Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Завідувач кафедри – Рибчук Анатолій Васильович, доктор економічних наук, професор

Поштова адресавулиця Стрийська, 3, контактний телефон(03244) 35465

Рік заснування кафедри1962 р. До 1992 р. називаласякафедра політичної економії. З 1992 року – кафедра економіки, а з 2011 року – кафедра теоретичної та прикладної економіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 7,9 ставок, 15 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 12 кандидатів наук; 11 доцентів; 1 старший викладач.

Рибчук Анатолій Васильович

Рибчук Анатолій Васильович – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор. 2010 року захистив докторську дисертацію на тему: «Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства». На кафедрі працює з 1982 року, яку очолює з 1993 р. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми розвитку глобальної виробничої інфраструктури.

Скотний Павло Валерійович

Скотний Павло Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з наукової роботи та міжнародної співпраці. 2008 року захистив дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпе-чення активізації єврорегіонального співробітництва». На кафедрі працює з 2004 року. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць..

Сфера наукових зацікавлень: проблеми транс-кордонного співробітництва, кластеризації економіки, розвитку інформаційного суспільства, модернізації економічної теорії та синергетика.

Процишин Оксана Романівна

Процишин Оксана Романівна – кандидат економічних наук, доцент. 1999 року захистила дисертацію на тему: «Формування конкурентного середовища в торгівлі». На кафедрі працює з 1993 року. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми розвитку підприємництва, конкуренції у сфері торгівлі, формування конкурентного середовища на ринку освітніх послуг.

Ковенська Оксана Аркадіївна

Ковенська Оксана Аркадіївна кандидат економічних наук, доцент. 2007 року захистила дисертацію на тему: «Формування трудового потенціалу рекреаційних зон України». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження процесів формування та розвитку трудового потенціалу  в Україні.

Квасній Любов Григорівна

Квасній Любов Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, професор Міжнародної кадрової академії. 2005 року захистила дисертацію на тему: «Формування стратегії розвитку підприємства». На кафедрі працює з 2004 року. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми розвитку регіону, дослідження особливостей  трудового потенціалу України та Прикарпаття.

Гук Наталія Андріївна

Гук Наталія Андріївна – кандидат економічних наук, доцент. 2008 року захистила дисертацію на тему: «Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми дослідження впливу освітнього фактору на формування структури ринку праці.

Паласевич Микола Богданович

Паласевич Микола Богданович – кандидат економічних наук, доцент, заступник зав.кафедри по науковій роботі. 2010 року захистив дисертацію на тему: «Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні». На кафедрі працює з 2002 року. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження інвестиційних процесів у банківських системах та фінансових аспектів розвитку системи освіти

Бурда Адріана Ігорівна

Бурда Адріана Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент. 2008 року захистила дисертацію на тему: «Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми формування, оцінювання та прогнозування потенціалу сталого розвитку підприємства.

Рупняк Микола Ярославович

Рупняк Микола Ярославович – кандидат економічних наук, доцент. 2007 року захистив дисертацію на тему: «Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми фінансового забезпечення діяльності акціонерних товариств.

Пурій Галина Миколаївна

Пурій Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію на тему: «Банківська діяльність на фінансовому ринку України». На кафедрі працює з 2004 року. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми розвитку банківської діяльності на фінансовому ринку України та фінансово-економічний механізм функціонування ринку освітніх послуг.

Чайка-Петегирич Ліля Богданівна

Чайка-Петегирич Ліля Богданівна – кандидат економічних наук, доцент. 2008 року захистила дисертацію на тему: «Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в України». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми та особливості державного регулювання  міжнародної міграції робочої сили в Україні

Попівняк Оксана Мирославівна

Попівняк Оксана Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент. 2013 року захистила дисертацію на тему: «Механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій». На кафедрі працює з 2000 року. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій.

Татомир Ірина Любомирівна

Татомир Ірина Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент. 2012 року захистила дисертацію на тему: «Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства». На кафедрі працює з 2006 року. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми впливу наукового потенціалу вищих навчальних закладів на формування академічного профілю ринку праці.

Дусак Наталія Валеріївна

Дусак Наталія Валеріївна – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням. На кафедрі працює з 1998 року. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми розвитку системи освіти на шляху входження до європейського освітнього простору.

Інформація про кафедру: 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки (Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Рибчук А.В.) розпочала свою діяльність у далекому 1962 році, коли у нашому, тоді ще інституті, була створена кафедра політичної економії. За піввіковий період вона зазнавала неодноразових реорганізацій, пов’язаних зі змінами соціального-економічного та політичного статусу держави і нашого вищого навчального закладу.

Відкриття у 1992 році факультету менеджменту і маркетингу внесло суттєві зміни у діяльність кафедри. Виникла об’єктивна необхідність освоєння декількох десятків дисциплін, викладання яких було зумовлене потребою роз’яснення особливостей становлення ринкових відносин в економіці України. Відтак, викладачі кафедри розпочали роботу над навчально-методичним забезпеченням майже сорока нових дисциплін економічного та управлінського циклів, які вперше були впроваджені у навчальний процес підготовки фахівців сфери менеджменту, а саме: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Світова економіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Біржі та брокерська справа», «Менеджмент», «Маркетинг» тощо. З розвитком факультету, появою нових спеціальностей викладацький склад кафедри продовжував роботу над розробленням нових курсів. Сьогодні кафедра забезпечує викладання економічних дисциплін на таких спеціальностях Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій: «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика», «Професійна освіта. Економіка», «Математика та основи економіки», «Комп’ютерні науки». Окрім того, кафедра здійснює викладання дисципліни «Основи економічної теорії» на інших факультетах університету.

Одним з важливих напрямів функціонування кафедри є наукова робота, яка завжди спрямовувалася на дослідження та розв’язання найбільш актуальних соціально-економічних питань. Так, практична підготовка спеціалістів – викладачів економічних дисциплін, зумовила необхідність наукових досліджень проблем розвитку економічної освіти, технологій підготовки фахівців з економіки та управління. Відтак, з 1997 р. колектив кафедри розробляв наукову тему «Проблеми становлення економічної освіти в регіоні». Основною метою було вивчення соціально-економічної природи управлінської діяльності в закладах освіти, можливостей реформування та удосконалення вітчизняної системи освіти. Значним поштовхом до активізації наукової роботи кафедри стало відкриття у 1998 р. разової аспірантури за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія. Керівником здобувачів був відомий в Україні та за її межами теоретик економічної науки – доктор економічних наук, професор С. Мочерний. Основна увага молодих науковців зосереджувалася саме на проблемах розвитку освіти, її ролі у забезпеченні якісного економічного зростання. Це дало можливість зробити свій внесок у формування теорії економіки знань.

Інтенсифікація соціально-економічного розвитку регіону, в результаті створення спеціальної економічної зони «Курортополіс Трускавець», актуалізувала питання організаційно-економічних механізмів регіонального розвитку, відтак, темою наукових досліджень кафедри було обрано «Соціально-економічні умови функціонування спеціальної економічної зони «Курортополіс Трускавець», що дало змогу виробити цілий комплекс напрямів підвищення ефективності її роботи, низку з яких вдалося втілити у практичну діяльність.

