Меню

НГ з проблем моделювання та дослідження регіональних інноваційних структур кафедри інноватики (НГ КІ)

Керівник:Одрехівський Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

Напрями діяльності, тематика досліджень:

 1. Вивчення світового досвіду щодо побудови інноваційних систем різного рівня організації.
 2. Розроблення методології моделювання та дослідження інноваційних систем.
 3. Розроблення моделей національної, галузевих та регіональних   інноваційних систем.
 4. Апробація моделей інноваційних систем та розроблення методики їх організаційного проектування та побудови.

 

Історична довідка:

За період існування наукової групи з проблем моделювання та дослідження інноваційних систем кафедри економічної кібернетики та інноватики виконувались наступні прикладні дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету:

 1. Моделювання рекреаційних інноваційних центрів типу рекропарків, рекрополісів і курортополісів та їх національної мережі (номер держреєстрації 0198U004679).
 2. Екологічний моніторинг рекреаційних ресурсів курортополісу Трускавець» (номер держреєстрації 0100U000176).
 3. Моделювання технологічних змін та інноваційних процесів у рекреаційних інноваційних структурах (на прикладі курортополісу Трускавець) (номер держреєстрації 0100U000177).
 4. Дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки територіальних утворень (номер держреєстрації 0105U001878).
 5. Моделювання, оцінка та прогнозування стану економічної безпеки регіональних агломерацій (номер держреєстрації 0108U000588).

Наукові результати цих досліджень були використані в трьох кандидатських дисертаціях:

 1. Солтисік О.О., 2005 р., Моделювання стратегій сталого розвитку регіону (08.03.02 – економіко-математичне моделювання).
 2. Городиський Т.І., 2008 р., Управління інноваційним потенціалом регіону (08.00.05.-  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
 3. Хомош Ю.С., 2011 р., Формування екологічної культури машинобудівного підприємства (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

 

Співробітники:

Одрехівський Микола Васильович, завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики, доктор економічних наук, професор;

Прикарпатський Анатолій Карольович, професор кафедри економічної кібернетики та інноватики, доктор фізико-математичних наук, професор;

Матковський Роман Богданович, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики, кандидат економічних наук, доцент;

Солтисік Оксана Орестівна, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики кандидат економічних наук, доцент;

Городиський Тарас Іванович, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики кандидат економічних наук;

Хомош Юрій Степанович, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики кандидат економічних наук;

Куценко Ірина Володимирівна, старший лаборант кафедри економічної кібернетики та інноватики.

 

Основні результати:

У результаті дослідження розроблено підходи до побудови національної інноваційної системи України та інноваційних систем нижчих рівнів організації, як складових НІС. Проведено комплексний системний аналіз основних точок зору щодо проблем побудови НІС, здійснено їх критичну оцінку та систематизацію. Проведений аналіз дозволив визначити слабкі та сильні сторони кожної з теорій і на цій основі сформовано загальні підходи до побудови НІС України в сучасних умовах.

Проблема створення національної мережі інноваційних підприємств вимагає дослідження комплексу методологічних, теоретичних, організаційних та економічних аспектів щодо визначення засад побудови національної ІС та провідних положень концепції її розробки. Показано, що національна мережа представляє собою організовану інтеграційну систему, здатну отримувати синергетичний ефект як результат скоординованої діяльності її підсистем та елементів. Методологічні засади побудови НІС передбачають доведення необхідності створення мережі інноваційних підприємств (ІП), визначення можливості її створення та обґрунтування доцільності її організації.

Обґрунтована концепція побудови НІС спирається на ряд принципів, зокрема: функціональність, цілісність та принцип життєздатності. Функціональність та цілісність – системоутворюючі принципи, що визначають цільове призначення системи, виробництво послуг необхідного асортименту та якості, а також місію НІС: створення рентабельної конкурентоспроможної соціально-економічної системи.

Системний підхід до побудови ,ІП і НІС вказує на те, що їх необхідно розглядати як організацію з сукупністю взаємозалежних елементів, до яких належать мета, завдання, структура, технології і люди, орієнтовані на досягнення головної мети системи та проміжних цілей в умовах ринку і постійних впливів зовнішнього середовища, яке змінюється. Тому доведено, що універсальність моделі системи маркетингово-орієнтованого управління ,ІП і на цій основі НІС, та алгоритму її функціонування неможлива, жоден тип моделі та алгоритму не може бути названий кращим з урахуванням різних умов і цілей функціонування ІП. Залежно від умов адаптації ІП та НІС, має розроблятися чи вибиратися найбільш придатний у силу своїх властивостей тип моделі маркетингово-орієнтованого управління та відповідний їй алгоритм функціонування.

