Меню

↑ Повернутись до Наука в університеті

Положення про НДС

Затверджено

наказом ректора ДДПУ

від 22.02.2007р. № 4-кн

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідний сектор

 

1. ВСТУП

         1.1. Положення про науково-дослідний сектор (далі – Положення) регламентує права, обов’язки, відповідальність і взаємодію науково-дослідного сектора (НДС) з іншими підрозділами Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР),  технологічних, проектно-конструкторських, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також надання наукових чи  науково-технічних постуг та виконання інших робіт в сучасних умовах фінансування і господарювання.

         1.2. Положення розроблено відповідно до вимог державних і галузевих нор­мативно-правових і методичних документів.

         1.3. Положення вводиться з метою упорядкування фінансово-господарської діяльності НДС, забезпечення ефективної наукової, науково-технічної діяльності (ННТД) університету, підвищення зацікавленості співробітників у якісному виконанні робіт та впровадження  їх результатів у виробництво та соціальну сферу.

         1.4. При зміні умов фінансово-господарської діяльності НДС чи ННТД університету до Положення можуть вноситися зміни,  доповнення і уточнення, що затверджуються ректором ДДПУ.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         2.1. НДС ДДПУ є структурним підрозділом університету, що створений для організації виконання НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, власних ко­штів університету, коштів підприємств і організацій на госпдоговірних умовах, за рахунок грантів та коштів, що виділяються на реалізацію різноманітних проектів і програм, в тому числі міжнародних. НДС є науковим підрозділом університету, не має самостійного балансу і статусу юридичної особи.

2.2. У своїй діяльності НДС керується вимогами Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” та іншими державними нормативно-правовими документами, що регламентують організацію  ННТД у вищих навчальних закладах, а також Статутом університету та цим Положенням.

2.3. Метою функціонування НДС є організація виконання НДДКР на основі вдосконалення ННТД університету, що забезпечує:

– одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового і технологічного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

– розвиток і більш повне використання науково-технічного потенціалу університету, збільшення його внеску в прискорення науково-технічного розвитку в різних галузях економіки і соціальної сфери, поглиблення інтеграції науки і освіти в сучасних умовах;

– підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі студентів в НДДКР, сприяння розвитку наукової і технічної творчості майбутніх вчителів;

– розвиток матеріальної бази університету;

– організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво і навчальний процес.

2.4. НДС відповідно до покладених задач:

– розробляє проекти планів НДДКР університету;

–    організовує виконання НДДКР на сучасному науково-технічному рівні, забезпечує їх високу ефективність;

–    організовує експертизу і відповідне обговорення тематики держбюджетних і госпдоговірних досліджень, проміжних і заключних звітів виконуваних НДДКР;

–    здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням НДДКР, відповідність їх затвердженим технічним завданням;

–    здійснює інформаційне обслуговування, проводить техніко-економічний аналіз результатів виконання НДДКР, готує пропозиції щодо впровадження результатів закінчених робіт;

– контролює відповідність наукових звітів та іншої науково-технічної і конструкторської документації, що вимагається у процесі виконання НДДКР, діючим стандартам та іншим нормативним документам;

– здійснює облік і звітність з виконуваних НДДКР та результатів їх впровадження у виробництво і навчальний процес.

         2.5. Структура НДС та посадові інструкції співробітників затверджуються ректором університету.

         2.6. Основними завданнями НДС у сфері ННТД університету є:

2.6.1. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.

2.6.2. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань осві­ти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

2.6.3.  Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

2.6.4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукової діяльності.

2.6.5. Сприяння підготовці в університеті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

2.6.6. Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

2.6.7. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок у промисловості.

2.6.8. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.

2.6.9. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.

2.6.10. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази ДДПУ та ефективне її використання.

2.6.11. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науковців ДДПУ через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

2.6.12. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.

2.7. Діяльність НДС забезпечується за рахунок державних і позабюджет­них коштів, та коштів, зароблених шляхом реалізації наукової та науково-технічної продукції.

2.8. До наукової та науково-технічної продукції відносяться: результати закінчених НДДКР, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також результати інших робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання; фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку; прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей; наукові і науково-технічні послуги за умовами, передбаченими в господарських угод та прийняті замовником.

2.9. НДС бере участь в розробці планів, укладанні договорів, керуючись державними замовленнями, лімітами і нормативами, а також замовленнями споживачів.

 

3. ФІНАНСУВАННЯ

3.1. Для здійснення ННТД в НДС запроваджується принцип багатоканального фінансування, у тому числі з використанням можливостей, які надає входження України в міжнародний науковий простір.

3.2. Джерелами фінансування є кошти державного бюджету, кошти, одержані на виконання НДДКР, надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб та інші джерела відповідно до чинного законодавства.

3.3. Наукові дослідження і розробки ДДПУ, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки України за відповідною бюджетною програмою.

3.4. Фінансово-господарська діяльність НДС здійснюється на підставі затверджених Міністерством освіти і науки України кошторисів за відповідними бюджетними програмами.

3.5. Кошторис є основним плановим документом, який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

3.6. Планування витрат на проведення НДДКР здійснюється на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році.

3.7. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з виконанням НДДКР або наданням платних послуг у сфері ННТД, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 (із змінами), та інших актуальних нормативно-правових актів.

