Кафедра машинознавства та основ технологій

Кафедра машинознавства та основ технологій

Завідувач кафедри Вірт Ігор Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Поштова адреса – вулиця Стрийська, 3, м. Дрогобич.

Рік заснування кафедри – 1971.

Попередні назви кафедри – кафедра загальнотехнічних дисциплін, кафедра машинознавства та охорони праці, кафедра машинознавства та матеріалознавства.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 13 викладачів, з них: 2 доктори наук, професори; 10 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач.

Напрями наукових досліджень:

  1. Дослідження міцності, надійності, довговічності та енергоощадливості конструктивних елементів технологічних і технічних систем (керівник: док. техн. наук, професор Яким Р.С.).
  2. Розробка плівкових технологій створення функціональних та конструкційних матеріалів (керівник: док. фіз.-мат. наук, професор Вірт І.С.).
  3. Формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання (керівник: канд. пед. наук, доцент Петрицин І.О.).

Особовий склад кафедри

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор. У 2002 році захистив докторську дисертацію “Фотоелектричні властивості вузько щілинних напівпровідникових матеріалів”. Автор 345 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: тонкоплівкове матеріалознавство та лазерні технології: фізико-хімічні основи процесів росту та формування тонких плівок. Оксидні, нітридні та халькогенідні напівпровідники. Твердотільна електроніка. Фізичні основи електронного приладобудування.

Контактні засоби зв’язку:

isvirt@email.ua

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович – доктор технічних наук, професор. У 2012 році захистив докторську дисертацію “Науково-прикладні засади підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт”. Автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: довговічність тришарошкових бурових доліт.

Контактні засоби зв’язку:

jakym.r@online.ua

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович – кандидат технічних наук, доцент. У 1991 році захистив дисертацію “Розрахунок довговічності та міцності лобових дискових шарошок”. Автор 67 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: автоматизація вібраційних технологічних процесів.

Контактні засоби зв’язку:

y.skvarok@gmail.com

Лужецький Василь Степанович

Лужецький Василь Степанович – кандидат технічних наук, доцент. У 2010 році захистив дисертацію “Оцінка міцності та довговічності тривало експлуатованих труб нафтогазопроводів з урахуванням дії корозійно-агресивних середовищ”. Автор 85 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: міцність, надійність та довговічність нафтогазопроводів.

Контактні засоби зв’язку:
vaslu@ukr.net

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. У 2007 році захистив дисертацію “Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію”. Автор 120 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: рекомбінаційні процеси у низькорозмірних структурах на основі кремнію і германію.

Контактні засоби зв’язку:
yu_pavlovskyy@ukr.net

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. У 2010 році захистив дисертацію “Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації”. Автор 76 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: технологія вирощування монокристалічних матеріалів, дослідження властивостей сполук класу А2В6.

Контактні засоби зв’язку:

vpopovych@yahoo.com

Фартушок Ігор Михайлович

Фартушок Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент. У 1994 році захистив дисертацію “Зрiвноваженiсть режимiв трифазних електричних кiл з параметричними елементами”. Автор 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: культура особистої та корпоративної інформаційної безпеки студентів в умовах сучасних високотехнологічних ризиків.

Контактні засоби зв’язку:

fartushok@ukr.net

Чубик Роман Васильович

Чубик Роман Васильович – кандидат технічних наук, доцент. У 2007 році захистив дисертацію “Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин”. Автор 89 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: адаптивне керування процесами у вібраційних технологічних машинах.

Контактні засоби зв’язку:

r.chubyk@gmail.com

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван Осипович – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2002 році захистив дисертацію “Формування у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами нових інформаційних технологій”. Автор 62 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання.

Контактні засоби зв’язку:
petrivan1959@yandex.ru

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівник творчої лабораторії „Мистецька Бойківщина”. У 1998 році захистила дисертацію “Виховання підлітків на традиціях народного декоративно-прикладного мистецтва західної України”. Автор 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методичні основи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику підготовки майбутніх вчителів технологій.

Контактні засоби зв’язку:

nadia.1967@mail.ru

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2002 році захистила дисертацію “Методика вивчення української народної вишивки майбутніми вчителями обслуговуючої праці”. Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методичні основи впровадження сучасних технологій проектування швейних виробів у практику підготовки майбутніх викладачів дисциплін фахової підготовки у галузі легкої промисловості та вчителів технологій за профілем “Швейна справа”.

