ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ В.о. ректора

Від 30 січня  2012р. № 22

 

Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Дрогобицький державний педагогічний університет                           імені Івана Франка

 

  1. Загальні положення.

Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної

 інформації» (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

     Доступ до публічної інформації розпорядником якої є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (далі – Університет, розпорядник) забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в засобах масової інформації; на інформаційних стендах; на офіційному веб-сайті Університету; будь-яким іншим способом, а також шляхом надання інформації на запити.

     Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Університетом своїх обовязків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Університету.

     Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

     У цьому порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

      Запитувачами інформації відповідно до закону є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичних осіб, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

      Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України « Про звернення громадян»

 

 

2. Оформлення запитів на інформацію.

       Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити на інформацію подаються  в усній, письмовій чи іншій формі:

-          поштою: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, Львівська область.

-          Факсом: _(03244) 410474

-          Телефоном:(03244) 24095

-          Електронною поштою: administrator@drohobych.net

 

       Письмовий запит подається в довільній формі.

       Відповідно до п. 5 ст. 19  Закону  запит на інформацію повинен містити:

1)      імя (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу звязку, якщо такий є;

2)      загальний опис інформації або вид, назва реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3)      підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

      Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до канцелярії Університету

З метою спрощення процедури оформлення письмових  запитів на інформацію особа  

може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка знаходиться в канцелярії університету та розміщена  на офіційному веб-сайті університету (рубрика «Доступ до публічної інформації»)

      У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, електронною поштою, факсом,  особисто.

     У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює юрисконсульт або працівник канцелярії із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту та надає копію запиту особі, яка його подала.

     На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Університету, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

      

 

  1. Строк розгляду запитів на інформацію

      Відповідь на запит надається не пізніше пяти робочих днів з дня отримання запиту.

       У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

       Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

       У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку  інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжується до 20 робочих днів з обов’язковим обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляється запитувача протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

    

 

       4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

        Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

        1) розпорядник інформації не володіє і не зобовязаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством , володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

        2) інформація, що запитується, належить до категорії  інформації з обмеженим доступом;

        3) особа, яка подала запит на інформацію не оплатила фактичні витрати, повязані з копіюванням або друком;

        4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною             пятою  статті 19 Закону.

         Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, зобовязаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку  розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

         Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки  у разі настання обставин непереборної сили.

        У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, імя, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

         

         Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки  у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з розясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

  5. Порядок  оскарження

   Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника Університету, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або суду.

 

   6. Прикінцеві положення

   Відносини непередбачені даним Порядком регулюються Законом.