↑ Повернутись до Абітурієнту

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ПРОФІЛЬ «ТРАНСПОРТ»)

За спеціальністю «Професійна освіта (Транс­порт)» інститут готує фахівців для викладацької діяльності у системі професійної освіти в галузі транспорту, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, а також для інженерної та організаційної діяльності у сфері експлуатації автомобільного транспорту.

Інженерно-педагогічна освіта – це підготовка всебічно розвинених фахівців, які здатні творчо розв’язувати технічні завдання, системно мисли­ти, проектувати і конструювати технічні системи і водночас опанували засоби й методи навчальної та виховної роботи, вміють організовувати нав­чальний процес у професійному навчальному закладі, готові до керування технологічним про­цесом та колективом.

У процесі фахової підготовки бакалаври з професійної освіти набувають таких знань й умінь:

знання:

 • базові знання про психолого-педагогічні особливості професійної діяльності інженера-педагога, її зміст, структуру, задачі, соціальну значущість;
 • базові знання про організацію, принципи, форми, засоби навчально-виховного процесу; сучасні технології навчання; особливості, методи і методику професійного навчання;
 • базові знання в галузі матеріалознавства, теоретичної та прикладної механіки, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, деталей машин, гідравліки, теплотехніки, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки;
 • базові знання конструкції та теорії експлуатаційних властивостей автомобілів;
 • базові знання в галузі технічної експлуатації, ремонту, діагностування та сервісного обслугову­вання автомобілів.

уміння:

 • здатність до проектування і конструювання форм теоретичного і виробничого навчання із загально-технічних та спеціальних дисциплін в галузі транспорту;
 • володіння методикою проведення різних форм навчальних занять, позааудиторної та виховної роботи;
 • уміння використовувати сучасні програмні продукти для проектування та математичного моделювання технологічних процесів на автомо­більному транспорті;
 • здатність до використання набутих знань і практичних навичок при проведенні технічного обслуговування, діагностування та ремонту автомобілів. 

Випускники університету, які здобули ступінь бакалавра, можуть виконувати:

 • викладацьку, методичну, виховну роботу у технічних училищах, технікумах, коледжах на посадах викладача практичного  навчання загально-технічних та спеціальних дисциплін автоексплуа­таційного, авторемонтного та машинобудівного профілів;
 • експлуатаційну роботу на автотранспортних і авторемонтних підприємствах та підприємствах технічного обслуговування автомобілів, у фірмах з продажу автотранспортних засобів на посадах інженера-механіка з експлуатації або технічного обслуговування автотранспортних засобів, інже­нера-технолога, інженера-експлуатаційника з авто­мобільних перевезень. 
Умови вступу на навчання за спеціальністю
«Професійна освіта (Транспорт)»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Професійна освіта (Транспорт)» здійснюється на денній і заочній формах навчання за рахунок державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»:

Прийом абітурієнтів на перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти здійснюється на повний (за результатами ЗНО) або скорочений (за результатами вступних іспитів) термін навчання.

Повний термін навчання
(за результатами ЗНО)

Кваліфікація бакалавра:  Викладача практич­ного навчання у галузі транспорту.

Скорочений термін навчання:
2 роки на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
(за результатами вступних іспитів)

Кваліфікація бакалавра:  Викладача практич­ного навчання у галузі транспорту.

 

Адреса приймальної комісії:

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Львівська обл., 82100;  тел. (03244) 2 – 28 – 17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету

01 02
03 04
05 06