ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дрогобицького державного

педагогічного університету

імені Івана Франка

__________________ В.Г.Скотний

«27» 05  2011 р.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальні практики студентів

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

 

 

 

Положення розробили: Ю.Л.Кишакевич, В.Й.Кобрій, М.І.Шубак

 

 

Рецензенти:

 

Кандидат технічних наук, доцент, директор Дрогобицького нафтового технікуму

Павло Янів

 

Затверджено

на засіданні науково-методичної

ради університету

(протокол № 5 від 17.05.2011р.)

 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Василь Стахів

 

 

Затверджено

На засіданні Вченої  ради

Університету

(протокол № 5 від 26.05.2011р.)

 

 

 

 

 

 

Дрогобич - 2011

 

         Це Положення розроблене на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджено наказом Міністерства освіти  08.04.1993р. № 93), «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (затверджено постановою Кабінету Міністрів 20.01.1993р. № 65), «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджено наказом МО України 02.06.1993р. № 161) та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують практичну підготовку студентів.

У цьому положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків навчальних практик студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх напрямів підготовки  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Перелік всіх навчальних практик студентів подано у Додатку 1.

 

1.    Загальні положення.

1.1. Навчальна практика студентів є  невід`ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОКР «бакалавр» всіх напрямів підготовки фахівців.

1.2. Навчальна практика студентів може проводитись з відривом від теоретичного навчання або паралельно з вивченням загально професійних та спеціальних дисциплін.

1.3. Метою  навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних знань та умінь із загально професійних та спеціальних дисциплін, в окремих випадках отримання відповідної робітничої професії.

1.4. Назва, тривалість, терміни проведення навчальної практики і її об`єм визначаються робочим навчальним планом спеціальності, індивідуальним навчальним планом студента та графіком навчального процесу. Обсяг навчальної практики вимірюється у кредитах (один кредит – 36 годин).

1.5. Зміст і послідовність проведення навчальної практики визначається програмою практики, яка розробляється фаховою кафедрою, розглядається на засіданні науково-методичної ради факультету (інституту) і затверджується вченою радою університету.

Програми навчальних практик повинні оновлюватися не рідше, ніж один раз на п`ять років. Розробка та видання програм навчальних практик за новими напрямами підготовки фахівців повинні здійснюватися не пізніше, ніж за семестр до початку практики.

 

1.6.        Програма навчальної практики повинна:

- відповідати «Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», нормативним документам Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів;

- відповідати освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі та навчальному графіку підготовки фахівців, передбачати здобуття студентом однієї або декількох професій;

- передбачати послідовність одержання необхідних практичних знань і вмінь;

- містити критерії оцінювання знань, умінь і навичок, яких студенти досягли за результатами навчальної практики.

1.7. В загальному випадку програма навчальної практики повинна  мати таку структуру:

- мета і проведення;

- бази практики;

- організація проведення;

- зміст практики;

- індивідуальні завдання;

- вимоги до звіту;

- критерії оцінювання і порядок підведення підсумків практики;

         - література на допомогу студенту-практиканту.

 

         2. Бази навчальної практики.

         2.1. Вибір баз навчальних практик проводиться фаховими кафедрами та деканатами факультетів (інституту).

         2.2. Залежно від мети і завдань навчальної практики базами можуть бути:

         - архіви, музеї, історико-культурні заповідники, археологічні пам`ятки (музейна та археологічна практика);

         - соціологічні центри, соціологічна лабораторія кафедри правознавства, соціології та політології (навчальна з соціології);

         - природні біотипи, природні екосистеми, різні типи антропогенних ландшафтів (загально-екологічна і ландшафтно-екологічна практики, польова з біології);

         - дослідні господарства, навчально-дослідна ділянка університету (практика з основ сільськогосподарського виробництва);

         - музеї образотворчого мистецтва, картинні галереї, музеї декоративно-прикладного мистецтва та народної творчості (практика з художньої культури в музеях образотворчого мистецтва);

         - сільські і міські населені пункти області, фольклорно-етнографічні колективи (фольклорна і діалектологічна практики);

         - комп`ютерні класи (лабораторії), комп`ютерні центри (обчислювальна практика, економічний комп`ютерний практикум);

         - навчальні кабінети, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, виробничі цехи (технологічна практика);

- школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, дитячі будинки,  соціально-психологічні служби для молоді, телефони довіри (навчально-виховна практика, ознайомлювальна з психології).

