Меню

Комп’ютерних телекомунікацій (НДЛ ЛаКТел)

Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних телекомунікацій

 (НДЛ ЛаКТел)

 

Керівник НДЛ ЛаКТел: Проць Р.І., начальник НДС

НДЛ ЛаКТел було створено наказом ректора № 42 від 12 березня 1998 р. з метою:

– структурної перебудови діяльності університету (на той час – інституту) в напрямі формування передумов створення українського науково-освітнього середовища, згідно з проектом, підтриманим Міністерством у справах науки і технологій, Міністерством освіти, Національним космічним агентством та Державним комітетом зв’язку, на виконання Указу Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року “Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин”;

– ефективного використання наукового потенціалу університету для розв’язання наукових i науково-технічних проблем передачі інформації через локальні та глобальні комп’ютерні мережі, що відповідає загальним тенденціям інформатизації суспільства;

– забезпечення умов для підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання інформаційних ресурсів глобальної комп’ютерної мережі Internet в навчальному процесі, науковій діяльності та організаційному управлінні діяльністю університету;

– вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, автоматизації наукової та освітньої діяльності, підвищення конкурентоспроможності наукових, технологічних та методологічних розробок.

Головними завданнями ЛаКТел при її створенні було визначено:

– створення регіонального вузла мережі Internet, його обслуговування та перспективна розбудова;

– створення та супроводження власного домену в мережі Internet;

– створення та обслуговування локальних комп’ютерних мереж типу intranet і під’єднання їх до мережі Internet;

– освоєння найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної мікроелектроніки, зокрема, в галузі персональних комп’ютерів та засобів їх об’єднання в локальні та глобальні мережі;

– надання доступу до інформаційних ресурсів та послуг глобальної комп’ютерної мережі Internet науковим, навчальним, господарським та іншим структурним підрозділам університету, а також стороннім юридичним та фізичним особам.

Дiяльнiсть ЛаКТел регламентується фінансово-господарським, трудовим законодавством, нормативними актами, постановами, розпорядженнями та iнструкцiями, що діють в системі Мiнiстерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також Положенням про НДЛ ЛаКТел та Статутом університету.

До виконання робіт в НДЛ ЛаКТел залучаються наукові, інженерно-технічні, педагогічні та інші працівники, студенти i аспіранти університету, а також працівники сторонніх підприємств i організацій, при наявності у них потрібної кваліфікації. Зарахування працівників на роботу в ЛаКТел як на умовах сумісництва, так i на постiйнiй основі на пiдставi трудового контракту.

Фінансово-господарська діяльність НДЛ ЛаКТел будується на госпдоговiрних засадах i регламентується нормативними документами, що діють в НДС ДДПУ. Фінансування робіт, що виконуються в НДЛ ЛаКТел, проходить як за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для проведення фундаментальних i пошукових наукових досліджень, а також господарської діяльності університету, так i за рахунок коштів, що поступають згідно з угодами від замовників виконуваних робіт, чи з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

Обладнання, необхідне для діяльності ЛаКТел, надається як університетом, так i сторонніми юридичними та фізичними особами на умовах, що погоджуються у кожному конкретному випадку зокрема.

НДЛ ЛаКТел підзвітна адміністрації університету у встановленому для структурних пiдроздiлiв порядку.

У підпорядкування НДЛ ЛаКТел надано Загально-університетський Інтернет-клас.

Контактна інформація:

НДЛ ЛаКТел: вул.Івана Франка, 36/1, тел. 3-33-32, e-mail administrator@drohobych.net

Інтернет-клас: вул.Івана Франка, 36/3

            Матеріально-технічне забезпечення.

НДЛ ЛаКТел та Інтернет-клас розташовані у 2-х окремих університетських корпусах НДС, наданих для здійснення визначеної статутної діяльності. У цих корпусах функціонують і інші структурні підрозділи НДС. Зважаючи на важливість виконуваних завдань, електричне живлення корпусів НДС здійснюється від окремої трансформаторної підстанції.

НДЛ ЛаКТел займає 4 службові кімнати та 2 допоміжні приміщення загальною площею близько 120 кв.м. З метою забезпечення надійного функціонування університетського Інтернет-вузла та університетської комп’ютерної мережі, одна із службових кімнат облаштована як технічне приміщення, де розташовано необхідне телекомунікаційне і комп’ютерне обладнання та куди під’єднано усі зовнішні та внутрішні канали зв’язку. На сьогодні це: 3 спеціалізовані сервери, 1 робоча станція, маршрутизатори, комутатори, модеми та інше обладнання.

Для оперативного та ефективного виконання поставлених завдань працівниками НДЛ ЛаКТел використовується 6 робочих станцій (персональних комп’ютерів), об’єднаних в локальну комп’ютерну мережу, а також необхідна телекомунікаційна та оргтехніка. Усе це обладнання розташовано у 3-х службових кімнатах.

Загально-університетський Інтернет-клас займає 1 загальну кімнату (клас), 1 службове та 1 допоміжне приміщення, загальною площею близько 60 кв.м. У Інтернет-класі облаштовано 10 робочих комп’ютерних місць, об’єднаних локальною комп’ютерною мережею та доступом до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Особливістю створених робочих комп’ютерних місць загально-університетського Інтернет-класу є використання 5-ти термінальних станцій, що обслуговуються одним із серверів НДЛ ЛаКТел. На інших 5-ти робочих місцях використовуються персональні комп’ютери.