Абітурієнту

Скачати інформацію для абітурієнтів (pdf)

 

На освітньому ступені «Бакалавр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

 

Набір студентів на денну та заочну форми навчання
бакалаврського ступеня здійснюється:

 • на повний термін підготовки – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;
 • скорочений термін підготовки (2 роки) – за результатами вступних іспитів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

 

ПОВНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ
(за результатами ЗНО)

СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ – 2 роки
(за результатами вступних іспитів на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

Наука

На кафедрах інституту функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи:

 • «Теорія електронних, поляронних та екситонних станів у наноструктурах напівпровідників і діелектриків» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Бойчук В.І.);
 • «Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Пелещак Р.М.);
 • «Структура та магнітні властивості кристалічних та аморфних напівпровідникових матеріалів» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Цмоць В.М.);
 • «Спектральна теорія функцій» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Винницький Б.В.);
 • «Сучасні проблеми технологічної та професійної освіти» (керівник – проф., д.пед.н. Оршанський Л.В.).

Студенти, які виявили схильність до науко­вої діяльності, залучаються до роботи у науко­во-дослідних лабораторіях інституту, мають мож­ливість навчатися в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

 • Фізика напівпровідників і діелектриків;
 • Фізика приладів, елементів і систем;
 • Математичний аналіз;
 • Обчислювальна математика;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • Теорія і методика професійної освіти.

 

Стипендія

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка на окремих спеціаль­ностях є вищою на 10% від загальної.

Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

 

Побут і відпочинок студентів

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

Студенти за бажанням забезпечуються путів­ками у санаторно-курортні та спортивно-оздоров­чі заклади.

У навчальному корпусі інституту розміщена їдальня на 50 посадкових місць.

Свій літній відпочинок студенти можуть зорганізувати у спортивно-оздоровчому таборі «Смерічка», розміщеному в урочищі Помірки за 1,5 км від м. Трускавець.

 

Додаткові можливості

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі (Полонійною академією у Ченстохові, Краківсь­ким педагогічним університетом, Жешувським університетом та ін.) надає студентам можливість отримання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загальновійськових дисциплін Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, народно-просвітницькій студії «Ровесник», студентському клубі КВН, театрі мод, гуртках декоративно-ужиткової творчості.

Любителям спорту будуть раді численні спортивні секції університету.

 

Працевлаштування

Випускники інституту працюють:

 • в освітніх установах (вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, загальноосвітніх школах, технічних ліцеях, Будинках творчості школярів та ін.);
 • на підприємствах машинобудівного комп­лексу та легкої промисловості, підприємствах технічного обслуговування автомобілів, у фірмах з продажу автотранспортних засобів.
 • у сфері готельного, курортного та туристичного сервісу;
 • фінансовому секторі та кредитно-банківських установах;
 • на керівних посадах підприємств, установ й організацій (у сфері освіти та виробничого навчання);
 • у сфері розробки й контролю якості  програмного забезпечення;
 • службах соціального захисту громадян, фіскальних органах та ін.

 

Адреса приймальної комісії:

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич,

Львівська обл., 82100;

тел. (03244) 2 – 28 – 17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету