комп'ютерних класів, спортивних споруд тощо до навчального року та експлуатацією їх під час навчального року;

-                      контроль за трудовою дисципліною викладачів і студентів.

 

3.4.Організаційна робота:

-                      планування й організація проведення ректоратів з  навчальних питань;

-                      організація і підготовка виробничих нарад з деканами факультетів (директорами інститутів), їх заступниками, завідувачами кафедр, секретарями та диспетчерами деканатів (інститутів), навчально-допоміжним персоналом кафедр, секретарями ДЕК з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, призначення стипендій, студентського діловодства тощо.

-                      організація роботи з розробки проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, статистичної звітності, призначення стипендій, студентського діловодства тощо;

-                      організація засідань науково-методичної ради;

-                      організація засідань стипендіальної комісії;

-                      організація і проведення разом з кафедрами науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, з питань науково-методичної роботи;

-                      організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею інститутів, факультетів та кафедр для здійснення навчального процесу в університеті;

-                      організація роботи інститутів та факультетів з виготовлення студентських квитків;

-                      організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій;

-                      участь у складанні планів роботи університету;

-                      участь у підготовці питань з навчальної та науково-методичної роботи на засідання Вченої ради університету;

-                      координація й організація роботи з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (першого і другого етапу).

4. ПРАВА І ОБОВ¢ЯЗКИ

 

4.1. Права та обов'язки працівників навчально-методичного відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими начальником навчально-методичного відділу у відповідності із законодавством і затвердженими ректором університету.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ¢ЯЗКИ

 

5.1. Навчально-методичний відділ  у своїй діяльності взаємодіє з іншими підрозділами університету: відділом кадрів, відділом заочної освіти, відділом науки та міжнародних зв'язків, відділом аспірантури, бухгалтерією, деканатами факультетів (дирекціями інститутів),  кафедрами тощо.

5.2. Розмежування обов'язків між навчально-методичним відділом та іншими підрозділами університету зі спільних питань діяльності визначається наказами ректора університету.

 

6. Організація роботи

 

6.1. Структуру та штатний розпис навчально-методичного відділу затверджує ректор університету у відповідності з нормативами у межах чисельності та встановленого фонду заробітної плати.

6.2. Навчально-методичний відділ працює за планом, який кожного року затверджує  проректор з науково-педагогічної роботи.

6.3. Навчально-методичний відділ звітує про свою діяльність перед ректором університету та проректором з науково-педагогічної роботи.

 

7. Керівництво

 

7.1. Керівництво навчально-методичним відділом здійснює начальник, який безпосередньо підпорядковується проректорові з науково-педагогічної роботи.

7.2. Начальника навчально-методичного відділу призначає на посаду  та звільняє з неї  ректор університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи.

7.3. Начальник навчально-методичного відділу подає керівництву університету у визначеному порядку пропозиції про прийом на роботу, звільнення і переміщення працівників відділу.

 

УЗГОДЖЕНО:

 

Проректор з науково-педагогічної

роботи                                                                                                          Кишакевич Ю.Л.

 

Юрисконсульт                                                                                             Слєпченко Х.О.

 

Начальник відділу з охорони праці

та техніки безпеки                                                                                      Губицький М.А.