Додаток до наказу

№ 150  від 25.03.2013  р.

Положення

про кафедру Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

1.     Загальні положення

1.1           Кафедра є основним навчальним, науково-дослідним структурним підрозділом університету, призначеним для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності у визначеній галузі або споріднених галузях знань. Діяльність всіх інших підрозділів університету сприяє забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедри.

1.2           Кафедра створюється наказом ректора за поданням декана факультету та за рішенням вченої ради університету,  за умови, що обсяг навчальної роботи дає змогу сформувати викладацький склад у кількості не менше 5 штатних одиниць і не менш ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. У разі потреби для забезпечення розвитку нового напряму, навчальної, методичної і наукової діяльності при кафедрі може бути створена секція.

1.3           Кафедра входить до складу факультету (інституту).

1.4           Кафедра веде наукову роботу в межах фонду робочого часу викладача вищої школи та у створених при ній держбюджетних і госпдоговірних лабораторіях. В аспірантурі (докторантурі) кафедри здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1.5           Кафедра забезпечує виконання навчальних програм ОКР бакалавра, спеціаліста і магістра однієї або кількох спеціальностей, профілів і відповідає за рівень підготовки відповідних фахівців.

1.6           Кафедра ліквідовується або реорганізовується наказом ректора у випадках:

-         рішення вченої ради університету про комплексну реорганізацію двох чи більше кафедр факультету (інституту);

-         рішення вченої ради університету про утворення на базі кафедри, виходячи з виробничої необхідності, двох нових кафедр зі своїми навчальними завданнями та науковими інтересами.

1.7           У розпорядження кафедри надаються і вилучаються при необхідності за встановленими нормами та наказом ректора:

-         приміщення для стаціонарних робочих місць кожного працівника;

-         приміщення для навчальних і наукових лабораторій;

-         матеріальні засоби для забезпечення навчального процесу та наукової діяльності кафедри;

-         складські приміщення.

-         відповідно до функціональної діяльності при кафедрі можуть існувати навчально-методичний кабінет, навчальні майстерні, комп’ютерні класи, навчальні спортивні споруди, навчальна науково-дослідна ділянка тощо.

1.8           Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який відповідає за результати її діяльності. Розпорядження завідувача кафедри є обов’язковими для всіх працівників кафедри.

1.9           У своїй роботі завідувач кафедри керується законами України «Про освіту»,  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Положенням про вищий навчальний заклад освіти», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації», Статутом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, нормативними документами Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, наказами та розпорядженнями ректора, постановами вченої ради університету, Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу ДДПУ імені Івана Франка і цим Положенням.

1.10      Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри оголошує ректор університету. Кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності і завершується таємним голосуванням.

Незалежно від результатів голосування, висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд вченої ради університету.

Засідання кафедри ,на якій обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить проректор з науково-педагогічної роботи або декан факультету (інституту).

Рішення вченої ради університету є підставою для укладання трудового договору з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на посаду за контрактом.

1.11      Завідувач кафедри безпосередньо підпорядкований деканові факультету (інституту).

1.12      Штати кафедри затверджує ректор університету за узгодженим поданням завідувача кафедри та декана факультету (інституту) відповідно до завдань, що стоять перед кафедрою.

2.     Основні завдання кафедри:

-         розробка навчальних планів;

-         розробка і затвердження програм, робочих програм дисциплін і їх навчально-методичного забезпечення;

-         організація навчального процесу відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання;

-         підготовка і підбір викладачів для викладання навчальних дисциплін;

-         проведення всіх видів навчальних занять;

-         проведення контрольних заходів перевірки знань студентів та вибір форм контролю самостійної роботи студентів;

-         вибір і застосування необхідних матеріально-технічних засобів навчання та засобів діагностики успішності студентів;

-         контроль якості вивчення навчальних дисциплін, які читаються на кафедрою;

-         визначення тематики, організація виконання, рецензування та захисту кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських);