Значне місце у науковій роботі кафедри зайняла розробка та обґрунтування напрямів підвищення економічної безпеки територіальних утворень України, що потребує визначення заходів стратегічного характеру, а також тактичних кроків у різних сферах економіки. Особливістю стратегічних рішень є те, що їхня реалізація виступає необхідною умовою для завершення формування економічної системи ринкового типу і ефективної інтеграції і світогосподарську систему. Реалізація зазначених заходів має обмежувати вплив реальних та потенційних загроз економічної безпеки, стимулювати економічний розвиток і реалізацію конкурентних переваг країни у міжнародних економічних відносинах. Результати наукових досліджень за даною проблематикою лягли в основу ряду наукових публікацій та дисертаційних досліджень, а також знайшли втілення у практичній діяльності органів державної влади різних рівнів та господарюючих суб’єктів.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки здійснює міжнародну наукову співпрацю із вищими навчальними закладами України, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Словаччини, США. Результат такої співпраці – участь наших науковців у роботі міжнародної організації «Альянс університетів за демократію», міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (Варшава, 1997 – 2008; Нітра, 1998; Будапешт, 1999; Софія, 2000; Белград, 2001; Тимішуара, 2002; Вільнюс, 2003; США, 2003; Прага, 2006; Німеччина, 2007 – 2012).

Упродовж 1993 – 2014 pp., кафедру очолює доктор економічних наук – Рибчук А.В. За цей період аспірантами та викладачами кафедри захищено 17 кандидатських та одну докторську дисертації за цілою низкою спеціальностей. Тематика дисертаційних робіт включала такі основні напрями наукових досліджень: особливості реалізації різних форм міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації; проблеми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах трансформаційних процесів; напрями формування сучасного інституційного середовища суб’єктів господарювання різних рівнів та сфер діяльності.

У 2014 році кафедра ліцензувала нову спеціальність – «Професійна освіта. Економіка»

Сьогодні на кафедрі працюють 14 викладачів, з них 1 доктор та 12 кандидатів економічних наук. З огляду на те, що, як уже йшлося, кафедра обслуговує викладання майже 40 економічних дисциплін як в Інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, так і на інших факультетах університету, стратегічно важливим напрямом її роботи є забезпечення навчального процесу сучасними методичними розробками теоретичного та прикладного характеру, котрі створюють умови для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Враховуючи сучасні тенденції розвитку вищої школи, колектив кафедри працює над розробкою наукової теми, що дозволить виявити ефективні технології навчання, здійснити пошук інноваційних форм організації навчального процесу, запропонувати оптимальні та раціональні способи фінансування закладів освіти. 

Напрям наукових досліджень:

Тематика НДР кафедри: Економічні проблеми розвитку системи освіти України

Термін виконання: 2012-2016 рр.

Керівник роботи: Рибчук Анатолій Васильович – докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

 • Проблеми розвитку об’єктів соціальної інфраструктури закладів освіти (Рибчук А.В.).
 • Роль економічної освіти у забезпеченні конкурентно-спроможнього розвитку економіки України (Скотний П.В.).
 • Розвиток конкуренції на ринку послуг вищої освіти (Процишин О.Р.).
 • Регіональні проблеми розвитку освітнього потенціалу держави (Ковенська О.А.).
 • Електронна освіта в Україні: проблеми та перспективи (Квасній Л.Г.).
 • Освіта як фактор забезпечення продуктивної зайнятості (Гук Н.А.).
 • Фінансові аспекти розвитку системи освіти (Паласевич М.Б.).
 • Роль освітнього потенціалу в системі складових сталого розвитку інноваційної економіки – «наука – освіта – виробництво» (Бурда А.І.).
 • Проблеми фінансового забезпечення освітньої галузі (Рупняк М.Я.).
 • Фінансово-економічний механізм функціонування ринку освітніх послуг (Пурій Г.М.).
 • Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних процесів (Чайка-Петегирич Л.Б.).
 • Економічні передумови розвитку інтелектуального потенціалу в Україні (Попівняк О.М.).
 • Вплив освітнього фактору на розвиток трудових відносин (Татомир І.Л.).
 • Проблеми розвитку системи освіти на шляху входження до європейського освітнього простору (Дусак Н.В.)
Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

ОКР “Бакалавр”: Економіка освіти, облік і аудит, екологічний аудит, економіка і організація виробництва, економіка транспорту, логістика, національна економіка, фінанси і кредит, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, статистика, аналіз господарської діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, аналіз господарської діяльності підприємств готельного, курортного і туристичного сервісу, страхування, соціальна економіка, статистика, економіка підприємства ІІ, історія економіки та економічних вчень, історія економіки та економічної думки, державне регулювання економіки, економіка і бізнес, економіка і фінанси підприємств ІІ, економіка праці й соціально-трудові відносини, економічна теорія І, ІІ, макроекономіка, мікроекономіка, політична економія, регіональна економіка, теорія економічного аналізу, фінансовий ринок, ціни та ціноутворення, гроші і кредит, соціально-економічна безпека, страховий менеджмент, бухгалтерський облік, економіка і фінанси підприємства, економіка природокористування, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, фінанси.

ОКР “Спеціаліст”: Біржі і брокерська справа, інвестиційний менеджмент, державне регулювання економіки, економіка освіти, економіка фізичної культури, міжнародні економічні відносини і основи ЗЕД, податки та податкова система, основи страхування, логістика, податки та податкова політика у готельному, курортному і туристичному сервісі, податки та податкова політика у підприємництві.

ОКР “Магістр”: Економіка освіти, методологія і організація наукових досліджень, фінансовий менеджмент, глобальна економіка, управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу.

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років: 

Зовнішньоекономічний словник-довідник / А.П. Румянцев, А.В. Рибчук, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. д.е.н., проф. А.С. Філіпенка. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 248 с.

Рибчук А.В. Інфраструктура товарного ринку : Навчально-методичний посібник / Рибчук А.В., Ворончак І.О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 110 с.

Рибчук А.В. Міжнародні економічні відносини: наочний навчально-методичний посібник / А.В. Рибчук. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 269 с.

Міжнародна економіка : Навчальний посібник / Фомішин С., Рибчук А., Румянцев А., Гудзь П. та ін. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 446 с.

Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / Фомішин С., Рибчук А., Єгоров А. та ін. ; За ред. С.В. Фомішина. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с.

Збірник тестових завдань для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / І.Л. Татомир, А.В. Рибчук. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 109 с. –  (Університетська бібліотека).

Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за напрямом 6.010104 «Професійна освіта. Економіка» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» / Ю.Ю. Скварок, Л.В. Оршанський, А.В. Рибчук, О.Р. Процишин, І.Л. Татомир. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 72 с.

Скотний П.В., Вата З.І. Логістика: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» // Зоряна Вата, Павло Скотний-Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 68с.

Процишин О.Р., Ворончак І.О. Поведінка споживачів. Методичні рекомендації / Оксана Процишин, Іван Ворончак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 103 с.