2.3. З базами навчальної практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає Договір на її проведення за формою, визначеною в Додатку 2. Ці угоди є юридичною підставою для проведення практики. Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду навчальної практики або на термін до 5-ти років.

Під час проведення практики в структурних підрозділах університету угоди не укладаються.

2.4.  Угоди на проведення навчальної практики укладаються не пізніше як за місяць до початку практики, в двох екземплярах – по одному базі навчальної практики й університету. Договір з базою практики укладається факультетським (університетським) керівником практики, підписується керівником від бази практики з одного боку, ректором університету – з іншого.

Угоди на проведення навчальної практики зберігаються на факультеті, а копія передається в навчально-методичний відділ.

 

3. Організація і керівництво навчальною практикою.

3.1. Відповідальність за організацію і контроль навчальної практики покладаються на проректора з науково-педагогічної роботи, в межах повноважень – на керівника практики університету, а проведення – на декана факультету (інституту), завідувача випускової (фахової) кафедри, факультетського (інститутського) керівника практики.

3.2. Розподіл студентів на навальну практику готує деканат факультету (інституту) разом з факультетським (інститутським) керівником практики. Від факультету (інституту) не пізніш як за два тижні до початку навчальної практики подається службова записка, в якій повинні бути вказані: термін проведення практики, відомості про студентів (прізвище та ініціали, спеціальність, група, база проходження практики, груповий керівник від фахової кафедри), після чого видається наказ по університету.

3.3. Фахові кафедри виконують наступні види робіт:

- розробляють програму навчальної практики;

- розробляють і затверджують перелік індивідуальних завдань практикантів з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- визначають групових керівників навчальної практики від кафедри ;

- формують робочий зошит практиканта;

- проводять настановчі і підсумкові наради з питань навчальної практики, заслуховують звіти групових керівників про проведену роботу, розробляють заходи щодо удосконалення проведення навчальної практики.

3.4.  Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за виконанням програми навчальної практики здійснюють групові керівники від кафедри, в обов`язки яких входить:

- перевірка наявності договорів з базами практики (не пізніше як за місяць до початку практики);

- проведення інструктажу про порядок проходження навчальної практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (програми практики, щоденників, методичних рекомендацій тощо);

- видача індивідуального завдання;

- інформування студентів про систему звітності з навчальної практики перед комісією;

- контроль забезпечення необхідних умов праці студентів та проведення з ними обов`язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

- приймання заліку з навчальної практики (у складі комісії);

- складання звіту про підсумки проведеної навчальної практики та подання його факультетському (інститутському) керівнику практики;

- участь у засіданні кафедри та вченої ради факультету (інституту) з підведення підсумків за результатами навчальної практики.

3.5.  Обов`язки керівника практики від бази практики визначається базою практики та визначаються в окремих розділах угоди між університетом та базою практики.

3.6. Обов`язки студента-практиканта:

- взяти участь у настановній нараді з питань організації навчальної практики;

- якісно та у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою навчальної практики;

- вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити звіт та скласти залік з навчальної практики.

 

4. Підведення підсумків начальної практики.

4.1. Після закінчення терміну навчальної практики студенти звітують про виконання програми практики. Звіт має відповідати встановленим вимогам та містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми навчальної практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури.

4.2. Звіт з навчальної практики захищається студентом з диференційованою оцінкою комісії, призначеній деканом факультету (інституту).

Комісія приймає залік у студентів у терміни, що вказані у наказу ректора університету на навчальну практику.

Оцінка за практику вноситься груповим керівником навчальної практики від кафедри в залікову відомість і в залікову книжку студента.

4.3. Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно за умов, визначених університетом.

