Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

 

 

Пам’ятка

директорам шкіл про організацію і проведення педагогічної практики студентів

 

Організація педагогічної практики здійснюється педуніверситетом відповідно до Положення про педагогічну  практику, навчальних планів, затверджених вченою радою університету і проводиться в середніх навчальних закладах, що виділені спільним наказом Дрогобицького педуніверситету та Управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації № 152 від 12.03.2007 р.

Практикою на всіх її етапах безпосередньо керують директори та вчителі шкіл за участі викладачів педуніверситету.

У перший день практики директор школи (або його заступник) проводить зі студентами організаційну нараду, на якій практикантів ознайомлюють із завданнями, досягненнями і традиціями школи, складом колективу вчителів та учнів, матеріальною базою школи, розподіляють практикантів за відповідними класами.

Прикріплення студентів до класів оформляється наказом по школі (див. Додаток). Бажано, щоб у перші дні перебування практикантів у школі для них було організовано показові уроки і позакласні заходи. Протягом першого тижня практики студент після загального ознайомлення зі школою, класом і організацією навчально-виховної роботи з учнями відвідує уроки вчителів у  класі, до якого він прикріплений, із метою подальшого вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з успішністю та поведінкою учнів. Наприкінці першого тижня студент-практикант складає індивідуальний план навчально-виховної роботи на весь період практики і далі працює за цим планом.

Студент-практикант виконує всі види роботи, передбачені програмою практики, ретельно готується до кожного уроку і різноманітних позакласних заходів. Він повинен бути для учнів зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості, працелюбності. Практикант є членом педколективу, підпорядковує свою діяльність правилам внутрішнього розпорядку школи, розпорядженням адміністрації та керівників практики. У разі невиконання вимог, що пред’являються до практиканта з боку дирекції школи, він може бути відкликаний із практики.

 

 

 

 

Обов’язки педагогічного колективу школи

 

1.               Директор школи (його заступник):

а) забезпечує правильну розстановку по класах і робочих місцях з урахуванням досвіду і кваліфікації вчителів та стану навчально-виховної роботи у класах;

б) ознайомлює практикантів зі школою, з правилами внутрішнього розпорядку,  яких повинні дотримуватися студенти, і допомагає їм вивчати передовий досвід  роботи вчителів своєї школи;

в) забезпечує нормальні побутові умови для студентів під час їхньої педагогічної практики;

г) вибірково відвідує уроки, позакласні заняття практикантів та бере участь у їхньому обговоренні;

д) проводить нараду на початку і наприкінці педагогічної практики;

е) після завершення педпрактики підписує і скріплює печаткою повністю оформлений робочий зошит кожного студента-практиканта, а також відомість на оплату працівникам школи за участь у проведенні педагогічної практики студентів.

2. Заступник директора з виховної роботи:

а) ознайомлює студентів із планом виховної роботи школи, з роботою учнівського самоврядування, з роботою методичного об’єднання класних керівників та вихователів;

б) надає допомогу класним керівникам в організації та проведенні роботи зі студентами-практикантами;

в) вибірково відвідує позакласні заходи, які проводять практиканти, і бере участь у їхньому обговоренні;

г) допомагає студентам у плануванні і проведенні масових виховних заходів;

д) бере участь у нараді при директорові школи на початку і наприкінці педагогічної практики.

3. Учитель із фаху:

а) ознайомлює прикріплених до нього студентів зі специфікою роботи вчителя-предметника, проводить відкриті уроки, позакласні заняття за фахом;

б) спільно з методистом розподіляє між студентами теми уроків і позакласних занять зі спеціальності;

в) консультує студентів при підготовці їх до проведення уроків та позакласних занять за фахом, перевіряє і при належній якості підписує складені студентом конспекти кожного уроку і позакласного заходу. Підпис вчителя під конспектом уроку чи позакласного заходу свідчить про його (вчителя) згоду на проведення студентом відповідної навчально-виховної роботи;

г) спостерігає, аналізує й оцінює уроки прикріплених до нього практикантів;

д) залучає практикантів до проведення гурткових, факультативних і додаткових занять та консультацій з учнями, контролює виготовлення наочних посібників практикантами та перевірку ними учнівських зошитів;

е) ставить оцінку і підписується у робочому зошиті студента-практиканта після кожного проведеного уроку чи позакласного заходу;

ж) після закінчення практики дає в робочому зошиті студента письмовий відгук про його навчальну і позакласну роботу за фахом;

з) бере участь у підсумковій нараді з педпрактики при директорові школи.

4. Класний керівник:

а) ознайомлює студентів зі складом учнів класу, з їхньою успішністю, відвідуванням, з основними виховними завданнями на наступну чверть, із планом своєї роботи, проводить відкритий позакласний захід з учнями;

б) ознайомлює практикантів із досвідом своєї виховної роботи в класі;

в)відповідно до плану роботи класного керівника планує практиканту виховні завдання, які він повинен розв’язати за час практики;

г) залучає студентів до повсякденної роботи класного керівника;

д) консультує студента з питань виконання його індивідуального плану виховної роботи;

е) буває присутнім на проведенні студентом виховних заходів і бере участь у їхньому обговоренні;

ж) ставить оцінку і підписується в робочому зошиті студента після кожного проведеного ним позакласного виховного заходу;

з) після закінчення практики дає в робочому зошиті студента письмовий відгук про обсяг і якість виконаної ним позакласної виховної роботи;

и) перевіряє правильність і повноту характеристики, складеної студентом на учня (ОКР «Бакалавр») і на клас (ОКР «Спеціаліст»). Свою згоду з характеристикою стверджує підписом;

к) бере участь у підсумковій нараді з питань практики.

 

Оплата праці працівникам шкіл за участь у керівництві педагогічною практикою

 

Оплата праці безпосередніх керівників практики та спеціалістів від бази практики здійснюється за рахунок коштів педуніверситету, передбачених у кошторисі на педпрактику, за нормативами погодинної оплати, що діють на початок практики, із розрахунку одна година на одного студента за тиждень практики.

Розподіл сумарної кількості годин між керівником (його заступником), вчителем-спеціалістом (викладачем), класним керівником (вихователем, куратором) від бази практики здійснюється у співвідношенні 1:7:2.

Якщо  педпрактика проводиться із двох спеціальностей, то години  між вчителями першої і другої спеціальності розподіляються у співвідношенні 2:1.