Процишин О.Р. Біржі та брокерська справа. Методичні поради до виконання індивідуального завдання / Оксана Процишин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 22 с.

Процишин О.Р. Організація торгівлі. Методичні матеріали до практичних занять [для студентів напряму підготовки „Маркетинг”] / Оксана Процишин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  2010. – 124 с.

Пешенкова Л.А., Процишин О.Р. Економічна теорія. Частина 1. Методичні матеріали до семінарських / практичних занять та самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник /  Людмила Пешенкова, Оксана Процишин. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – 240 с.

Процишин О.Р., Пешенкова Л.А. Економічна теорія. Розділ 3. Мікроекономіка. Частина 1: Навчальний посібник. Методичні матеріали до семінарських/практичних занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 161 с.

Процишин О.Р. Макроекономіка. Методичні поради до виконання індивідуальних завдань з макроекономіки / О.Р. Процишин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 28 с.

Процишин О.Р. Мікроекономіка. Методичні поради до виконання індивідуальних завдань з мікроекономіки для фахівців ОКР „Бакалавр” галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” напряму 6.030502 „Економічна кібернетика” / О.Р. Процишин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 18 с.

Ковенська О.А. Конспект лекцій з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» [для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»].  Навчальний посібник. / Оксана Ковенська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 68 с.

Ковенська О.А. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» [для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»].  Навчальний посібник. / Оксана Ковенська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 137 с.

Ковенська О.А. Теорія економічного аналізу: методичні матеріали до самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. [для студентів напряму підготовки «Менеджмент»] / Оксана Ковенська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 69 с.

Ковенська О.А. Навчальна програма курсу «Аналіз господарської діяльності підприємств малого та середнього бізнесу» [для студентів напряму підготовки «Менеджмент»]. / Оксана Ковенська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 14 с.

Квасній Л.Г. Політекономія. Конспект лекцій  / Л.Г. Квасній – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – Дрогобич, – 2012. – 168с.

Квасній Л.Г. Політекономія. Матеріали до семінарських занять / Л.Г. Квасній – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – Дрогобич, – 2012. – 88с.

Квасній Л.Г. Ціни та ціноутворення. Тексти лекцій/ Л.Г. Квасній – Дрогобич: Коло, 2014. – 76с.

Квасній Л.Г. Податки і податкова система / Л.Г. Квасній – Дрогобич: Коло, 2015. – 88с.

Гук Н.А. Міжнародна економіка: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І – IV рівнів акредитації. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 183 с.

Гук Н.А. Англійська мова менеджменту готельного – ресторанного бізнесу. Навчальний посібник для підготовки студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 110 с.

Гук Н.А. Основи економічної теорії. Методичні вказівки та комплекс контрольних завдань для студентів денної форми навчання неекономічних спеціальностей. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 72 с.

Гук Н.А. Навчальна програма з курсу «Історія економіки та економічної думки» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент» – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014р. – 9с.

Гук Н.А. Навчальна програма з курсу «Економіка фізичної культури» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальностей «Фізична культура» та «Фізична реабілітація» / – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015р. –14с.

Бурда А.І. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни “Економіка підприємства” : Навчально-методичний посібник / А.І. Бурда. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 38 с.

Бурда А.І. Методичні поради до виконання курсової роботи з курсу “Економіка підприємства” : Навчально-методичний посібник / А.І. Бурда. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 37 с.

Бурда А.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник / А.І. Бурда. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с.

Бурда А.І. Конспект лекцій з курсу “Логістика : Навчально-методичний посібник / А.І. Бурда. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с.

Бурда А.І. Менеджмент. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” : Навчально-методичний посібник / А.І. Бурда, Т.А. Коцко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 58 с.

Пурій Г.М. Економіка освіти : курс лекцій / Галина Пурій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка,   2011. – 66 с.

Чайка-Петегирич Л.Б. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Конспект лекцій / Л.Б. Чайка-Петегирич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 99 с.

Чайка-Петегирич Л.Б. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи / Л.Б. Чайка-Петегирич –  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 98 с.

Чайка-Петегирич Л.Б. Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності – 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / Л.Б. Чайка-Петегирич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 15 с.

Чайка-Петегирич Л.Б., Гук Н.А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Конспект лекцій / Л.Б. Чайка-Петегирич, Гук Н.А. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015 – 120 с.

Попівняк О.М. Аудит. Конспект лекцій: посібник / О.М. Попівняк  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 136 с.

Попівняк О.М. Податки та податкова політика у готельному, курортному, туристичному сервісі: програма / Д.П. Сорока, О.М. Попівняк  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 8 с.

Попівняк О.М. Податки та податкова політика у підприємництві: програма / Д.П. Сорока, О.М. Попівняк  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 8 с.

Попівняк О.М. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій: посібник  / О.М. Попівняк  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 179 с.

Попівняк О.М. Податкова система: програма / О.М. Попівняк  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 8 с.

Татомир І.Л. Національна економіка. Методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика») / І.Л. Татомир Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 115 с.

Татомир І.Л. Навчальна програма з курсу «Основи економічної теорії» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки:  6.010104 «Професійна освіта», профілю підготовки: «Економіка», спеціалізації: «Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» // І.Л. Татомир. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 13 с.

Татомир І.Л. Навчальна програма з курсу «Соціальна економіка» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня, галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика» / І.Л. Татомир. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 9 с.

Татомир І.Л. Соціальна економіка. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво») / І.Л. Татомир Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 38 с. 

Найважливіші наукові та науково-методичні праці
викладачів кафедри
Монографії

Рибчук А.В. Роль людського капіталу в інноваційному оздоровлені глобальної економіки / Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) : [електронна монографія] / А.В. Рибчук // Redaktorzy naukowi: Farkašova E., Skotnyy P. – UP Drochobych, TUKE Košice, UR Rzeszow, 2012. – С. 435 – 445.

Рибчук А.В. Інноваційний розвиток інфраструктури світового господарства / А.В. Рибчук // Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: Колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. А.П. Румянцева. – Київ: ТОВ „ДКС центр”. 2010. – 278 с. – С. 67 – 88.

Теоретичні аспекти економічної безпеки територіальних утворень (загальне, часткове, одиничне) : [кафедральна монографія] / За редакцією д.е.н, проф. Рибчука А.В. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 324 с.

Економічні проблеми та сучасні тенденції розвитку системи освіти : [кафедральна монографія] / За редакцією д.е.н, проф. Рибчука А.В. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 257 с.

Скотний П.В. Проблема розвитку туристичних кластерів в Україні. / Clusters, bi and global economy (international aspect) / edited by: Stanislaw Polanski, Stefan Carnicky, Pavlo Skotnyy, Kazimierz W.Krupa – Дрогобич – Ясло, 2010. – С. 93 – 103.

Pawel Skotnyy. Intellectual capital in the context of a knowledge economy / Business Intelligence. Theory and practice / scientific editorial:  Carnicky S., Krupa K.W. / Faculty of economy University of Rzeszow and University of Economics in Bratislava, the Faculty of  business Economics with seat in Kosice. Rzeszow – Kosice, 2011. – s.317 – 340.

