Меню

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна

ГНАТІВ ЗОРЯНА ЯРОСЛАВІВНА – кандидат філософських наук, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію ”Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії”.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор 45 – публікації.

Сфера наукових зацікавлень: міждисциплінарність як сучасний принцип навчання; проблеми національного вектору модернізаційного процесу розвитку сучасної музичної педагогіки.

Монографії

 1. Мистецтво. Творчість. Виховання: монографія / П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 168 с.

Посібники з грифом університету

 1. Гушоватий П. В., Гнатів З. Я (упор.) Хорове мистецтво України та його подвижники // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2011. – 270с.
 2. Гнатів З. Я. Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів // методичні рекомендації. Випуск ІІІ. [упор. З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 74с.
 3. Гнатів З. Я., Добуш Ю. В. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори) [упор. З.Гнатів, Ю.Добуш]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 72с.
 4. Гнатів З. Я., Сможаник О. С. Хоровий клас і практикум роботи з хором: методичні рекомендації до проведення занять [упор. З.Гнатів, О.Сможаник]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 32 с.
 5. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори). / [Упоряд. Ю. Добуш, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – 54 с.

 Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Гнатів З. Я. Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 2 (73). – С.117-121.
 2. Гнатів З. Я. Християнські засади музичного мистецтва України в сучасному освітньо-виховному процесі / З. Я. Гнатів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип.32. – Ч.2. – С.60-64.
 3. Гнатів З. Я. Духовний вимір музичної культури України на рубежі ХІХ-ХХст. як предмет соціально-філософського аналізу / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок. – 2011. – №-9 (80) – С.154-158.
 4. Гнатів З. Я. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософського аналізу : постановка проблеми / З. Я. Гнатів // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць [відп. ред. В. В. Лях]. – К.: Укр. центр дух. культури, 2011. – Вип. 10. – С. 198-205.
 5. Гнатів З. Я. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії: теоретико-методологічні аспекти проблеми / З. Я. Гнатів // Нова парадигма. ‒  / [голов. ред. В. П. Бех.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 102. – С. 31-42.
 6. Гнатів З. Я. Есхатологічно-сотеріологічні мотиви у знакових системах української культури / З. Я. Гнатів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. / [редкол. В. П. Андрущенко та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26 (39). – С. 358-363.
 7. Гнатів З. Я. Наратив Біблії в екзистенційно-кордоцентричних мотивах української культури / З. Я. Гнатів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філософські науки. №15. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ „Вежа”, 2011. – С. 22-26.
 8. Гнатів З. Я. Провіденціальні ідеї в українській політичній символіці (до проблеми біблійних мотивів в українській культурі) / З. Я. Гнатів // Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2012. – №1 (43). – С. 136-140.
 9. Гнатів З. Я. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106). – С. 106 – 110.
 10. Гнатів З. Я. Релігійна стрижнева основа в українській культурі та освіті: духовний пошук, національний досвід, філософська традиція / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – 99-103.
 11. Гнатів З. Я. Сакральна тематика у творчості українських композиторів 2 пол. ХІХ – поч. ХХст. / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний журнал]. Дрогобич, 2012. – 12 (95). – С.118-126.
 12. Гнатів З. Я. Неотомістичні пошуки «інтегрального гуманізму» у сучасних модернізаційних суспільно-політичних процесах України / З. Я. Гнатів // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол.ред В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№2). – С.419-423.
 13. Гнатів З. Я. Осмислення буття феноменів сакрального і світського в культурі / З. Я. Гнатів // Практична філософія. – Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2013. – №1. – С. 114-118.
 14. Гнатів З. Я. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] / З. Я. Гнатів // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В.  2014.  Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 15. Гнатів З. Я. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110). – С. 112-116.
 16. Гнатів З. Я. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології / З. Я. Гнатів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4. – С. 147 – 151.
 17. Гнатів З. Я. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106). – С. 106 – 110.
 18. Гнатів З. Я. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] / З. Я. Гнатів // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. 2014. Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 19. Гнатів З. Я. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті / З. Я. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110). – С. 112-116.
 20. Гнатів З. Я. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології / З. Я. Гнатів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4. – С. 147 – 151.
 21. Гнатів З., Сможаник О. Образно-символічна та інформаційна наповненість українських народних пісень (На прикладі «Гей, пливе кача по Тисині») / З. Гнатів, О. Сможаник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 12 (119). – С. 80 – 84.
 22. Гнатів З. Я. Національний вектор розвитку сучасної мистецької освіти / З. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. − №8 (127). – С.54 – 58.

Публікації у наукових виданнях

 1. Гнатів З. Я. Модус кордоцентризму як біблійний мотив у знакових системах української культури: історичний аспект. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2011. – С.106-109
 2. Гнатів З. Я. Часовий вимір мотиву месіанства України в знакових системах національної культури. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань ”Гуманізм.Людина.Час”, 21-22жовтня 2011р./ Відп. за випуск проф. В.Здоровенко. – Дрогобич:„Швидкодрук”, 2011 ‒ С.160-164
 3. Гнатів З. Я. „Філософія серця”: модус життя і безсмертя // Збірник праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С. 18-22.
 4. Гнатів З. Я. Проблема біблійних мотивів в теорії модернізації українського суспільства // Простір і час сучасної науки : зб. матеріалів VІІІ Міжнародної інтернет-конференції 19-21 квітня 2012 р. Частина 4. – Київ, 2012. – С. 62-64.
 5. Гнатів З. Я. „Філософія серця” як біблійний мотив у ціннісно-смислових спектрах соціальної реальності // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць [за заг. ред. к. філос. н. Журби М. А.]. – Частина 1. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 112-115.
 6. Гнатів З. Я. З молитвою у вічність / о.Данило Роздольський. Панахида /Упор П.Гушоватий, В.Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С.3-4.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гнатів З. Я. Диригентсько-хорова підготовка у фаховому становленні вчителів музичного мистецтва: трансформація культурно-освітнього досвіду // Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (9 октября 2013 г., Екатеринбург-Бирск) / Под ред. Л.В.Моисеевой, О.С.Батуриной. – М.: Научн. технологии, 2013. – С. 184 – 189.