Меню

Відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядковується ректору. У своїй роботі відділ кадрів керується діючим законодавством України, зокрема постановами уряду, нормативними документами Міністерства освіти і науки України‚ Статутом університету‚ Колективним договором‚ Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ кадрів університету.

Кантор Наталія Юріївна Начальник відділу кадрів – Кантор Наталія Юріївна

 ШТАТ ВІДДІЛУ

Подання заяв щодо переводів, контрактів професорсько-викладацького складу, оформлення відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток по догляду за дитиною професорсько-викладацького складу Колеса Тетяна Михайлівна – старший інспектор
Сидор Ірина Миронівна – старший інспектор
Прийом та звільнення з роботи працівників професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, ведення трудових книжок та вкладишів до них, засвідчення підписів печатками, оформлення різного виду відпусток Хлопик Ірина Ярославівна – старший інспектор
Оформлення пенсій, пенсій, у зв’язку з інвалідністю, довідок, необхідних для призначення пенсій у зв’язку з інвалідністю, оформлення лікарняних листів, оголошення подяк, доган Галишин Наталія Владиславівна – старший   інспектор
Підрахунок педагогічного стажу для працівників університету, оформлення довідок студентам, професорсько-викладацькому складу та працівникам університету, подання та оформлення документів студентами денної форми навчання, ведення особових справ денної форми навчання, передача їх на зберігання в архів, видача дипломів та додатків до них Соколова Галина Валеріївна – старший   інспектор
Оформлення документації для подання до Центру зайнятості, прийом та звільнення зі стажування та тимчасових громадських робіт, оформлення відпусток без збереження заробітної плати для працівників університету, передача особових справ звільнених працівників університету на зберігання в архів Теслюк Надія Ростиславівна – старший   інспектор
Контроль за виконанням посадових інструкцій, реєстр кандидатів та докторів наук, внесення змін до штатного розпису навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, оформлення відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток по догляду за дитиною навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу Кулиняк Галина Григорівна – провідний спеціаліст
Подання та оформлення документів студентами заочної форми навчання, ведення особових справ заочної форми навчання, передача їх на зберігання в архів, видача дипломів та додатків до них Родіонова Ірина Михайлівна – старший інспектор

ВІДДІЛ КАДРІВ

 

Основними напрямами роботи відділу кадрів є:

 • забезпечення роботи механізму прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників університету згідно з діючим законодавством України, статутом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та “Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації”;
 • формування особових справ студентів усіх форм навчання за спеціальностями, групами, а також поновлення, відрахування та переведення студентів згідно з наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України;
 • контроль за дотриманням затвердженого штатного розпису університету всіх структурних підрозділів;
 • підготовка проектів наказів про прийняття, переведення та звільнення працівників університету;
 • ведення особових справ та облікових карток працівників університету;
 • ведення штатних формулярів професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу;
 • ведення трудових книжок, їх облік та зберігання;
 • надання щорічних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати, всіх видів додаткових відпусток, відпусток по догляду за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку;
 • контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками університету;
 • ведення документації щодо розподілу молодих спеціалістів, їхнього працевлаштування;
 • підготовка особових справ та іншої документації для передачі в архів університету;
 • своєчасна підготовка документів на оформлення пенсій за віком, а також науково-педагогічних пенсій, пенсій по інвалідності;
 • підготовка відповідних матеріалів для атестаційних і конкурсних комісій;
 • вивчення особливостей переміщення і причин плинності кадрів, участь у розробці заходів щодо усунення таких явищ.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

– Положення про відділ кадрів

– Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ДДПУ

– Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

– Правила внутрішнього розпорядку для працівників та студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Закон України “Про запобігання корупції”

БЛАНКИ ТА ВЗІРЦІ ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

– заява про прийом на роботу в університет за контрактом, як обраного за конкурсом
– витяг з протоколу засідання кафедри (про заміщення вакантної посади)
– витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) для викладача, старшого викладача, доцента (про заміщення вакантної посади)
– витяг з протоколу засідання вченої ради університету для завідувача кафедри та професора (про заміщення вакантної посади)
– заява на збільшення (зменшення) ставки в межах дії трудового договору (контракту)
– заява про звільнення у зв’язку з закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)
– заява про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України)
– заява про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України)
– заява про прийом на роботу в університет навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу
– заява про прийом на роботу в університет на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
– заява про прийом на роботу в університет на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років
– заява про відпустку
– заява про додаткову відпустку як матері двох дітей
– заява про додаткову оплачувану відпустку для працівників університету, які навчаються
– особова картка кандидата (доктора) наук
– анкета для отримання свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, к. 11,
тел. (03244) 2-20-54
e-mail: vk.ddpu@gmail.com