Скотний П.В. Економіко-теоретичне знання в парадигмі методології. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, , 2011. – 408 с.

Pawel Skotnyy. Workforce KM and excellent knowledge of the determinants of Business Intelligence and business management / Stargetowa rola pracownikόw/E. Farkašová, P. Skotnyy // UP Drochobych, TUKE Košice, UR Rzeszόw, 2012. – s. 251 – 268.

Скотний П.В. Економічна синергетика: теоретико-методологічний аналіз. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 312 с.

Pawel Skotnyy. Globalny indeks innowacyjności / Kazimierz Krupa, Krupa W., Pawel Skotnyy // Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją / red. Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbek. – Zamość, 2014. – T.2. – S. 41 – 51.

Pawel Skotnyy. Koło życia jako skuteczne narzędzie rozwijania twόrczego myślenia pracownikόw wspόlezesnych organizacji – wyniki kilkuletnich badań empirycznych /  Pawel Skotnyy, Augustyn Kamil //  Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją / red. Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbek. – Zamość, 2014. – T.1. – S. 99 – 142.

Процишин О.Р. Соціально-економічний поступ Львівщини / Оксана Процишин // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область / ред. рада вид. В.Г. Кремень (гол.) [та ін..]; редкол Н Скотна (гол.) [та ін..], НАПН України; Ін-т вищої освіти; Асоціація ректорів пед. ун-ів Європи. – К. : Знання України, 2012. – 267 с. – С.32 – 43.

Квасній Л.Г. Моделирование стратегии развития нефтедобывающего предриятия / Л.Г. Квасній // Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем : Монографія / Под ред. Т.С. Клебановой, Н.А Кизима. – Х.: ФЛП Павленко А.Г.; ИД «Инжэк», 2010. – 280 с. – С. 189-199.

Квасний Л.Г. Факторинговые проблемы финансирования малого бизнеса в Украине / Л.Г. Квасній // Инновационные и информационные технологиии в развитии национальной экономики : теория и практика: Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.ИМ. Шохина. – Москва: Научные технологии, 2013. – 528 с. – С.345– 353.

Квасній Л.Г.  Моделювання сталого розвитку регіону як соціально-економічної системи / Л.Г. Квасній // Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика : Монографія / Под ред. д.э.н.., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604 с.

Гук Н.А. Формування державою механізму протидії «вимиванню» нерегульованого відтоку за кордон кваліфікованих кадрів / Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : [Колективна монографія] // Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2011. – Частина 1. – С. 142 –149.

Гук Н.А. Диференціація доходів населення та її вплив на формування соціально-класової структури в Україні / Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : [Колективна монографія] // Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – С. 125 – 133.

Гук Н.А. Застосування кластерного підходу в Україні як необхідна умова забезпечення зайнятості та відродження вітчизняного виробництва / Стійкий розвиток регіонів України на базі корпоратизації та кластеризації (теоретико-методологічний аспект) : [Колективна монографія] // Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 251–261.

Гук Н.А. Поява розгалуженої сфери прикладання праці як важлива передумова багатофункціонального розвитку сільських територій / Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики : [Колективна монографія] // Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. –Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – Том 2. – С. 87 – 95.

Гук Н.А. Выгоды от “учебной миграции” и ее влияние на развитие кадрового потенциала / Педагогика высшей профессиональной школы : [Колективна монографія] // под ред. С.Д. Якушевой. – Новосибирск: Издательство “СибАК”, 2012. – 242 с. – С. 200 – 209.

Гук Н.А. Особливості розвитку наукової й інноваційної діяльності в Україні та їх вплив на примноження кадрового потенціалу / Стратегічне управління національним економічним розвитком : [Колективна монографія] // За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: “ДВНЗ” ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – С. 207 – 217.

Гук Н.А. Технологічно-інформаційне лідерство – динамізуючий чинник перерозподілу ресурсів у світових масштабах / Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. І. Ю. Швець. – Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 386 с. – С. 168 – 175.

Паласевич М.Б. Банківський капітал : історія, теорія, досвід / [С.К.Реверчук, У.В.Владичин, С.І.Кубів, М.Б.Паласевич] ; за ред. д.е.н., проф. С.К.Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 276 с.

Паласевич М.Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю : [наукова монографія] / С.К.Реверчук, Л.Г.Кльоба, М.Б.Паласевич; [за ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука]. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.

Паласевич М.Б. Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні : [наукова монографія] / Башнянин Г.І., Бриндзя І.М., Паласевич М.Б., Сельський А.А., Лазур П.Ю.; [за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина]. – Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 208 с.

Бурда А.І.  Управління людським капіталом в умовах розвитку економіки знань.  Монографія. – Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Ред. проф. О. Непочатенко. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – Ч. 1. – С. 406 – 409.

Попівняк О.М. Фінансові механізми забезпечення розвитку депресивних територій: теорія і методи : монографія / Римар М.В., Попівняк О.М., Филипів Р.С. – Львів : «Панорама», 2014.– 260 с.

Татомир І.Л. Разработка действенной системы мер по стимулированию «учебной миграции» и возвращению квалифицированных специалистов на родину  / Педагогика высшей профессиональной школы : [коллективная научная монография] / под ред. С.Д. Якушевой. – Новосибирск : Издательство «СибАК», 2012. – 242 с. – С. 209 – 218.

Татомир І.Л. Технологічно-інформаційне лідерство – динамізуючий чинник перерозподілу ресурсів у світових масштабах / Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. І. Ю. Швець. – Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 386 с. – С. 168 – 175.

Татомир І.Л. Академічна мобільність як інструмент інтеграції ВНЗ у міжнародний освітній простір / Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : [Колективна монографія] / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : СПД Сочінський, 2015. – 424 с. – С. 128–133. 

Навчальні посібники з грифом МОН України

Економічна теорія : Навчальний посібник / Рибчук А.В. Баб’як М., Пешенкова Л. та ін. – Дрогобич: Вимір, 2002. – 204 с.

Міжнародна економіка : Підручник / Румянцев А., Рибчук А., Рокоча В., Климко Г. та ін. / За ред. Румянцева А. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2006. – 479 с.

Зовнішньоекономічний словник-довідник / А.П. Румянцев, А.В. Рибчук, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. д.е.н., проф. А.С. Філіпенка. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 248 с.

Міжнародна економіка : Навчальний посібник / Фомішин С., Рибчук А., Румянцев А., Гудзь П. та ін. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 446 с.

Міжнародні економічні відносини: наочний навчально-методичний посібник / А.В. Рибчук. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 269 с.

Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / Фомішин С., Рибчук А., Єгоров А. та ін. ; За ред. С.В. Фомішина. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с.

Процишин О.Р. Альтернативні  класичній школі теорії. Тема 13 / Оксана Процишин // Ващишин А. М., Мисловський П. Й., Шевчик Б. М. Історія економічних вчень: навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. проф. Башнянина Г. І., доц. Ващишина А. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – С.197 – 212 с.

Процишин О.Р., Квасній Л.Г. Теорії глобального розвитку у цивілізаційній структурі сучасного світу. Розділ 3 / Оксана Процишин, Любов Квасній // Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. проф. Башнянина Г. І. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – С.86 – 122 с.

