Меню

Бермес Ірина Лаврентіївна

Бермес Ірина Лаврентіївна

БЕРМЕС ІРИНА ЛАВРЕНТІЇВНА – завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію „Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини”.

У 2014 році захистила докторську дисертацію „Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ сторіччя”. Автор понад 115 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: музичне краєзнавство; історія українського хорового мистецтва та хорового виконавства; хорова творчість українських композиторів.

Монографії

 1. Бермес І. Л. Український хоровий спів як соціокультурне явище. – Дрогобич: Посвіт, 2013.

Посібники з грифом МОН України

 1. Бермес І. Л. Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку культури Галичини (від “весни народів” до 1942 р.). – Вид.2-е, доповнене, перероблене : підручник. – Дрогобич : Коло, 2003. – 198 с. [Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-337 від 03.02.2003)].
 2. Бермес І. Л. З історії музичного шкільництва Дрогобиччини 20 – 30-х років ХХ ст.: навчальний посібник. – Дрогобич : Коло, 2007. – 154 с. [Рекомендовно Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1070 від 10.07. 2007 р.)]
 3. Бермес І. Л. Хор “Боян Дрогобицький: історія і сучасність”. – Вид.  2-е, доповнене. – Розділ 1 – Становлення “Дрогобицького Бояна” (1901 ‒ 1944) : навчальний посібник. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 192 с. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти (лист № 1/11-7402 від 06.08.2010 р.)]

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених МОН України

 1.  Бермес І. Л. Секрети педагогічної майстерності Олени Сотничук / І. Л. Бермес // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 2. Бермес І. Л. Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868-1939) / І. Л. Бермес // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту У 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 3. Бермес І. Л. Роман Кухар. – співак і організатор музичного життя української діаспори / І. Л. Бермес // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Мистецтвознавство. – К. – Міленіум, 2015 р. Вип. І (4)
 4. Бермес І. Л. Хоровий спів і ментальність українців / І. Л. Бермес // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Мистецтвознавство. – Вип. 21-22. – 2011.
 5. Бермес І. Л. Хорове мистецтво ХYII – ХYIII ст.: засади функціонування (на прикладі Києво-Могилянської академії) / І. Л. Бермес // Молодь і ринок. – № 9 (80). – 2011.
 6. Бермес І. Л. Іван Снігурський – зачинатель хорової справи в Перемишлі (30-40-і роки ХІХ ст.) / І. Л. Бермес // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 9 (92).
 7. Бермес І. Л. Музична інтонація й інтонування: історико-теоретичний аспект / І. Л. Бермес // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.  ‒  Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип.17 /За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ. – 2011. – Т.1.
 8. Бермес І. Л. Прикмети української народної пісні “Не бий мене, мужу, вночі” в хоровому опрацюванні М.Колесси / І. Л. Бермес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. –  № 2. –  2011.
 9. Бермес І. Л. Глухівська співоча школа як підгрунття вітчизняної професійної вокально-хорової освіти у ХVІІІ столітті / І. Л. Бермес // Наукові записки Тенопільського Нац. пед. ун-ту. Серія: мистецтвознавство. –Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч.2.
 10. Бермес І. Л. Співоче товариство “Дрогобицький Боян”: тяглість традицій / І. Л. Бермес // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип.18 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2012. – Т.1.
 11. Бермес І. Л. Михайло Вербицький і Віктор Матюк: спадкоємність художньо-естетичних традицій / І. Л. Бермес // Вісник Прикарпатського університету. Випуск 24-25. – Івано-Франківськ, 2012.
 12. Бермес І. Л. Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868-1939) / І. Л. Бермес // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту У 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 13. Бермес І. Л. Поезія І. Франка “Червона калино, чого в лузі гнешся?” в хоровій версії М. Ластовецького: особливості прочитання / І. Л. Бермес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Т., 2014. ‒ Т 2.
 14. Бермес І. Л.  “Золотоверхий Київ” у фестивальному русі України періоду державної незалежності / І. Л. Бермес // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. ‒ Вип. 20. – Т. 1.
 15. Бермес І. Л. Українські народні пісні як об’єкт наукової рефлексії / І. Л. Бермес // Музикознавчі студії: Збірник наукових праць Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та національної музичної академії ім. П. Чайковського. – Луцьк, 2014. – Вип. 13.
 16. Бермес І. Л. До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід) / І. Л. Бермес // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127).
 17. Бермес І. Л. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні / І. Л.   Бермес // Культурологічна думка: щорічник наукових праць. – Київ: 2015. – №8. – С. 150 – 155.
 18. Бермес І. Л. Хоровий рух у Наддніпрянській Україні як фактор само ідентифікації українців у ХІХ столітті // І. Л. Бермес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство – Тернопіль: 2015. –  №1. С. 33 – 40.
 19. Бермес І. Л. Хорова музика в дзеркалі фестивалю «Музичні прем’єри сезону» / І. Л. Бермес  // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 30. С. 75 –  80.
 20. Бермес І. Л. Репертуар дитячого хору як педагогічна проблема / І. Л. Бермес // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2015. − №9 (128). – С. 15 – 20.
 21. Бермес І. Л. Концерти хорової музики у проектах міжнародного фестивалю «Київ-Музик-Фест»: культуро творча сутність / І. Л. Бермес // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. 2015. Вип. 16. С. 125–137.