Обґрунтовано, що успішне функціонування і розвиток інноваційних структур, які є основою формування інноваційних систем, можна забезпечити шляхом реалізації таких заходів:

а) розроблення чіткої системної державної програми ор­ганізації, розвитку і підтримки інно­ваційних структур із урахуванням ступеня розвитку академічної, вузівської та галузевої науки;

б) зміцнення зв’язків між державними та приватними підприємствами і науковцями, що сприятиме пожвав­ленню ринку інвестиційно-інноваційних та інтелектуальних послуг;

в) сприяння створенню побутової і соціальної інфраструктури;

г) надання допомоги в отриманні початкового капіталу;

д) застосування пільгового фінансування науки в корпоративному секторі;

е) удосконалення системи прийняття управлінських рішень через надання об’єктивної науко­во-технічної інформа­ції про діяльність діючих та новостворених підприємств; є) впровадження міжнародних стандартів системи управління якістю ISO 9001.

 

Короткі звіти з виконуваних робіт:

Анотовані дані з теми НДР: Дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки територіальних утворень, № ДР 0105U001878 (2005-2007р.р.).

а) Мета та предмет дослідження:

Мета дослідження – вивчення складових ЕКБ територіальних утворень та критеріїв прийняття стабілізаційних рішень, структури та змісту інформаційного забезпечення для вибору раціонального рівня параметрів досліджуваної території.

Предмет дослідження – складові ЕКБ.

б) Суть процесу дослідження передбачав розробку методичних підходів щодо оцінки і забезпечення прийнятного рівня показників економічної безпеки території.

в) Основні наукові результати. Вивчено існуючі основні методологічні підходи щодо оцінки рівня показників економічної безпеки території; визначено групи основних показників прийнятного рівня економічної безпеки території; розроблено методологічні підходи до емпіричної оцінки показників основних елементів економічної безпеки території; запропоновано та обґрунтовано економіко-математичні моделі оцінки показників рівня економічної безпеки; проаналізовано методологію забезпечення допустимого рівня показників економічної безпеки.

г) Економічний ефект. Запропоновані  результати дослідження використовуються при розробленні та реалізації інноваційної моделі розвитку територіальних інноваційних структур, зокрема Регіональної агломерації «Дрогобиччина», а також використовуються промисловими підприємствами, державними адміністраціями та природоохоронними органами, науково-дослідними установами та ВНЗ.

 

Анотовані дані з теми НДР:  Моделювання, оцінка та прогнозування стану економічної безпеки регіональних агломерацій, № ДР 0108U000588 (2008-2009р.р.).

а) Мета та предмет дослідження: Метою дослідження є комплексне вивчення еколого-енергетичних, еколого-економічних та соціально-демографічних факторів, що впливають на ЕКБ регіональних агломерацій.

Предмет дослідження – еколого-енергетичні, соціально-економічні та соціально-демографічні фактори впливу на економічну безпеку регіональних агломерацій, їх взаємозв’язки та особливості прояву.

б) Суть процесу дослідження полягає у вдосконаленні методологій та розробці моделей  оцінки існуючого стану територіальних агломерацій з точки зору визначення рівня їх економічної безпеки та прогнозування станів ЕКБ на різних часових горизонтах.

в) Основні наукові результати. У результаті проведених досліджень теоретичних, методологічних та практичних аспектів ЕКБ регіональних агломерацій проаналізовано еколого-енергетичні, соціально-економічні та соціально-демографічні фактори, що впливають на стан ЕКБ таких агломерацій, системно розкрито їх основні показники та розглянуто основні існуючі методи оцінки.

г) Економічний ефект. Запропоновані результати дослідження використовуватимуться при вдосконаленні та реалізації інноваційної моделі розвитку регіональних агломерацій, зокрема Регіональної агломерації «Дрогобиччина», а також при викладанні інноваційних та економіко-математичних  дисциплін у ВНЗ. Основні результати лягли в основі розробленої та апробованої стратегії економічного розвитку Дрогобиччини до 2015 року.

 

Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України:

 1. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України. Тематика співпраці: Побудова національної інноваційної системи.
 2. Інститут регіональних досліджень НАН України. Тематика співпраці: Проблеми організації та інноваційного розвитку агломеративних територіальних утворень.
 3. Інститут економіки та прогнозування НАН України. Тематика співпраці: Моделювання розвитку мезоекономічних систем.
 4. Національний університет „Львівська політехніка”. Тематика співпраці: Побудова галузевих інноваційних систем.
 5. Львівський центр науки інновацій та інформатизації. Тематика співпраці: Побудова регіональних інноваційних систем.

