Меню

Науково-дослідний центр “Механіка деформівного твердого тіла” (НДЦ МДТТ)

Керівник :Чернець Мирон Васильович –  проректор з наукової роботи (2005-2012 р.р.), проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений діяч науки і техніки України; доктор технічних наук, професор, доктор габілітований, професор Республіки Польщі.

Напрями досліджень:

  1. Механіка деформівного твердого тіла
  2.  Тертя і зношування в машинах

Тематика  досліджень:

1. Математичне моделювання кінетики контактної взаємодії трибосистем ковзання; методологія розрахунку їх довговічності і зношування.

2. Розроблення методів оцінки параметрів контакту у циліндричних з’єднаннях з урахуванням технологічної некруглості.

3. Розроблення інженерних методів оцінки зношування і довговічності рухомих циліндричних з’єднань.

4. Розроблення методів прогнозування міцності зношування та довговічності зубчастих передач (циліндричних, конічних, черв’ячних) з урахуванням коригування зачеплення і зміни умов контакту зубів у процесі експлуатації.

5. Розроблення математичних моделей для оцінки стійкості при зношуванні озброєння бурових доліт та шарошок тунелепрохідницьких машин; створення методів оптимізації процесу буріння та конструкції цих породоруйнівних інструментів з урахуванням зношування.

6. Експериментальна оцінка зносостійкості конструкційних матеріалів.

Історична довідка

У 1983 р. на кафедрі загальнотехнічних дисциплін було сформовано  наукову группу під керівництвом завідувача кафедрою к.т.н., доц. Чернеця М.В., яка розпочала активно працювати над вирішенням актуальних  наукових  та прикладних проблем механіки деформівного твердого тіла, тертя і зношування в машинах.

У січні 1990 р. було створено спільну науково – дослідну лабораторію контактно – фрикційної міцності матеріалів між Фізико – механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка  АН УРСР і Дрогобицьким державним педагогічним інститутом ім. Івана Франка. ЇЇ завданням був розвиток науково-дослідних робіт у галузі механіки контактно-фрикційної взаємодії деформівних тіл, прискорення зв’язку науки з виробництвом стосовно виробничих потреб Дрогобицького долотного і автокранового заводів та інших промислових підприємств регіону, розширення  взаємодії вузівської і академічної науки.

У травні 2007 р. було створено на базі вказаної лабораторії та спільної науково – дослідної лабораторії матеріалів мікротвердотільної електроніки НАН та МОН України Науково – дослідний центр ,,Фізики та механіки твердого тіла“.

У червні 2011 р. виокремлено зі НДЦ ,,ФМТТ“  Науково – дослідний центр ,,Механіки деформівного твердого тіла“, керівником якого є  д.т.н.,проф.,    Чернець М.В.

Основні наукові результати.

Розроблено базову математичну модель дослідження кінетики зношування при терті ковзання. На її основі побудовано загальну методологію розрахункової оцінки довговічності і зношування трибосистем ковзання.

Для циліндричних з’єднань тіл близьких радіусів розроблено методи оцінки контактних напружень з урахуванням малої технологічної різнотипної некруглості їх контурів. Проведено ґрунтовні дослідження впливу різних видів некруглості на параметри контакту.

Створено інженерні методи розрахункової оцінки ресурсу і зношування циліндричних трибосистем (підшипників ковзання, шарнірних з’єднань, циліндричних напрямних), які враховують малу технологічну некруглість контурів співдотичних деталей. Отримано розв’язки багатьох інженерних триботехнічних задач з оцінки міцності, ресурсу і зношування цих трибосистем ковзання.

Розроблено методи оцінки зношування і довговічності широко застосовуваних у машинах, обладнанні та пристроях різного призначення зубчастих передач (циліндричних, конічних, черв’ячних) з урахуванням конструктивного (коригування зачеплення) та експлуатаційного (зношування зубів) чинників впливу на робочі параметри. Проведено розрахунок таких передач і встановлено вплив зазначених чинників на їх ресурс, міцність і стійкість.

Створено моделі дослідження кінетики зношування та методи оцінки стійкості озброєння бурових доліт і шарошок тунелепрохідницьких комплексів. Розроблено методи оптимізації процесів буріння цими породопрохідницькими інструментами. Проведено прогнозну оцінку їх ресурсу, зношування та ефективності буріння свердловин і гірничих виробок.

Розроблено методику експериментального дослідження опору зношуванню конструкційних матеріалів. Встановлено характеристики зносостійкості широкої гами різного виду конструкційних матеріалів при основних видах тертя ковзання: сухого, абразивного, гідроабразивного, граничного.

 Кількісні результати

Опубліковано 220 наукових праць:

– Монографій і науково – технічних видань – 20, в т.ч. іноземною мовою – 4,

–          статей у фахових виданнях – 160, з них за рубежем – 68, в т.ч. статей у часописах з імпакт-фактором – 12 та розміщених у науковометричних базах даних – 61,

–          тез доповідей на конференціях – 28,

–          посібників, методрекомендацій – 5.

Виконано наукових проектів та науково-дослідних робіт – 6.

            Інформація про виконані проекти та нуководослідні роботи

1. Новий підхід механіки внутрішнього контакту циліндричних тіл з відхиленнями від колового перерізу в аспекті прогнозування зношування (2004 – 2005 р.р.)

2. Розробка методів оцінки контактної міцності та довговічності циліндричних з’єднань при наявності технологічного огранення контурів (2007 – 2009 р.р.)

3. Розробка узагальнених методів прогнозної оцінки міцності, зношування та довговічності вузлів тертя (ковзання) (2010 – 2011 р.р.)

4. Дослідження впливу коригування зубів тягової передачі локомотива ВЛ-10 на їх контактну міцність, зношування на ресурс передачі (2011 – 2012 р.р.)

5. Розроблення ефективних узагальнених інженерних методів прогнозування довговічності і зношування зубчастих передач (циліндричних, конічних, черв’ячних) (2011 – 2012 р.р.)

6. Розробка блочного експрес – методу розрахунку довговічності і зношування підшипників ковзання з малою технологічною не круглістю контурів (2012 – 2013 р.р.).

Співпраця з вищими навчальними закладами України:

НУ «Львівська політехніка», ФМІ НАН України, Київський національний авіаційний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Співпраця із зарубіжними організаціями: Люблінська політехніка, Жешівська політехніка.