-         визначення змісту, організація і проведення науково-дослідної роботи;

-         заслуховування звітів викладачів, докторантів та аспірантів про виконання планів навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи;

-         проведення виховної роботи серед студентів, аспірантів, докторантів і викладачів кафедри;

-         планування підвищення кваліфікації викладачів;

-         визначення змісту і організація практики студентів;

-         організація студентської науково-дослідної роботи;

-         організація спільної роботи кафедри з органами та закладами освіти;

-         подання деканату та ректору університету пропозицій щодо удосконалення навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи

-         ведення обов’язкової документації кафедри згідно з Переліком (додаток 1).

3.     Органи управління кафедрою

3.1  Управління кафедрою здійснюється поєднанням колегіальності та одноосібності відповідно до статуту університету і цього Положення.

3.2  Колегіальним органом управління кафедрою є засідання кафедри, в якому беруть участь науково-педагогічні працівники, які працюють на кафедрі. На засідання кафедри можуть запрошуватися і інші працівники, які є в штаті кафедри. Головує на засіданні кафедри її завідувач або, за його дорученням, один із викладачів кафедри.

3.3  Засідання проводяться відповідно до плану роботи кафедри, але не менше ніж один раз на місяць. Рішення кафедри є чинним, якщо в засіданні кафедри взяли участь 2/3 чисельності науково-педагогічних працівників і більшість із них підтримала дане рішення.

3.4  До компетенції засідання кафедри належать:

-         рекомендація кандидатури на посаду завідувача кафедри;

-         розгляд проектів навчальних планів і затвердження програм і робочих програм навчальних дисциплін;

-         затвердження розподілу навчальної, наукової та інших видів робіт між працівниками кафедри;

-         розгляд річних і семестрових планів діяльності кафедр і подання до затвердження;

-         заслуховування виконання індивідуальних планів працівників кафедри;

-         рішення про видання навчально-методичної літератури;

-         рекомендації щодо публікації наукових праць;

-         розгляд питань наукової і науково-дослідної роботи кафедри;

-         розгляд питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

-         заслуховування і представлення у спеціалізовані Ради висновків щодо наукових праць на здобуття вчених ступенів;

-         рекомендації про присвоєння вченого звання;

-         письмові рекомендації про видачу дипломів з відзнакою випускникам ОКР «Спеціаліст» і ОКР «Магістр», які проявили себе у науковій роботі;

-         рекомендація кандидатур науково-педагогічних працівників у виборні органи університету;

-         рекомендація кандидатур на посади науково-педагогічних працівників кафедри.

4.     Права та обов’язки службових осіб

4.1  Функціональні обов’язки та права завідувача кафедри:

-         подавати пропозиції ректорові університету за погодженням з деканом факультету (інституту) про прийняття і звільнення з роботи працівників кафедри;

-         виконувати накази ректора, розпорядження проректорів і декана факультету (інституту) в межах компетенції, визначеної відповідними нормативними документами;

-         здійснювати планування, організацію і контроль навчально-методичної і науково-дослідної роботи в межах бюджету робочого часу працівників кафедри;

-         здійснювати організацію і контроль навчальних процесів, що належать до компетенції кафедри та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання;

-         організовувати і проводити засідання і семінари кафедри;

-         організовувати облік і звітність про діяльність кафедри в установленому порядку;

-         здійснювати контроль за проведенням викладачами кафедри модульної атестації студентів та дотриманням вимог візитки навчальної дисципліни

-         представляти ухвали кафедри на вченій раді факультету;

-         планувати, організовувати і контролювати підготовку кадрів вищої кваліфікації;

-         контролювати дотримання норм охорони праці і техніки безпеки праці в приміщеннях, що передані у розпорядження кафедри;

-         проводити контрольні заходи з охорони праці;

-         забезпечувати виконання приписів служб з охорони праці і пожежної безпеки;

-         розпоряджатися виділеними кафедрі матеріальними і фінансовими ресурсами за їх призначенням;

-         представляти і захищати інтереси кафедри перед керівними особами та органами університету.