 

Міжнародна співпраця:

 1. Євразійська бізнес та економічна асоціація EBES, Туреччина. Тематика співпраці: Оцінка фінансової безпеки Туреччини: моделювання та прогнозування.
 2. Університет Кейптауна, Південно-Африканська Фінансова Асоціація (SAFA), ПАР. Тематика співпраці: Індекс фінансової безпеки ПАР: моделювання засобами BVAR та нейронних мереж.
 3. Північно-Західний університет в Потчефструмі, ПАР. Тематика співпраці: 1) Моделі сусідства. Марківські випадкові поля. 2) Експертні можливості України: оцінка та прогнозування.
 4. Жешівський університет, Польща; Братіславський економічний університет, Словаччина. Тематика співпраці: Міжнародні наукові дослідження в галузі менеджменту персоналу.

 

Основні наукові праці:

а) монографії:

 

 1. Экономическая безопасность государства: территориальный аспект// Под. ред. М.М. Баб‘яка, И.В. Недина – Дрогобич: Коло, 2006. – 316с.
 2. Одрехівський М.В. Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами: монографія. – Дрогобич, РВ ДДПУ, 2009. –  488 с.
 3. Prykarpatsky A., D. Blackmore, V.Samoylenko. Nonlinear Dynamical System of Mathematical Physics. Spectral and Symplectic Interability Analysis. World Scientific, 2010, 564 pp. (ISBN 981-4327-15-8)

 

 

б) статті у наукових виданнях:

1.      Odrechivskyj M. Babjak M., Matkovskyj R., Bojko O. Problemy ochrony sredoviska naturalnego i stalego rozwoju strefy rekreacijnej Karpat // Zeszyty naukove. – Jaslo, 2006. – Z. 4. – S. 119 – 130.