Контактні засоби зв’язку:
savkalv@mail.ru

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна – кандидат педагогічних наук. У 2011 році захистила дисертацію “Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І.Я. Франка”. Автор 38 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження психолого-педагогічних аспектів виховання у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності.

Контактні засоби зв’язку:
huschak@i.ua

Наконечний Богдан Володимирович

Наконечний Богдан Володимирович – старший викладач кафедри. Працює над дисертаційним дослідженням. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: інвестиційні процеси, відновлення основних виробничих фондів, лізингові відносини, амортизаційна логістика.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри. Кафедра загальнотехнічних дисциплін була створена у 1971 році. Першим завідувачем кафедри було обрано кандидата фізико-математичних наук Ростислава Михайловича Луцишина. У різні періоди кафедру очолювали: М.Й. Теплий (канд. техн. наук) – 1972 – 1983 рр; М.В. Чернець (канд. техн. наук) – 1983 – 1987 рр; М.М. Сиротюк (канд. техн. наук) – 1987 – 1997 рр; Ю.Ю. Скварок (канд. техн. наук) – 1997 – 1999 рр; Р.С. Грабовський (канд. техн. наук) – 1999 – 2010 рр; І.С. Вірт (док. фіз.-мат. наук) – із 2010 року.

У 1971 році розпочалась тісна наукова співпраця кафедри з Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка АН УРСР. У реалізації першої науково-дослідної роботи “Дослідження тріщиностійкості матеріалів бурильних труб” брали участь такі працівники кафедри, як М.Й. Теплий, Л.О. Кульчицький, Й.П. Гординський, М.В. Чернець, Р.Й. Валько та І.Н. Гончаківський. Науково-договірні проблеми, які розв’язував колектив кафедри, включали в себе як теоретичні, так і практичні питання. Результат цієї науково-дослідної співпраці проявився в кількох аспектах. Перш за все ФМІ ім. Г.В. Карпенка АН УРСР сприяв формуванню наукового потенціалу кафедри. Результатом співпраці стали захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук М.Й. Теплим та М.В. Чернецем, на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Й.П. Гординським, Р.С. Грабовським, Ю.Ю. Скварком, П.П. Янівим, А.М. Сиротюком, В.С. Лужецьким.

У вересні 2002 року кафедру загальнотехнічних дисциплін перейменовано у кафедру машинознавства та охорони праці, в 2010 році – у кафедру машинознавства та матеріалознавства, а в 2013 році, унаслідок об’єднання з кафедрою основ технологій, – у кафедру машинознавства та основ технологій.

На кафедрі функціонують: навчальні лабораторії деталей машин, опору матеріалів та теорії механізмів і машин, гідравліки та теплотехніки, електротехніки та електроніки, автотракторних двигунів, матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів, автотракторних шасі, аграрного виробництва, електричних машин, різання матеріалів; кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності; майстерні конструювання, моделювання і технології швейних виробів і технічного обслуговування деталей та ремонту автомобілів.

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальностей “Технологійчна освіта” та “Професійна освіта” і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів, обробка конструкційних матеріалів, теорія механізмів і машин, мехатроніка та робототехніка, технічна механіка, приводи транспортних машин (Р.С. Яким); теоретична механіка, гідравліка, енергетичні машини, імітаційне моделювання технічних систем, охорона праці в галузі, управління якістю, сертифiкацiя (І.М. Фартушок); опір матеріалів, деталі машин, інженерія поверхонь, основи механіки руйнування, триботехнiка, основи охорони праці (В.С. Лужецький); електротехніка та електроніка, історія науки і техніки, експериментальні методи досліджень, фiзико-хiмiчнi процеси у твердих тілах (І.С. Вірт); теплотехніка, основи теплотехніки та гідравліки, сучасні проблеми техніки, охорона праці в освіті (Ю.В. Павловський); різання матеріалів, робочі машини, основи техніки i технологій, різання матеріалів, верстати і інструменти, основи надiйностi i довговiчностi машин, діагностика автомобіля, паливна апаратура двигунів, мiкропроцесорнi системи керування (Р.В. Чубик); конструкція автомобіля, ремонт автомобіля, ремонт автомобільних кузовів (Ю.Ю. Скварок); інформаційні машини та кібернетичні системи, практикум з електротехнічних робіт, основи електротехніки, основи електроніки і мікропроцесорної техніки, виробниче навчання, інформаційні технології в освіті, інформаційно-технічні засоби навчання, сучасні iнформацiйнi технології, електричне та електронне обладнання автомобіля (І.О. Петрицин); взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, (В.Д. Попович); органiзацiя ТО та ремонту автомобiлiв, технічне обслуговування автомобіля, проектування ремонтних підприємств i СТО (Б.В. Наконечний); основи аграрного виробництва, основи фермерського господарства, історія транспорту (А.М. Білинський); безпека життєдіяльності (Ж.М. Гущак); матеріалознавство швейного виробництва, моделювання i художнє оформлення одягу, нові технології швейного виробництва, проектування швейних виробів, спец. моделювання та макетування форми, технологія вигототовлення швейних виробів (Л.В. Савка); ергономіка, етнодизайн одягу (Н.І. Кузан).