4.2  Завідувач кафедри відповідає за:

-         стан навчальної, наукової та виховної роботи на кафедрі, виконання наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень проректорів, декана факультету (інституту), виконання ухвал вчених рад університету та факультетів, вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і чинного трудового законодавства України;

-         розробку та затвердження програм і робочих програм та візиток навчальних дисциплін та їх оновлення;

-         реалізацію навчальних планів і програм;

-         рівень підготовки фахівців відповідного напряму підготовки (спеціальності);

-         здійснення контролю за виконанням розкладу навчальних занять та графіку навчального процесу;

-         запровадження передових інтерактивних та комп’ютерних технологій при викладанні дисциплін кафедри;

-         організацію навчально-методичної роботи на кафедрі;

-         рівень науково-дослідної діяльності кафедри, який оцінюється за чинними в університеті положеннями;

-         підвищення акредитаційного рівня кафедри;

-         розробку варіативної складової ОПП та ОКХ та нормативної складової у випадку відсутності затверджених Галузевих стандартів вищої освіти;

-         належну і вчасну підготовку ліцензійних та акредитаційних матеріалів тих спеціальностей і напрямів підготовки, підготовку фахівців з яких здійснює кафедра (відповідно до наказу ректора);

-         стан обліку та звітності з усіх видів роботи кафедри, збереження документів та якісне діловодство;

-         організацію збереження матеріальних цінностей, закріплених за кафедрою;

-         своєчасне реагування на заяви працівників і студентів кафедри;

-         передачу у бібліотек університету навчально-методичних посібників, авторами яких є працівники кафедри, у друкованому і електронному вигляді;

-         призначення з числа викладачів відповідального за зв'язок з бібліотекою.

4.3           При наявності на кафедрі трьох навчальних (наукових) лабораторій у штатному розписі кафедри передбачається посада завідувача лабораторій. Завідувач лабораторій кафедр повинен мати вищу освіту за профілем підготовки фахівців, яких випускає кафедра (факультет) та стаж роботи не менше двох років. При відсутності цієї норми виконання обов’язків завідувача лабораторій доручається одному з лаборантів (старших лаборантів) лабораторій кафедри. Завідувач лабораторіями кафедри є матеріально-відповідальною особою.

4.4  Завідувач лабораторій кафедри:

-         забезпечує функціонування навчально-матеріальної бази кафедри;

-         керує за дорученням завідувача кафедри роботою навчально-допоміжного персоналу кафедри;

-         розподіляє обов’язки між навчально-допоміжним персоналом кафедри, планує його роботу на день, тиждень, місяць, рік, організовує та контролює виконання запланованого;

-         організовує ремонт або списує навчальне обладнання, що вийшло з ладу, дбає про поповнення навчально-матеріальної бази кафедри;

-         проводить інструктаж з техніки безпеки на робочому місці з навчально-допоміжним персоналом і студентами, відповідно до чинного законодавства;

-         несе персональну відповідальність за дотримання вимог охорони праці в усіх лабораторіях та кабінетах кафедри;

-         відповідає за оформлення інструкцій з охорони праці для всіх лабораторій і кабінетів кафедри;

-         виконує інші доручення завідувача кафедри, декана факультету (інституту), проректорів і ректора університету.

4.5  Ведення справочинства кафедри доручається старшому лаборанту кафедри. Старший лаборант кафедри повинен мати вищу освіту за профілем підготовки фахівців, що їх випускає кафедра, уміти готувати за допомогою комп’ютера службові документи та вести діловодство кафедри.