 1. Одрехівський М.В. Методологія моделювання станів валеологічних технологій та їх економічної ефективності // Міжнародний економічний журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2006. – №3-4(39-40). – С.15-22.
 2. Матковський Р.Б., Одрехівский М.В., Куценко І.В. Теоретические аспекты исследования экономической безопасности территории и природных факторов ее обеспечения // Экономическая безопасность государства: территориальный аспект.// Под ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич: КОЛО. – 2006. -312 с. – С. 54-58
 3. Городиський Т.І. Методика оцінки інноваційного потенціалу регіону // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Вип. 16.6.-Львів: НЛТУУ, 2006.-С.235-241.
 4. Городиський Т.І. Інноваційний потенціал регіону: суть, функції та структура // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 220: В 3-х томах, том 3.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.-С.889-901.
 5. Городиський Т.І. Інноваційний потенціал регіональної агломерації «Дрогобиччина»: особливості формування та реалізації // Науковий вісник: Зб. науково-технічних праць. Вип.16.7.-Львів: НЛТУУ, 2006.-С.249-258.
 6. Городиський Т.І. Основні засади та етапи формування економетричної моделі інноваційного потенціалу регіональної агломерації «Дрогобиччина» // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 221: В 3-х томах, том 3.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.-С.865-875.
 7. Солтисік О.О. Моделювання регіональної економіки з позицій сталого  розвитку // Збірник наукових праць «Моделювання регіональної економіки». – №5. – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – С.3-18.
 8. Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України, 2007. – № 7 (240). – С. 85-97.
 9. Одрехівський М.В. Карпатська валеологічна інноваційна система // Пограниччя. Польща-Україна. Науковий щорічник. – Дрогобич–Люблін, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Люблінський університет Марії Кюрі-Склодовської, 2007. –  № 2. – С. 411 – 421.
 10. Одрехівський М.В. Логістична система валеологічних інноваційних структур // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2007 р.: У 3-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко. // м. Харків: 2007. – Т. 1. – С. 127 – 134.
 11. Одрехівський М.В. Методи та принципи управління валеологічними інноваційними структурами // Міжнародний економічний журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2006 (2007). – №5-6(41-42). – С. 69-81.
 12. Одрехівський М.В. Моделювання систем управління інноваційних структур. // Міжнародний економічний журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – № 3-4. – С. 37-45.
 13. Городиський Т.І., Шеремета І.Я., Мацера С.М. Структура інноваційного потенціалу регіону: засади оптимізації. Kluczowe aspekty naukovej dzialnosci – 2009/ 07-15 stycznia 2009 roku. Volume 3. Ekonomiczne nauki. Przemysl Nauka I studia 2009. С. 57-60.
 14. Одрехівський М.В. Оцінка і прогнозування станів та стійкості розвитку валеологічних інноваційних структур//Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2009.– № 3–4(57-58). – С. 90 – 98.
 15. Одрехівський М.В. Математичні моделі оцінки та прогнозування ефективності інновацій// Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Общ. ред. и предисл. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. Ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2009. – Спец. Выпуск. – С. 37 – 44.
 16. Одрехівський М.В. Концептуальні засади маркетингово-орієнтованого управління регіональними інноваційними підприємствами// Нове в економічній кібернетиці : зб. наук. ст.. / під загал. ред. Ю. Г. Лисенко ;  Донецький нац.. ун-т. – Донецьк: «Юго-Восток», 2010. – Випуск 2: Сучасні моделі й методи управління інноваційними підприємствами. – С. 66 – 75.
 17. Солтисік О.О. Системне моделювання регіональної економіки з позиції сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України – 2010.- Випуск 20.10.- с.242-247
 18. Солтисік О.О. Модель структури соціально-економічної системи // Науковий вісник НЛТУ України – 2010.- Випуск 20.11. С.218-223
 19. Одрехівський М.В. Інтелектуалізація організаційного моделювання інноваційних структур // Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – № 1–3(61–63). – С. 95 – 101.
 20. Одрехівський М.В. Методи економіко-математичного аналізу розвитку рекреаційних інноваційних підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 8(150). – Ч. 1. – С. 193 – 198.
 21. Матковський Р.Б. Теоретичні засади розвитку мезоекономічних систем // Економіка і прогнозування . – 2010 . – N4 . – С.9-21.
 22. Одрехівський М.В. Методологічні підходи до побудови моделей інтеграції інноваційних структур у економіку регіонів // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.01. – С. 240 – 248.
 23. Одрехівський М.В. Еколого-економічні проблеми інтеграції інноваційних структур в економіку регіонів // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.02. – С. 93 – 102.
 24. Одрехівський М.В. Ефективність нововведень у рекреаційних інноваційних підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. –  Вип. 21.09. – C. 50 – 58.
 25. Одрехівський М.В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки // Регіональна економіка, 2011. – № 2. – С. 69 – 77.
 26. Одрехівський М.В., Угрин Л.Є. Концептуальний підхід до побудови життєздатних програмних систем організаційного моделювання інноваційних підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – № 2(156). – Ч. 1. – С. 208 – 212.
 27. Одрехівський М.В., Угрин Л.Є. Методи економіко-математичного аналізу розвитку інноваційних підприємств // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2011. – С. 107 – 113.
 28. Солтисік О.О. „Модель структури соціально-економічної системи” – Науковий вісник НЛТУ України, випуск 20.11 – 2011 р. ст.218-223
 29. Одрехівський М.В. Інтелектуалізація організаційного моделювання інноваційних структур // Нове в економічній кібернетиці: зб. наук. ст.. / під загал. ред. Ю. Г. Лисенко ;  Донецький нац. ун-т. – Донецьк: «Юго-Восток», 2011. – Випуск 2: Сучасні моделі й методи управління інноваційними підприємствами. – С. 28 – 40.
 30. Хомош Ю.С. Проблеми формування екологічної культури машинобудівних підприємств // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка.  – №3’2011 [22].  – С. 61-64.
 31. Солтисік О.О. Прогнозування розвитку регіону на основі просторово-станових моделей//Науковий журнал Бізнес-інформ „Розвиток інформаційних технологій і небезпеки, сформовані в суспільстві”. – 2012. – №4. – С.100-104
 32. Одрехівський М.В. Показники оцінки економічної ефективності інновацій // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. –  Вип. 22.3. – C. 308 – 315.
 33. Одрехівський М.В., Наконечний Б.В. Економічний аналіз показників оцінки економічної ефективності інновацій       // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 2012. – С. 131 – 138.
 34. Хомош Ю.С. Підготовка менеджера з природоохоронної діяльності в контексті розвитку екологічної культури підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. – № 11 (182). – Ч.1. – С.503 – 508.
 35. Хомош Ю.С. Сучасна модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 534 – 540.
 36. Прикарпатський А.К.On the Complete Integrability of a One Generalized Riemann Type Hydrodynamic System, D. Blackmore and other, http://arxiv.org/abs/1204.0251, Apr 2012
 37. Прикарпатський А.К On local convexity of nonlinear mappings between Banach spaces, Central European Journal of Mathematics, 2012, Volume 10, Number 6, Pages 2264-2271, arXiv:submit/0473505 [math.GM] 12 May 2012 (with T. Banakh and other)
 38. Прикарпатський А.К Isospectral integrability analysis of dynamical systems on discrete manifolds. Opuscula Mathematica, Vol. 32 No. 1 2012, p. 39-64 (with D. Blackmore and other)

 

Контактна інформація:  e-mail  innovatyka@gmail.com