3.8. НДДКР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації  у встановленому порядку.

 

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

         4.1. Планування наукових досліджень в НДС здійснюється відповідно до основних наукових напрямків, що визначаються Міністерством освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, а також розробляються ДДПУ, виходячи з профілю підготовки фахівців та з урахуванням стану і перспектив розвитку досліджень у відповідних галузях науки і техніки, кадрового забезпечення, матеріальних і фінансових затрат.

4.2. Основою планування  діяльності НДС є річний тематичний план НДДКР як складова частина плану ННТД університету. Відбір тем для включення в річний план проводиться на конкурсній основі з урахуванням наукової, господарської і соціальної значущості запланованих робіт, можливості їх використання у навчальному процесі, наявності наукового доробку, необхідної матеріально-технічної бази, трудових і фінансових ресурсів. Конкурсний відбір проектів фундаментальних досліджень та прикладних розробок, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, проводиться за порядком, визначеним Міністерством освіти і науки України. Робота з відбору тематики наукових досліджень проводиться при активній участі наукової громадськості університету в умовах широкої гласності.

4.3. Річний тематичний план НДДКР включає відповідні етапи завдань календарних планів виконуваних тем та очікувані результати у поточному році, а також додаткові дослідження і розробки, які не ввійшли до календарних планів при їх формуванні, обсяги фінансування, терміни виконання робіт та підстави для виконання НДДКР.

4.4. Заключні, проміжні та анотовані звіти про виконані НДДКР чи їх окремі етапи оформляються у встановленому порядку і  повинні містити, зокрема, результати виконаних досліджень, що дозволє оцінити економічний або соціальний ефект від впровадження результатів роботи. Текст, ілюстрації та інші матеріали звіту можуть бути використані авторами при підготовці друкованих праць (монографій, підручників, статей тощо), а також дисертацій. У цих випадках допускається збіг авторських текстів та інших матеріалів.

4.5. Отримані результати із завершених НДДКР чи їх окремих етапів (згідно з календарним планом виконання робіт) підлягають обов’язковому обговоренню на засіданнях відповідних кафедр.

4.6. Порядок приймання звітів із завершених госпдоговірних робіт визначається спільно з замовником робіт. Господарський договір вважається виконаним з боку ДДПУ за наявності прийнятого і затвердженого заключного (інформаційного) звіту і акту прийому-передачі.

4.7. НДС подає до Міністерства освіти і науки України річний звіт про ННТД університету за формами і в терміни, встановлені міністерством.

4.8. НДС забезпечує своєчасність і достовірність звітності з ННТД університету, що надається за встановленими формами в органи Держкомстату України.

 

5. ВИКОНАВЦІ  НДДКР ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ

         5.1. НДДКР в НДС виконуються:

– штатними науковими, науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та іншими фахівцями НДС університету;

– працівниками, що здійснюють організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації;

– професорсько-викладацьким та керівним складом ДДПУ на умовах сумісництва;

– студентами університету у вільний від навчання час;

– аспірантами (докторантами) університету у вільний від навчання час.

До виконання НДДКР на умовах сумісництва можуть також залучатися:

– навчально-допоміжний персонал та інші фахівці ДДПУ;

– працівники сторонніх підприємств організацій чи установ.

5.2. Виконавці НДДКР проводять дослідження і розробки відповідно до національних, державних, галузевих програм і проектів, тематичних і координаційних планів, договорів, завдань (технічних завдань), індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну ефективність наукових і науково-практичних результатів.

5.3. Особи з числа професорсько-викладацького складу у випадку невиконання ними  планових завдань з навчальної, методичної чи наукової кафедральної роботи, а також ті, що знаходяться у творчих відпустках, до виконання НДДКР на умовах сумісництва не допускаються.           Аспіранти (докторанти) беруть участь у виконанні НДДКР у вільний від навчання час за згодою їх наукових керівників і за умови успішного виконання індивідуального плану.

Студенти можуть залучатися для виконання НДДКР за умови успішного виконання навчального плану.

5.4. Залучення керівного і професорсько-викладацького складу, аспірантів (докторантів) інженерно-технічних працівників та інших осіб до виконання НДДКР за сумісництвом здійснюється на основі трудових контрактів, що укладаються ними з ректором (проректором з наукової роботи університету).  Прийняття їх на роботу оформляється наказом ректора.

5.5. Аспіранти і студенти в канікулярний період можуть бути зараховані для виконання НДДКР на повну ставку. Загальна тривалість роботи за сумісництвом зазначених працівників, а також аспірантів і студентів не повинна перевищувати одинадцяти місяців у календарному році.

5.6. НДС самостійно визначає загальну чисельність працівників, що виконують НДДКР, включаючи працівників апарату управління. Штатний розпис з бюджетного фінансування затверджується Міністерством освіти і науки України, а з позабюджетного фінансування – ректором ДДПУ.

5.7. Оплата праці усіх працівників НДС здійснюється згідно з діючим законодавством України.

5.8. Відпустки працівникам НДС, які працюють за сумісництвом, надаються одночасно з відпусткою за основним місцем роботи і оплачуються згідно з діючим законодавством.

 

6. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  НДС

            6.1. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію НДС приймає ректор університету.

6.2. Реорганізація і припинення діяльності НДС здійснюється за порядком, встанов­леним відповідними нормативно-правовими документами.