Кафедра інформатики та обчислювальної математики

Кафедра інформатики та обчислювальної математики

Завідувач кафедри Сікора Оксана Володимирівнакандидат технічних наук, доцент. 

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон(0324) 45-02-64

Сайт кафедри: http://www.drohobych.net/ddpu/kiom

Рік заснування кафедри – 1992. Від 1.07.1992 року  до 23.02.2015 року кафедру очолював Лазурчак Ігор Іванович, доктор фізико-математичних, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 1 доктор наук, професор; 6 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 1 викладач.

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Козак Тетяна Михайлівна

Козак Тетяна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна
старший викладач

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович
старший викладач

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна
кандидат педагогічних наук, викладач

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович
кандидат педагогічних наук, доцент

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович
старший викладач

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Напрями дослідження кафедри

Напрямки наукових досліджень ведуться в рамках кафедральної теми «Дослідження оптимізаційних задач та обчислювальних методів математичної інформатики»:

 • Розробка обчислювальних методів для крайових задач математичної фізики.
 • Математичне та комп’ютерне моделювання самоузгоджених електрон-деформаційно-дифузійних ефектів в напівпровідниках.
 • Періодична структура низько розмірних систем як модель напівпровідникових надграток.
 • Моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних теплових процесів.
 • Дослідження обчислювальних методів математичної інформатики, методів оптимізації засобами систем комп’ютерної математики.
 • Оптимізація навчальної діяльності студентів засобами сучасних ІКТ.

Наукові досягнення кафедри

 • 1997 р.: захист кандидатської дисертації Сікори О.В. на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.02 Математичне моделювання в наукових дослідженнях;
 • 2007 р. захист кандидатської дисертації Козак Т.М. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 2009 р.: захист кандидатської дисертації Кобильника Т.П. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання (інформатика);
 • 2012 р.: захист докторської дисертації Лазурчака І.І. на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.07 Обчислювальна математика;
 • 2015 р.: захист кандидатської дисертації Когут У.П. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Вдовичин Т.Я. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

За час існування кафедри такі викладачі здобули наукове звання доцента кафедри інформатики та обчислювальної математики: Дорошенко М.В. (1998 р.), Сікора О.В. (2004 р.), Козак Т.М. (2012 р.), Кобильник Т.П. (2012 р.).

Викладачі кафедри Кобильник Т.П. (2012 р.) та Вдовичин Т.Я. (2016 р.) стали лауреатами обласної премії талановитих молодих вчених за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічному перетворенню у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Навчальні дисципліни, що забезпечуються кафедрою:

 • Методи обчислень
 • Об’єктно-орiєнтоване програмування
 • Програмування
 • Системи комп’ютерної математики
 • Iнтегрованi системи управлiння
 • Iнформацiйнi мережi
 • Аналiз даних
 • Бази даних та знань
 • Комп’ютерне моделювання
 • Криптографiя та криптоаналiз
 • Моделювання iнформаційних та випадкових процесiв
 • Нейроiнформатика (нейроннi мережi)
 • Операцiйнi системи та системне програмування
 • Органiзацiя та обробка електронної iнформацiї
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Системний аналiз та теорiя прийняття рішень
 • Статистичнi методи аналiзу даних
 • Функцiонально-логiчне та паралельне програмування
 • Спецiалiзованi мови програмування
 • Нечiтке моделювання систем
 • Основи штучного iнтелекту
 • Комп’ютернi видавничi системи
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Захист iнформацiї
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Теорiя алгоритмізації та програмування
 • Методика викладання інформатики
 • Комп’ютерні iнформацiйнi технологiї в освiтi
 • Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
 • Сучаснi Веб-технологiї в прикладних застосуваннях.