4.6  Старший лаборант кафедри:

-         веде обов’язкову документацію кафедри згідно з Переліком (додаток 1);

-         розробляє за допомогою комп’ютера службові документи;

-         передає завідувачеві розпорядження інших службових осіб, одержаних у друкованому варіанті, телефоном чи засобами комп’ютерних технологій;

-         оформляє протоколи засідань кафедри та семінарів і витяги з них;

-         готує і здає до архіву університету документацію кафедри;

-         виконує інші доручення завідувача кафедри.

4.7  Для забезпечення навчальної роботи студентів у лабораторіях, кабінетах та майстернях кафедри вводяться посади лаборантів, старших лаборантів, техніків, інженерів, майстрів та старших майстрів. У своїй діяльності вони керуються вимогами «Положення про навчальну лабораторію кафедри» (наказ ректора № 264 від 23.06.2008 р.), «Положення про навчальний кабінет» (наказ ректора № 264 від 23.06.2008 р.), «Положення про навчальну майстерню» (наказ ректора № 321 від 20.11.2007 р.) та посадовими інструкціями, розробленими кафедрами  і затвердженими ректором університету.

5.     Відповідальність і стимулювання працівників кафедри

5.1  Заохочення працівників кафедри до високих показників їхньої діяльності здійснюється у таких формах:

-         подяка завідувача, що записується у протоколі засідання кафедри;

-         подяка, оголошена розпорядженням декана або наказом ректора університету;

-         представлення до одноразової премії або надбавки до посадового окладу.

5.2  За неналежне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі розпоряджень завідувача, на працівника кафедри може бути накладене одне з дисциплінарних стягнень:

-         зауваження завідувача кафедри про подальшу неприпустимість аналогічних проступків, яке оголошується на засіданні кафедри і заноситься в протокол;

-         догана за поданням завідувача кафедри, оголошена наказом ректора університету;

-         звільнення з посади працівника кафедри в установленому порядку.

5.3  Працівник кафедри може оскаржити розпорядження завідувача кафедри та дисциплінарне стягнення перед вищими керівними особами впродовж 5 днів.

5.4  Розпорядження завідувача кафедри може бути скасоване його наступним розпорядженням, розпорядженням декана або ректора.


 

Додаток 1

Перелік

обов’язкової навчально-методичної та наукової документації кафедр Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

№ папки

Зміст

 

 

1

Історія

1.     Історія кафедри

2.     Концепція розвитку кафедри

3.     Положення про кафедру та інші документи, які регламентують її діяльність

4.     Буклети про історію та перспективи кафедри та інші профінформаційні матеріали

 

 

2

Плани

1.      План роботи кафедри

2.       Обсяг навчальної роботи кафедри на навчальний рік

3.       Розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри

4.      Індивідуальні плани викладачів

5.      План НДР на 5 років

 

 

3

Навчальний процес

1.     Навчальні плани або витяги з них

2.     Програми навчальних дисциплін

3.     Робочі програми навчальних дисциплін (з додатками до них). Візитки.

4.     Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у ДДПУ

ім. Івана Франка

 

 

4

Методичне забезпечення

1.     Перспективні та річні плани видання навчальної, навчально-методичної літератури, монографій

2.     Перелік методичного забезпечення з кожної дисципліни кафедри

3.     Список навчально-методичної літератури, виданої викладачами кафедри за останні п’ять років

4.     Список навчально-методичної літератури, виданої викладачами кафедри з грифом МОНмолодьспорту

5.     Список навчально-методичної літератури, електронні варіанти якої передані до бібліотеки університету

6.     Список навчально-методичної літератури, яку заплановано видати в поточному році

 

5

Практики

1.     Список баз практики

2.     Накази про розподіл студентів на практику

3.     Навчально-методична документація з практики

4.     Звітна документація з практики студентів (денна, заочна форми)

 

 

 

 

 

 

6

Курсові

і випускові роботи

1.     Тематика курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт

2.     Списки студентів, наукових керівників курсових та випускових робіт (денна і заочна форми навчання)

