Правила для авторів

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 

 1. Наукова стаття обов’язково повинна містити такі необхідні елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 1. Статті приймаються українською, російською, англійською та польською мовами.
 2. Для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше 3 тисяч знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки. Прохання відповідально і професійно поставитися до перекладу англійською мовою.
 1. Приймаються статті обсягом від 9 – 12 сторінок. Подавати в ком’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5 см. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: « ». У тексті заборонені переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання.
 2. Розташування структурних елементів статті:
 • УДК, авторський знак; та ключові слова.
 • прізвище, ім’я автора (авторів);
 • назва статті;
 • анотація трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті). До анотації додаються ключові слова.
 • список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація); Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.
 1. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[4,с.23], Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв].
 2. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.
 3. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
 4. До статті додаються:
 • відомості про автора (авторів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи,
 • службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.
 1. Інформація про оплату:
 • оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Видання здійснюється із залученням коштів авторів;
 • при розрахунку оплати виходять з параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей;
 • про оплату статей обов’язково повідомити редактора збірника або секретаря.
 1. Статті надсилати на ім’я редактора – Олександра Анатолійовича Ткаченка (sashatkachenko@mail.ru) і відповідального секретаря –  Жанни Василівни Янко (zhanna_yanko@ukr.net).
Оновлено: 12 Квітень, 2016