Кафедра загальної фізики

Кафедра загальної фізики

Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Роман Михайлович

Поштова адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: (03244) 3-54-65.

Кафедра існує з часу заснування Дрогобицького педінституту імені Івана Франка (1940 р).

До 1979 р. кафедра називалася кафедрою фізики.

Попередні завідувачі кафедри:

старший викладач М.Г.Ткачук (1940 – 1960)

доцент А.Д.Шнейдер (1960 – 1968)

доцент І.С.Жмурко (1968 – 1971)

професор Д.І.Цюцюра (1971 – 1985), (1993 – 2000)

доцент М.Г.Андрухів (1985 – 1993)

Професорсько-викладацький склад кафедри:

7 викладачів, з них – 1 доктор фіз.-мат. наук, професор,

6 кандидатів фіз.-мат. наук, 5 доцентів.

Пелещак Роман Михайлович Пелещак Роман Михайлович
завідувач кафедри загальної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор.
Угрин Юрій Орестович Угрин Юрій Орестович
доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.
Даньків Олеся Омелянівна Даньків Олеся Омелянівна
доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.
Британ Віктор Богданович Британ Віктор Богданович
старший викладач кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.
Гадзаман Іван Васильович Гадзаман Іван Васильович
доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.
Станько Микола Григорович Станько Микола Григорович
доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.
Кузик Олег Васильович Кузик Олег Васильович
доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Загальна фізика. Механіка;
 • Загальна фізика. Молекулярна фізика і основи термодинаміки;
 • Загальна фізика. Електрика та магнетизм;
 • Загальна фізика. Оптика;
 • Загальна фізика. Квантова фізика;
 • Фізика;
 • Технологія напівпровідників та напівпровідникових приладів;
 • Фізика напівпровідників і діелектриків;
 • Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка;
 • Сучасні методи дослідження напівпровідників;
 • Електронно-обчислювальна техніка і автоматика;
 • Взаємодія випромінювання з напівпровідниками;
 • Основи сучасної електроніки;
 • Основи технічного конструювання;
 • Напівпровідникове матеріалознавство;
 • Основи векторного і тензорного аналізу;
 • Моделювання економічних, екологічних та фізичних процесів;
 • Біофізика;
 • Синергетика;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Архітектура обчислювальних систем.

Напрями наукових досліджень:

Кафедральна тема: Вирощування та дослідження електричних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, керамічних матеріалів та наногетероструктур на їх основі.

Термін виконання теми: 2016-2020 рр.

Вид роботи:  фундаментальна.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: нові речовини і матеріали.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та  наногетероструктурах на їх основі.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Тема фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету (номер держреєстрації 0114U002615): Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі.

Термін виконання теми: 2014-2016 рр.

Вид роботи:  фундаментальна.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Назва пріоритетного тематичного напряму: Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Тема фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету (номер держреєстрації номер держреєстрації 0116U004736): Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe.

Термін виконання теми: 2016-2018 рр.

Вид роботи:  фундаментальна.

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця, що погоджений  МОН України: Нанофізика і нанотехнології. Фізика  низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Наукові школи:

Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем

(науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри загальної фізики:

 1. На кафедрі загальної фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe.
 2. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnxHg1-xTe, ZnTe, ZnxCd1-xTe.
 3. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів CdTe – ZnTe.
 4. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
 5. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.
 6. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

rpeleshchak@ukr.net