Процишин О.Р., Квасній  Л.Г. Сучасні соціально-інституційні технократичні теорії. Неоінституціалізм. Розділ 5. / О.Р. Процишин, Л.Г. Квасній  // Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії : Навч. посібник. За наук. редакцією д.е.н. проф. Башнянина Г.І. – Львів: «Новий світ-2000», 2012. – 213 с. – С.103 – 124).

Паласевич М.Б. Основи теорії систем. Розділ 2 §2.1. / Паласевич М.Б. // Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б.М. Шевчик ; за наук. ред. проф. Башнянина Г.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – С.47 – 60 с.

Паласевич М.Б. Сучасні концепції неолібералізму. Розділ 3. / Паласевич М.Б. // Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії : Навч. посібник. За наук. редакцією д.е.н. проф. Башнянина Г.І. – Львів: «Новий світ-2000», 2012. – С.44 – 82.

А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. Історія економічних вчень: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотипне / [Паласевич М.Б. – Тема 10.]; За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. – Львів: „Новий світ – 2000”,  2012. – С.156 – 168.

Статті у фахових виданнях

Рибчук А.В. Динаміка транспортних послуг в системі світогосподарських зв’язків / А.В. Рибчук, Р.О. Заблоцька // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №50. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 22 – 30.

Рибчук А.В. Інноваційний характер посткризового оздоровлення об’єктів виробничої інфраструктури / А.В. Рибчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2011. – Випуск 21.7. – С. 112 – 120.

Рибчук А.В. Технологічний розвиток елементів глобальної виробничої інфраструктури / А.В. Рибчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2011. – Випуск 21.3. – С. 215 – 224.

Рибчук А.В. Ієрархія економічних інтересів суб’єктів глобальної виробничої інфраструктури / А.В. Рибчук // Науково-виробничий журнал: Держава та регіони. 2011. – №3. – С. 39 – 44.

Рибчук А.В. Електроенергетика – інфраструктурна галузь світового господарства / А.В. Рибчук // Науково-виробничий журнал: Бізнес навігатор. – 2011. – №4 (25). – С. 198 – 203.

Рибчук А.В. Особливості розвитку інтеграційних процесів у регіоні Перської затоки: досвід для України / В.Н. Левківський, А.В. Рибчук, Антонечко В.Г. // Науковий журнал : економіка і управління. – 2011. – №2 (50). – С. 73 – 80.

Рибчук А.В. Вплив глобальної кризи на зміни товарної структури світового експорту / А.В. Рибчук, В.М. Левківський // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки” : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т., 2012. – №1 (56). – С. 5 – 9.

Рибчук А.В. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період / А.В. Рибчук, В.Є. Прушківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 139. – 2012. – С. 10 – 14.

Рибчук А.В. Типологія міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі / Р.О. Заблоцька, А.В. Рибчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 106, частина ІІ. – С. 142 – 153.

Рибчук А.В. Особливості розвитку об’єктів регіональної виробничої інфраструктури / А.В. Рибчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Випуск 22.13. – С. 236 – 243.

Рибчук А.В. Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі / А.В. Рибчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Випуск 110. – Частина І (у двох частинах). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 118 – 123.

Рибчук А.В. Державне регулювання розвитку національних інфраструктурних комплексів / А.В. Рибчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Випуск 22.12. – С. 166 – 173.

Скотний П.В. Концепт економічної антропології: когнітивний аналіз / Павло Скотний // Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ “КПУ”. – Вип. 3(1). – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2010. – С. 207 – 214.

Скотний П.В. Економічна теорія в парадигмі методології позитивізму / Павло Скотний // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 587 – 594.

Скотний П.В. Економічне знання в рефлексіях методологічної свідомості: теоретичний аспект / Павло Скотний // Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» / Редкол.: А.А.Ткач та ін. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – Вип. 3(2). – С. 234 – 242.

Скотний П.В. Методологічні принципи економічного знання: метатеоретичний рівень / Павло Скотний // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. / Голов. ред. Кулик М.С. – К., 2011. – № 1. – С. 176 –180.

Скотний П.В. Інваріантність соціоекономічної реальності в моделях теоретико-методологічних рефлексій / Павло Скотний // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 46. – С. 302 – 307.

Скотний П.В. Проблемне «поле» сучасних теоретико-методологічних дискурсів: інноваційний підхід / Павло Скотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Київ, 2012. – № 136. – С. 22 – 25.

Скотний П.В. Проблема управління економічними системами: синергетичний контекст / Павло Скотний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С. 349 – 355.

Скотний П.В. Дискус «фінансової цивілізації» в епоху «пост» як проблема економічної теорії / Павло Скотний // Вісник Донецького державного університету управління. Менеджер. Донецьк, 2013. – № 1(63). – С. 23 – 28.

Процишин О.Р. Функціональні форми сучасних грошей / С. Мацера, Г. Шпаргало, О. Процишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 204 – 209.

Процишин О.Р. Аналіз і світова практика застосування традиційних методів грошово-кредитного регулювання / С. Мацера, Г. Шпаргало, О. Процишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 224 – 233.

Процишин О.Р. Посилення ролі торгівлі у соціально-економічному розвитку села і формування сільського ринку / Віктор Апопій, Оксана Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наукових праць ЛКА. – Львів, 2010. – вип.11. – С. 6 – 11.

Процишин О.Р. Особливості розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг / Оксана Процишин // Молодь і ринок : Щомісячне наукове видання. – 2011. – № (78). – С.96 – 99.

Процишин О.Р. Засади розвитку конкуренції на ринку послуг вищої освіти / Оксана Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наукових праць ЛКА. – Львів, 2011. – Вип. 13. – С. 56 – 60.

Процишин О. Стратегічні напрями розвитку підприємництва Дрогобиччини / Мирон Баб’як, Оксана Процишин, Роман Корпан // Науковий щорічник. Пограниччя :  Польща – Україна – 2012. – 4. – С.443 – 459.

Процишин О.Р. Конкурентні переваги ВНЗ на ринку освітніх послуг та напрями їх нарощування / Оксана Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць ЛКА. – Львів, 2012. – Вип. 14. – С.100 – 104.

Процишин О.Р. Фактори формування конкурентоспроможності послуг вищої освіти / О.Р. Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць ЛКА. – Львів, 2013. – Вип. 15. – С.129 – 133.

Процишин О.Р. Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / В.В. Апопій, Р.В. Криган, О.Р. Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць ЛКА. – Львів, 2014. – Вип. 16. – С.7 – 13.

Ковенська О.А. Інвестиційна привабливість спеціальної економічної зони «Курортополіс Трускавець»: оцінка та напрями забезпечення / Оксана Ковенська // Вісник Прикарпатського університету: Серія економіка – 2009. – Вип. 7. – С. 289 – 293.

Ковенська О.А. Шляхи удосконалення механізму формування трудового потенціалу рекреаційних зон України / Оксана Ковенська  // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – Том 3. – С61 – 66.

Ковенська О.А. Кадрова стратегія та методи стимулювання і раціонального формування трудового потенціалу рекреаційної зони / Оксана Ковенська  // Економіка: проблеми теорії та практики: у 9-ти томах – Дніпропетровськ: ДНУ.  – 2010. – Т. ІУ.  – С. 925 – 929.