3.     Копія наказів ректора про затвердження тем випускових робіт студентів (денна і заочна форми навчання)

4.     Заяви студентів про закріплення тем бакалаврських,дипломних і магістерських робіт

5.     Завдання на випускові роботи, укладені керівниками робіт

6.     Організаційно-методичні матеріали щодо написання курсових і випускових робіт

7.     Плани засідань наукового та методичного семінарів кафедр (тематика, день, година, аудиторія)

 

7

Успішність

1.     ККР з дисциплін кафедри

2.     Підсумки ректорських, деканатських контрольних робіт

3.     Підсумки виконання ККР і ККЗ

4.     Заходи на зауваження голів ДЕК

8

Контроль

1.     Журнал контрольних відвідувань занять

2.     Журнал взаємовідвідувань

3.     Графік відкритих занять

 

9

Виховна робота

1.     Накази та розпорядження ректора, декана факультету щодо виховної роботи зі студентами

2.     План виховної роботи кафедри зі студентами на навчальний рік

3.     План виховної роботи кафедри зі студентами у гуртожитках

4.     Плани роботи кураторів академічних груп

5.     Звіт кафедри про виховну роботу за навчальний рік

6.     Звіти кураторів про виконання плану роботи за навчальний рік

 

 

10

Наукова робота

 

 

 

 

 

10

Наукова робота

 

1.     Перспективні плани НДР (бюджетні, госпдоговірні, університетські)

2.  Звіти про виконання перспективних планів (бюджетних, госпдоговірних, університетських)

3.     Звіти про виконання річних планів (в т.ч. бюджетних, госпдоговірних, університетських)

4.     Плани організації студентської науково-дослідної роботи та роботи з обдарованою молоддю

5.     Плани, програми, проекти міжнародного науково-технічного співробітництва

6.     Плани, програми, проекти міжвузівського співробітництва та з установами академії наук (національної та педагогічної)

7.     Програми річних звітних наукових конференцій (викладачів і студентів)

8.     Програми і підсумкові матеріали тематичних і ювілейних наукових конференцій

9.     Автореферати захищених дисертацій, річні списки наукових публікацій, копії патентів тощо.

10.                       Вхідні та копії вихідних матеріалів: ректорат-кафедра, деканат-кафедра тощо

11.                        Документація щодо стажування

 

 

 

 

 

 

11

Кадри

 

1.     Штатний формуляр кафедри (викладацький та навчально-допоміжний персонал)

2.     План підвищення кваліфікації викладачів (перспективні і річні)

3.     Звіти про підвищення кваліфікації

4.     Списки докторантів, провідних наукових співробітників, аспірантів та здобувачів кафедри із зазначенням форми навчання, спеціальності, строку, тем дисертацій та наукових керівників (для аспірантів і здобувачів) і консультантів (для докторантів)

5.     Список студентів, яких рекомендовано до аспірантури в навчальному році

 

12

Кафедра-школа

1.     Плани спільної роботи з органами та закладами освіти

2.     Звіти про спільну роботу з органами та закладами освіти

3.     Звіти щодо профорієнтаційної роботи кафедри

13

Кабінети, лабораторії, майстерні, комп’ютерні класи

1.     Плани роботи щодо модернізації та удосконалення навчального процесу в лабораторії, майстерні, комп’ютерному класі тощо

2.     Плани роботи кабінету

 

14

Протоколи

1.       Протоколи засідань кафедри та витяги з них

2.       Витяги з протоколів міжкафедральних семінарів

3.       Протоколи засідань семінарів кафедри

(методичного і наукового)

 

 

 

15

Післядипломна освіта

 

1.       Робочі навчальні плани або виписки з них

2.       Робочі навчальні програми

3.       Тематика випускових робіт та методичні вказівки до їх написання

4.       Навчальні завдання, тренінги та методичні вказівки до них

5.       Екзаменаційні питання і білети

6.       Підсумки іспитів