Наукова діяльність. У 1984 році на кафедрі було створено спільну з Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка АН УРСР науково-навчальну лабораторію корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів (керівник: канд. техн. наук Р.С. Грабовський). У 2013 році лабораторію реорганізовано у науково-дослідну лабораторію технічної механіки та міцності матеріалів (керівник: канд. техн. наук, доцент В.С. Лужецький). На базі лабораторії проводяться дослідження міцності, надійності, довговічності та енергоощадливості конструктивних елементів технологічних і технічних систем. Основні результати опубліковано у понад 100 наукових працях, отримано більше 20 патентів України на винаходи.

У 2004 році на кафедрі створено науково-дослідну лабораторію електронного матеріалознавства (керівник: док. фіз.-мат. наук, професор І.С. Вірт). У ній інтенсивно проводяться наукові дослідження та виконуються бюджетні наукові проекти. У лабораторії розроблено технологію вирощування тонких плівок напівпровідникових матеріалів та періодичних надструктур із застосуванням сучасних лазерних технологій високих потужностей. Цим методом отримано тонкі плівки як широкощілинних CdS, CdSe, CdTe, ZnO (з рядом магнітних домішок Mn, Co, Cr), так і вузькощілинних напівпровідників HgTe, Hg1-xCdxTe, матеріали перспективні для тонкоплівкових термоперетворювачів, зокрема, Bi2Te3, Bi2Se3, Sb2Te3, Sb2Se3, PbTe, PbSe, SnTe з різною структурою від монокристалічної до аморфної, а також гетероструктури CdTeHgTe i ZnOMgO. Основні результати досліджень проведених у лабораторії опубліковано у понад 100 наукових працях.

На кафедрі систематично діють наукові та методичні семінари.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогічних, природничих та гуманітарних наук

На базі кафедри організовано Міжнародну науково-технічну конференцію „Лазерні технології. Лазери та їх застосування” (2011 р., 2013 р., 2015 р.). Видано наукові збірники:

  1. Лазерні технології. Лазери та їх застосування. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю / за заг. ред. З. Назарчука,І. Вірта. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 162 с.
  2. Laser technologies. Lasers and their application. Materials of International Scientific & Technical Conference. Edited by academician of NAS of Ukraine, dr. sci., prof. Z. Nazarchuk, dr. sci., prof.І. Virt. – Drohobych. – 2013. – 144 p.
  3. Laser technologies. Lasers and their application. Materials of International Scientific & Technical Edited by corr. men. of NAS of Ukraine, dr. sci., prof. F. Sizov, dr. sci., prof. І. Virt. – Drohobych. – 2015. – 150 p.

У 2016 році ліцензовано третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти освітнього ступеня «Доктор філософії» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Співпраця з українськими та зарубіжними установами. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з науковими установами України: Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, Інститутом фізики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників ім. Є. Лашкарьова НАН України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Львівським національним університетом ім. І. Франка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Національним університетом “Львівська політехніка”, а також із зарубіжними науковими осередками: Інститутом фізики ПАН (Польща), Ризьким технічним університетом (Латвія), Жешувським університетом (Польща) та Жешувським технічним університетом ім. І. Лукашевича (Польща).