Ковенська О.А. Особливості оцінки економічної та соціальної безпеки рекреаційної зони (на прикладі СЕЗ «Курортополіс Трускавець») / Оксана Ковенська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011.  –№ 5. – Том 4 . – С.169 – 174.

Ковенська О.А. Регіональний аналіз особливостей освітнього потенціалу рекреаційної зони (на прикладі СЕЗ «Курортополіс Трускавець») / Оксана Ковенська  // Вісник Хмельницького національного університету.  – 2013.  –№ 1.  – С. 188 – 193.

Квасній Л.Г. Електронна освіта як чинник забезпечення ефективності самостійної роботи молоді / Л.Г. Квасній // Бизнес информ : Наук. Журнал. – №6. – Харків, 2011. – С.172 – 174.

Квасній Л.Г. Антикризове управління економічним потенціалом/ Л.Г. Квасній // Бизнес информ : Наук. Журнал. – №5. – Харків, 2012. – С.248 – 250.

Квасній Л.Г. Теоретичні аспекти управління економічним потенціалом / Л.Г. Квасній // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. — Львів: НТЛУ України. – 2012. – Вип. 22 (6). – С.204 – 207.

Квасній Л.Г. Розвиток економіки знань як безперервний процес інвестування у людський капітал / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Вісник НУ «Львівська політехніка» 3767. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. В-во «львівстка політехніка». – 2013. – С. 206 – 211.

Квасній Л.Г. Теоретична модель піднесення економіки Прикарпаття / Л.Г. Квасній, О.О. Солтисік // Бизнес информ №7. – Харків, 2013. – С 110 – 114.

Квасній Л.Г. Особливості розвитку туризму в Україні: регіональний аспект / Л.Г. Квасній, В.В. Паславська // Вісник НУВГП Випуск №1 (65) 2014. – Серія «Економічні науки». – Рівне, 2014 – С. 146 – 154.

Квасній Л.Г. Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні сталого розвитку економіки / Л.Г. Квасній, В.В. Паславська // Вісник НУВГП Випуск №1 (65) 2014. – Серія «Економічні науки».– Рівне, 2014. – С. 154 – 164.

Квасній Л.Г. Особливості туризму в Карпатському регіоні України / Л.Г. Квасній, В.В. Паславська // Вісник Одеського національного університету Серія «Економіка». Том 19. Випуск 2/2. – Одеса, 2015 – С.146 – 150.

Гук Н.А. Особливості застосування мотиваційних чинників розвитку індивідуальних форм зайнятості для осіб з певними вадами в умовах формування глобального ринку / Н.А. Гук // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Випуск 263. – Т. IV. – С. 940 – 945.

Гук Н.А. Освіта як необхідний складник забезпечення зайнятості населення в умовах побудови інформаційного суспільства / Н.А. Гук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – Випуск 20.11. – С. 321 – 327.

Гук Н.А. Вплив дестандартизації і флексибілізації зайнятості населення на розвиток соціально-трудових відносин / Н.А. Гук // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: ВЦ ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – Випуск 11 (2). – С. 73 – 80.

Гук Н.А. Питання «кадрового голоду» та надлишку незатребуваної робочої сили в умовах посилення деіндустріалізації виробництва / Н.А. Гук // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2011. – Вип. 9. – Частина 2. – С. 143 –147.

Гук Н.А. Зміна напрямку міграційних  потоків та поява  нових видів міграції під впливом ІКТ / Н.А. Гук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – К.: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2012. – № 1 (60). – С. 87 – 93.

Гук Н.А. Порушення питань щодо зростання бідності та безробіття як стримуючих бар’єрів забезпечення соціального добробуту українців / Н.А. Гук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – Випуск 1 (37). – С. 90–96.

Гук Н.А. Вища освіта крізь призму ринку праці / Н.А. Гук // Віче: Громадсько-політичний і теоретичний журнал Верховної Ради України. – 2012. – № 6. – С. 8 – 10.

Гук Н.А. Зміна традиційних підходів до організації трудової діяльності під впливом господарського поступу / Н.А. Гук // Часопис економічних реформ: Науково-виробничий журнал. – 2012. – № 2 (6). – С. 116 – 121.

Гук Н.А. Цифровий розрив як фактор посилення соціальної нерівності / Н.А. Гук // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління: Науковий журнал. – 2012. – № 4 (62). – С. 90 – 97.

Гук Н.А. Виклики імміграції для України: етнічні та соціально-економічні аспекти дослідження / Н.А. Гук // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. – 2012. – № 3. – С. 48 – 55.

Гук Н.А. Екологічно “чисті” види економічної діяльності як стратегічні орієнтири створення робочих місць / Н.А. Гук // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління: Науковий журнал. – 2012. – № 3 (61). – С. 15 – 21.

Гук Н.А. Еволюція основних теоретико-методологічних підходів до розробки теорії зайнятості населення / Н.А. Гук // Економіка. Фінанси. Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2012. – № 12. – С. 22 –25.

Гук Н.А. Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції / Н.А. Гук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – Випуск 110. – Частина І (у двох частинах). – С. 72 – 81.

Гук Н.А. Співпраця роботодавців та ВНЗ щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування молоді / Н.А. Гук, І.Л. Татомир // Економічний форум : Науковий журнал. – 2013. – №2. – С. 289 – 295.

Паласевич М.Б. Інвестиційна політика банків : умови та чинники розвитку / М.Б.Паласевич, К.М.Слюсарчик // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. – Львів : НЛТУУ, 2008. – Вип.18.3. – С.235-239.

Паласевич М.Б. Зарубіжний досвід регулювання банківської інвестиційної діяльності / М.Б.Паласевич // Економіка : проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць].  – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248. – Т. ІІ. – С.395 – 401.

Паласевич М.Б. Управління ризиками інвестиційної діяльності банків / М.Б.Паласевич // Вісник ЛКА. – Львів: ЛКА, 2009. – Вип. 31. – С.137-141.

Паласевич М.Б. Проблеми та напрями удосконалення механізму державного регулювання банківської інвестицйної діяльностї / Г.І. Башнянин, М.Б.Паласевич, Е.О.Сіра // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. – Львів : НЛТУУ, 2011. – Вип. 21.11. С.147 – 154.

Паласевич М.Б. Суть та особливості банківської конкуренції на ринку інвестицій / Г.І.Башнянин, М.Б.Паласевич, Е.О.Сіра // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. – Львів : НЛТУУ, 2011. – Вип.21.13. С.146 – 151.

Паласевич М.Б. Розробка концепції механізму саморегулювання банківської інвестиційної діяльності // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал – 2013. – № 3 (41) – С. 251 – 255.

Паласевич М.Б. До питання удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ (50): Економічні науки. – С. 130 – 135.

Бурда А.І. Методические аспекты формирования потенциала устойчивого развития предприятия / А.І. Бурда // Бизнес информ : Научный информационный журнал. – 2009. – № 4 (1). – С. 23 – 25.