Публікації у наукових виданнях

 1. Бермес І. Л. Василь Барвінський і Микола Колесса / І. Л. Бермес // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура.: Збірник наук.праць. Дрогобич:Посвіт, 2012. – С.78 – 88.
 2. Бермес І. Л. Мій учитель Орест Яцків / І. Л. Бермес // Орест Яцків: Спогади. Матеріали. Статті / упор. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 416с. С. 130 –
 3. Бермес І. Л. Соломія Крушельницька та Михайло Павлик (взаємини в контексті їхнього епістолярію) / І. Л. Бермес // Соломія Крушельницька та українська духовність. – Тернопіль: Астон, 2012. – С.153-176.
 4. Бермес І. Л. Перші уроки Романа Сов’яка / І. Л. Бермес // Роман Сов’як митець і людина / Ред.-упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 5. Бермес І. Л. Активізація музичного життя Дрогобиччини в 20-30-х роках ХХ ст. / І. Л. Бермес // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25-27 березня 2015 р.)
 6. Бермес І. Л. Батько галицької музики / І. Л. Бермес // Яворівщина. – 2015. ‒ № 18‒19. – 5 березня. – С. 4. № 20‒21.
 7. Бермес І. Л. Хор української гімназії ім.І. Франка (30-і рр. ХХ ст.) Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр. / І. Л. Бермес  // Упоряд. Л. Дутко-Слонська та ін Дрогобич: Посвіт, 2014.
 8. Бермес І. Л. “Бояни” – подвижники культурного життя східної Галичини в першій третині ХХ ст. / І. Л. Бермес // Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Стрий, 2013.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Бермес І. Л. Михайло Вербицький і музичний романтизм / І. Л. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 13.
 2. Бермес І. Л. Роман Кухар – співак і організатор музичного життя української діаспори  / І. Л. Бермес //Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К.: Міленіум, 2015. Вип. 1 (4).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Бермес І. Л. Професіоналізація музичного життя Дрогобиччини у 20-30-х роках ХХ ст. / І. Л. Бермес // Pograniche:roczniknaukowy. –Lublin-Дрогобич, 2012. ‒ №4. – S.153-173.
 2. Бермес І. Dziatalnosc «Bojana Borystawskiego» jako czynnika kulturologicznego ziemi drohobyckiej / І. Бермес // Musica Galiciana Tom XIV wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. Rzeszow C. 315 – 324.
 3. Бермес І. Л. Професіоналізація музичного життя Дрогобиччини у 20-30-х роках ХХ ст. / І. Л. Бермес // Pograniche: roczniknaukowy. – Lublin-Дрогобич, 2012. ‒ №4.