Студент, який не виконав програму навчальної практики без поважних причин, або отримав негативну оцінку за практику на комісії, відраховується з університету за неуспішність.

4.4. Підсумки навчальної практики студентів обговорюються на засіданнях випускових (фахових) кафедр та засіданнях вчених рад факультетів (інститутів).

 

5. Матеріальне забезпечення навчальної практики.

5.1. Витрати на навчальну практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

5.2. Оплата праці керівників навчальної практики від університету здійснюється на загальних підставах відповідно до навчального навантаження викладачів.

Розрахунок годин на проведення навчальної практики проводиться на підставі наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 193 від 04.04.2011р.

5.3. Оплата праці безпосередніх керівників та спеціалістів від бази практики здійснюється за рахунок коштів педуніверситету, передбачених в кошторисів на практику, за нормами погодинної оплати, що діють на початок практики із розрахунку 1 година на одного студента за тиждень практики (наказ міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994р.).

5.4. Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами міста Дрогобича, оплачуються добові та проїзд до місця знаходження бази практики і назад за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством.

5.5. Оплата відряджень викладачам університету – групових керівникам навчальної практики студентів, здійснюється бухгалтерією згідно з чинним законодавством.


 

 

 

 

 

Додаток 1

Витяг

 

з навчальних планів щодо назв і тривалості

навчальних практик (набір 2010 року)

 

Напрям підготовки (спеціальності)

Назва практики

Сем-р

Три-ть практики (тж.)

Кафедри що забезпечують керівництво практикою

1

2

3

4

5

Інститут фізики, математики та інформатики

6.040201 математика (МЕФ)

обчислювальна

6

2

Інформатики та обчислювальної математики, ІСТ

6.040203 Фізика (ФІ, ФМ)

Обчислювальна

6

2

Інформатики та обчислювальної математики, ІСТ

6.040302 Інформатика

обчислювальна

4

2

інформатики та обчислювальної математики

 6.050101 Комп'ютерні науки

Технологічна

2

2

ІСТ

Біологічний факультет

6.040102 Біологія (БХ)

Польова

2

4

Біології

Польова

4

4

Біології

Практика з основ с/г

6

4

Біології

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

загальноекологічна

2

3

екології

Ландшафтно-екологічна

4

3

екології

Історичний факультет

6.020302 Історія

Археологічна

2

1

Давньої історії України

Музейна

2

1

Давньої історії України

6.020301 Філософія

Навчальна з соціології

6

3

Правознавства

 

 

Філологічний факультет

6.020303 Філологія (укрова і література) (У,УА,УН)

Фольклорна

2

2

Української літератури

Діалектологічна

4

2

Української мови

Інженерно-педагогічний факультет

6.010103 Технологічна освіта  спец.: Інформатика

обчислювальна

4

3

Інформатики, ІСТ

технологічна

6

3

МТПН та ДУМ

6.010104 Професійна освіта

технологічна

4

3

основ технол.

технологічна

6

3

основ технол.

Педагогічний факультет

6.010102 Початкова освіта

польова

2

2

біології

6.010102 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче мистецтво

польова

2

2

біології

пленер

4

2

культурології

пленер

6

2

культурології

Музично-педагогічний факультет

6.020204 Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня культура (2р.н., 4 р.н.)

фольклорна

1 (4)

1

музикознавства

з худультури в музеях образотворчого мистецтва

4 (6)

1

культурології

Факультет менеджменту і маркетингу

6.030601 Менеджмент спец. "Менеджмент підпр.д-сті". спец."Менеджмент освіти"

навчальна "Вступ до фаху"

1

1

менеджменту

екомп.практикум

2

3

компехн., інноватики

 Соціально-гуманітарний факультет

6.010101 Дошкільна освта

польова практика

2

1

практ.психології

6.010106 Соціальна педагогіка. 6.030103 Практ.психологія (СП)

навч.-виховна

2

3

соц.педагогіки

6.030103 Практична психологія

ознайомлювальна

2

1

практ.психолгія

6.030102 Психоогія

ознайомлювальна

6

2

практ.психологія