Бурда А.І. Методичні підходи до оцінювання впливу складників тріади потенціалу на сталий розвиток підприємства / А.І. Бурда // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.12. – С. 141 – 153.

Бурда А.І. Удосконалення  підходів до оцінювання впливу складових тріади потенціалу на сталий розвиток підприємств / А.І. Бурда // Экономика Крыма: Научно-практический журнал. – 2010. – № 3 (32). – С. 34 – 39

Бурда А.І. Архітектоніка освітнього потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / А.І. Бурда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Вип. 5. – С. 14 – 17.

Бурда А.І. Особливості формування та розвитку освітнього потенціалу в контексті інформаційного суспільства / А.І. Бурда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 144 – 147.

Рупняк М.Я. Викуп акцій власної емісії як інструмент реструктуризації пасиву балансу акціонерних товариств / М.Я. Рупняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.8. – с. 150 – 155.

Рупняк М.Я. Технологічний уклад як складовий елемент інноваційного розвитку / М.Я. Рупняк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – с. 236-241.

Пурій Г.М. Теоретико-методологічне дослідження розвитку фінансового ринку / Галина Пурій // Науково-виробничий журнал : Облік та фінанси АПК. – 2011. – №1. – C. 164 – 168.

Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України / Галина Пурій // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – №1.– C. 46 – 54.

Пурій Г.М. Удосконалення державного регулювання банківської діяльності в умовах збереження фінансової безпеки України / Галина Пурій // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – 2011. – Випуск 21.05. – C. 272 – 280.

Пурій Г.М. Організаційно-правові засади банківської діяльності на фінансовому ринку України / Галина Пурій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал :  Інноваційна економіка. – № 7. – 2011. –  С.241–254.

Пурій Г.М. Фінансування наукової діяльності як необхідна умова соціально-економічного розвитку держави / Галина Пурій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 5. – Ч.3. – C. 243 – 246.

Чайка-Петегирич Л.Б. Соціально-економічний вплив на регіональні міграційні процеси / Чайка-Петегирич Л.Б. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 325 – 328.

Чайка-Петегирич Л.Б. Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних процесів / Лілія Чайка-Петегирич // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 110. Частина ІІ (удвох частинах). – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. 2012. – С. 61 – 69.

Чайка-Петегирич Л.Б. Роль організаційно-економічних інструментів у розвитку міжнародної міграції робочої сили / Лілія Чайка-Петегирич // Вісник Науковий журнал. Том 1 – Хмельницький. – 2014. С. 88 – 93.

Чайка-Петегирич Л.Б. Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова трансформації вищої школи України у європейський освітній простір/ Лілія Чайка-Петегирич // Галицький економічний вісник. – Тернопіль. – 2014. С. 45 – 50.

Попівняк О.М. Інституційний вплив регуляторної діяльності держави на стан депресивних територій / О.М. Попівняк // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 267 – 275.

Попівняк О.М. Прогнозування джерел фінансового забезпечення розвитку депресивних територій / О.М. Попівняк // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 241 – 249.

Попівняк О.М. Податковий потенціал депресивних територій: аналіз та оцінка / О.М. Попівняк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – Випуск ХVІ. – С. 101 – 112.

Попівняк О.М. Світовий досвід регіонального поступу в контексті подолання економічних депресій / О.М. Попівняк // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (35). – Ч2. Редкол.: відп. ред. д.е.н. професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2012. – С. 107 – 120.

Попівняк О.М. Методичні підходи до оцінювання фінансового забезпечення депресивних територій  / О.М. Попівняк // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. − Львів: РВВ НЛТУ України.− 2013.− Вип. 23.17. – С. 262 – 270.

Попівняк О.М. Економічна сутність та значення механізму фінансового забезпечення розвитку депресивних територій / О.М. Попівняк // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 2013. Т. 18. Вип. 4/3. – С.62 – 69.

Попівняк О.М. Організаційно-інституційні механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій/ О.М. Попівняк // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. − Львів: РВВ НЛТУ України.− 2013.− Вип. 23.18. – С. 216 – 224

Попівняк О.М. Альтернативні джерела фінансування антидепресивних регіональних проблем [Електронний ресурс] / О.М. Попівняк // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Випуск №4. Березень 2015 р. – Спосіб доступу : http://global-national.in.ua/issue-4-2015.

Попівняк О.М. Фінансовий інструментарій забезпечення реалізації антидепресивних  регіональних програм [Електронний ресурс] / О.М. Попівняк , Ковенська О.М. // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка»  №4, 2015 р. – Спосіб доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2015.

Татомир І.Л. Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей / І.Л. Татомир, В.Л. Осецький // Міжвідомчий науково-теоретичний журнал : Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 47 – 57.

Татомир І.Л. Особливості активізації творчої праці / І.Л. Татомир // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. –  №1 (4). – С. 387 – 397.

Татомир І.Л. Крос-культурні засади дослідження обґрунтування основних передумов побудови інформаційного суспільства / І.Л. Татомир, Н.А. Гук // Науково-практичний журнал : Економіка промисловості. – 2011. – №4 (56)  – С. 278 – 287.

Татомир І.Л. Вплив футурологічних та сучасних підходів на формування мотиваційної системи нового типу / І.Л. Татомир // Науковий журнал :  Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Том 18. Випуск 2/1. – С. 167 – 170.

Татомир І.Л. Науково-дослідна та інноваційна діяльність як успішні складові розвитку ВНЗ / І.Л. Татомир // Галицький економічний вісник : Науковий журнал. – 2013. – №1 (40). – С. 125 – 130.

Татомир І.Л. Проблеми конвертованості національної системи освіти в економічний та соціальний капітал / І.Л. Татомир // Науковий журнал :  Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 1/1. – С. 127 – 130.

Татомир І.Л. «Ворота глобалізації» як загроза «відпливу інтелекту» та зникнення національних освітніх і наукових шкіл / І.Л. Татомир // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Випуск 24.1. – С. 383–389.

Татомир І.Л. Вплив дестабілізуючих чинників на збереження і розвиток наукової еліти у сфері вищої освіти / І.Л. Татомир // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління : Науковий журнал. – 2014. – № 1 (67). – С. 43–46.

Татомир І.Л. Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави / І.Л. Татомир // Вісник соціально-економічних досліджень : Збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 1 (52). –  С. 86–93.

Татомир І.Л. Франчайзинг – ефективний інструмент реалізації освітніх продуктів та послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках / І.Л. Татомир // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Випуск 24.8. – С. 272–278.

Татомир І.Л. Роль міжнародних інституцій у забезпеченні якості вищої освіти [Електронний ресурс] / І.Л. Татомир //  Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2014. – Випуск 2. – С. 153. – 158. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014.

Татомир І.Л. Поняття «електронний фріланс» у предметному полі онлайн освіти / І.Л. Татомир // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Випуск 25.9. – С. 252–261.

Татомир І.Л. Маркетингові та заохочувальні механізми позиціонування закордонних ВНЗ / І.Л. Татомир // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Випуск 4. – С. 153. – 158. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua/issue-4-2015.

Статті у зарубіжних виданнях 

Skotnyy. Chosen instrumens of new economy / Pawel Skotnyy, Kazimierz W.Krupa // Conference Proceedings of the International Scientific Conference ICT for Competitiveness 2012. Karviná: Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karvina, 2012. – P. 227 – 235.

Скотный П.В. Рост человеческого капитала как основа развития государства. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. – 2013. – № 1. – С. 198 –204. (7с./0,5 д.а.)

Скотный П.В. Методология синергетического анализа економического знания : логика обновления. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. – 2013. – № 4. – С. 157 –162. (5с./0,5д.а.)

P.Skotnyy. Analiza teoretyczno – metodologiczna wiedzy jako towaru. Zeszyty naukowe. Podkarpacka szkola wyzsza im. bl. ks. Wladyslawa Findysza w Jasle. Zeszyt 10. – Jaslo 2013. – S.107-114. (7с./0,5д.а.)

Pawel Skotnyy. Spoleczna odpowiedzialność biznesu (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) / Pawel Skotnyy, Kazimierz W.Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela // Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. – Szczecin,2014. – T.2. – S. 243 – 253. (11c./0,7д.а. – 0,4д.а.)

Matkovskyy, P. Skotnyy. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania bezpieczeństwa finansowego państwa / R. Matkovskyy, P.Skotnyy // Zeszyty naukowe. Podkarpacka szkola wyzsza im. bl. ks. Wladyslawa Findysza w Jasle. Zeszyt 11. – Jaslo, 2014. – S. 248 –266. (19c./1д.а. – 0,5д.а.)

Pawel Skotnyy. Stratyfikacja i Kwantyfikacja innowacji (wstepna analiza raportow IUS i GII) / Kazimierz W. KRUPA,  Wojciech KRUPA, Pawel Skotnyy // Recenzovaný nekonferenčný odborný zborník „Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín”. – Bratislava, 2014. – S. 23-32 (10c./0,7д.а. – 0,5д.а.)

Квасній Л.Г. Вплив тіньової економіки на структурні зрушення в економіці України / Л.Г. квасній, О.О. Щербан // Materials of the { international scientific and practice conference «Conduct of modern science-2014» – Sheffield Scitnce and education LTD, 2014 – S. 62 – 68.

Квасній Л.Г. Українська освітня політика в умовах міжнародної інтеграції / Л.Г. квасній, В.В. Паславська // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Science without borders -2015» 30 березня –7 квітня 2015р. –Великобританія : Наука і студія. Sheffield, 2015 – С.45 – 50.

Huk N.A. Сутнісно розбудовчі засади забезпечення зайнятості як відповідь викликам сучасного суспільного розвитку / Vědecký pokrok na rozmezi tisicileti – 2010: Materiály VІ Mezinárodni vědecko – praktická conference (m. Praha, 25 kvetna – 05 cěrvna 2010 roku).  Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2010. –  Dil 4. “Ekonomické vědy”. – S. 93 – 94.

Гук Н.А. Соціально-економічний зріз зміни домінант у функціонуванні української сім’ї та трансформації зайнятості населення / Dynamika naykowych badań – 2010: Materiały VІ Międzynarodowej naykowi – praktycznej konferencji (Przemyśl, 07 – 15 lipca 2010 roku). – Przemyśl: Nauka i studia, 2010. – Volume 2. “Ekonomiczne nauki”. – S. 33 – 35.

Huk N.A., Tatomur I.L.  Labour as the main factor of becoming and development of the personality: a change of approaches for increasing of its productivity / N.A. Huk, I.L. Tatomur, // Nauka i studia. Tym 1. Ekonomiczne Nauki. Prawo. – Przemysl (Poland), 2011. – Nr.5 (36). – S. 71 – 77.

Гук Н.А. Возростание потребности новой природы информационно-технологического базиса в формировании интеллектуально развитого человека / Н.А. Гук // Современный научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига, 2012. – № 21 (133). – С. 45 – 50.

Паласевич М.Б. Становлення податкової системи ринкового типу в Україні / М.Б.Паласевич, С.П.Лазур // «Бъдещето въпроси от света на наука та – 2012» : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (17–25 грудня 2012 р., Софія). Т. 16 «Економіка» / Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2012. – С.85-89.

Паласевич М.Б. Світова практика взаємодії банківської системи та фондового ринку / М.Б.Паласевич // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [«DNY VEDY – 2009»], (27 brezen – 05 dudna 2009 roku, Praga) ; [Ekonomicke vedy Administrativa]. – Praga: Publisning House “Education and Science” s.r.o, 2009. – Dil 8. – S.5 – 7.

Татомир І.Л. Вектори розвитку системи мотивації праці в умовах швидких трансформаційних змін / І.Л. Татомир // Materiály VІ Mezinárodni vědecko – praktická conference [«Vědecký pokrok na rozmezi tisicileti – 2010»], (Praha, 25 kvetna – 05 cěrvna 2010 roku).  Dil 4 Ekonomické vědy /  Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – S. 91 – 93.

Татомир І.Л. Зміна мотиваційного механізму найманої трудової діяльності  в епоху постіндустріалізму / І.Л. Татомир // Materiały VІ Międzynarodowej naykowi – praktycznej konferencji [«Dynamika naykowych badań – 2010»], (Przemyśl, 07–15 lipca 2010 roku). Volume 4 Ekonomiczne nauki. Państwowy zarząd. Politołogija. Filozofia / Przemyśl : Nauka i studia, 2010. – S. 18 – 20.

Татомир И.Л. Теоретические обоснования направленности развития системы мотивации труда, в условиях прогрессивных перемен / И.Л. Татомир // Научно-теоретический и практический журнал : Оралдың ғылым жаршысы. Серия : Экономика. – 2011. – №3 (30). – С. 72 – 79.

Tatomur I.L., Huk N.A. Influence of motivational factors is on changing  of character of labour relations productivity / I.L. Tatomur, N.A. Huk // Nauka i studia. Tym 1. Ekonomiczne Nauki. – Przemysl (Poland), 2012. – Nr.9 (54). – S. 5 – 11.

Татомир І.Л. Вплив мотивації праці на підвищення освітнього рівня працюючих / І.Л. Татомир // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2014»] (Przemyśl, 07 – 15 stycznia 2014 roku). Volume 1. Ekonomiczne nauki. –   Przemyśl:  Nauka i studia, 2014. – 112 str. – S. 77 – 78.

Tatomur I.L. Problem of deprofesionalizacii of the research workers and  loss of elite status of higher educational establishments / I.L. Tatomur // Středoevropský  vĕstník pro vĕdu a výzkum . – 2015. – Nr.4. – S. 15 – 21.

Наукові збірники
 1. Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.В. Одрехівський. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 348 с.
 2. Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип 1. – 254 с.
 3. Економіка – Менеджмент – Освіта: проблеми та перспективи взаємодії : Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.В. Одрехівський. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 342 с.
 4. Актуальні питання суспільно-природничих наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Упор.: А. Бурда, І. Бриндзя. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 148 с.
 5. Актуальні проблеми сучасної науки : збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (Дрогобич, 16 травня 2014 р.) / За ред. Скотного П.В. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.